Thursday, April 25, 2024
HomePopHu Shang Xian Yue 沪上弦月 The Moon At The First Quarter Of...

Hu Shang Xian Yue 沪上弦月 The Moon At The First Quarter Of Shanghai Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tian Lai Tian 天籁天

Chinese Song Name:Hu Shang Xian Yue 沪上弦月 
English Translation Name:The Moon At The First Quarter Of Shanghai 
Chinese Singer: Tian Lai Tian 天籁天
Chinese Composer:Xiao Meng Lin 潇梦临
Chinese Lyrics:Wang Zheng Biao 王正标

Hu Shang Xian Yue 沪上弦月 The Moon At The First Quarter Of Shanghai Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tian Lai Tian 天籁天

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

xī fēng jiāng miàn qīng zhōu fàn huáng de xiāo sè 
夕 风   江    面   轻   舟   泛  黄    的 萧   瑟 
qiǎn chàng jiù shí gé àn yī xī míng lǎng wú yuè 
浅   唱    旧  时  隔 岸 依 稀 明   朗   吴 越  
chéng què mǎ tí jué nà tiáo gǔ sè cháng jiē 
城    阙  马 蹄 绝  那 条   古 色 长    街  
gū zhǎn rén wèi xiē yì lǚ xīn shì yǐn yǐn wǎn yuē 
孤 盏   人  未  歇  一 缕 心  事  隐  隐  婉  约  
táo hóng liǔ lǜ jǐ xǔ liú nián bēi huān lí hé 
桃  红   柳  绿 几 许 流  年   悲  欢   离 合 
luò yè zhī qiū wēi liáng jiù mèng gù shi nán xiě 
落  叶 知  秋  微  凉    旧  梦   故 事  难  写  
zuò yì liǎng sān què xuān zhǐ mò rǎn yán sè 
作  忆 两    三  阙  宣   纸  墨 染  颜  色 
shuí rén juān kè jǐ dié chūn qiū bān bó suì yuè 
谁   人  镌   刻 几 叠  春   秋  斑  驳 岁  月  
yì wān lěng yuè huáng jiǔ wēi wēi wēn rè 
一 弯  冷   月  黄    酒  微  微  温  热 
hóng chén zú jì yǔ xiāo xiāo chuāng wài wèi xiē 
红   尘   足 迹 雨 潇   潇   窗     外  未  歇  
yān liǔ qiān mò cǐ qù jīng nián lí bié 
烟  柳  阡   陌 此 去 经   年   离 别  
léng nuǎn chàng huān fú shēng wàng duàn huā xiè 
冷   暖   怅    欢   浮 生    望   断   花  谢  
yì wān lěng yuè jiāng shuǐ wān wān chéng què 
一 弯  冷   月  江    水   弯  弯  城    阙  
shuí yán xiāng sī lù tiáo tiáo yuán zì nán jié 
谁   言  相    思 路 迢   迢   缘   字 难  结  
gù yuán jiù xiàng zǒu guò yōu cháng shí jiē 
故 园   旧  巷    走  过  幽  长    石  阶  
xiǎo fēng cán yuè jiǎng shēng liáo mèng yáo yè 
晓   风   残  月  桨    声    撩   梦   摇  曳 
shēng gē yuè lè dēng huǒ lán shān de zǐ yè 
笙    歌 悦  乐 灯   火  阑  珊   的 子 夜 
fēi shāng zuì yuè sī sī hán liáng hún rán bù jué 
飞  觞    醉  月  丝 丝 寒  凉    浑  然  不 觉  
nà nián lǐ chūn sè jì yì yǐ shì nóng liè 
那 年   里 春   色 记 忆 已 是  浓   烈  
yǐ lǐ de shì jiè xì shù duō shǎo qiān qiān qíng jié 
迤 逦 的 世  界  细 数  多  少   谦   谦   情   节  
yún sàn huā xiè líng luó chóu duàn xì yǔ fēng xié 
云  散  花  谢  绫   罗  绸   缎   细 雨 风   斜  
yín xìng xiāng zhāng cháng tíng gǔ dào nà duì cǎi dié 
银  杏   香    樟    长    亭   古 道  那 对  彩  蝶  
gèng shēn dēng wèi miè wú nóng ruǎn yǔ bù jué 
更   深   灯   未  灭  吴 侬   软   语 不 绝  
yíng quē sù yuè róu qíng sì shuǐ yǔ shuí gòng xié 
盈   缺  素 月  柔  情   似 水   与 谁   共   携  
yì wān lěng yuè huáng jiǔ wēi wēi wēn rè 
一 弯  冷   月  黄    酒  微  微  温  热 
hóng chén zú jì yǔ xiāo xiāo chuāng wài wèi xiē 
红   尘   足 迹 雨 潇   潇   窗     外  未  歇  
yān liǔ qiān mò cǐ qù jīng nián lí bié 
烟  柳  阡   陌 此 去 经   年   离 别  
léng nuǎn chàng huān fú shēng wàng duàn huā xiè 
冷   暖   怅    欢   浮 生    望   断   花  谢  
yì wān lěng yuè jiāng shuǐ wān wān chéng què 
一 弯  冷   月  江    水   弯  弯  城    阙  
shuí yán xiāng sī lù tiáo tiáo yuán zì nán jié 
谁   言  相    思 路 迢   迢   缘   字 难  结  
gù yuán jiù xiàng zǒu guò yōu cháng shí jiē 
故 园   旧  巷    走  过  幽  长    石  阶  
xiǎo fēng cán yuè jiǎng shēng liáo mèng yáo yè 
晓   风   残  月  桨    声    撩   梦   摇  曳 

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags