Hu Die Fei 蝴蝶飞 Butterflies Fly Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Gen Hao 小根号

Hu Die Fei 蝴蝶飞 Butterflies Fly Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Gen Hao 小根号

Chinese Song Name:Hu Die Fei 蝴蝶飞 
English Translation Name: Butterflies Fly 
Chinese Singer: Xiao Gen Hao 小根号
Chinese Composer:Huang Wen Wen 黄文文
Chinese Lyrics:Su He Zai 苏禾在

Hu Die Fei 蝴蝶飞 Butterflies Fly Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Gen Hao 小根号

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yān zhi   bǐ shuí xiāng sī   míng yuè bàn xīng zǐ 
胭  脂    比 谁   相    思   明   月  伴  星   子 
tiān yá   yì duān niàn zhí   róng yán huàn qīng sī 
天   涯   一 端   念   执    容   颜  换   青   丝 
mén qián   hóng lián yí duì   mí wù zhē shì xiàn 
门  前     红   联   一 对    迷 雾 遮  视  线   
ruò shì yǒu fēn wú yuán 
若  是  有  分  无 缘   
zuì mèng   shì wǒ de fēng qíng wàn zhǒng 
最  梦     是  我 的 风   情   万  种    
zuì tòng   shì nǐ zài wǒ xīn zhōng 
最  痛     是  你 在  我 心  中    
yī jīn zhān fēng xuě   shuí diào luò chén huī 
衣 襟  沾   风   雪    谁   掉   落  尘   灰  
yì zhǐ xiāng sī jiè mèng yí yè 
一 纸  相    思 借  梦   一 夜 
hú dié fēi   fēi guò shān jiàn fēi guò huāng yuán 
蝴 蝶  飞    飞  过  山   涧   飞  过  荒    原   
jiàn luán fèng yí duì 
见   鸾   凤   一 对  
wèn shì jiān   yì shēng yǒu duō shǎo juàn liàn 
问  世  间     一 生    有  多  少   眷   恋   
shuǐ zhōng yuè   jiàn yú nì shuǐ hóng chén de yuàn 
水   中    月    见   鱼 溺 水   红   尘   的 愿   
shì kǔ hái shì tián 
是  苦 还  是  甜   
zhǐ féng yì zhī duàn chì de dié 
指  缝   一 支  断   翅  的 蝶  
yān zhi   bǐ shuí xiāng sī   míng yuè bàn xīng zǐ 
胭  脂    比 谁   相    思   明   月  伴  星   子 
tiān yá   yì duān niàn zhí   róng yán huàn qīng sī 
天   涯   一 端   念   执    容   颜  换   青   丝 
mén qián   hóng lián yí duì   mí wù zhē shì xiàn 
门  前     红   联   一 对    迷 雾 遮  视  线   
ruò shì yǒu fēn wú yuán 
若  是  有  分  无 缘   
zuì mèng   shì wǒ de fēng qíng wàn zhǒng 
最  梦     是  我 的 风   情   万  种    
zuì tòng   shì nǐ zài wǒ xīn zhōng 
最  痛     是  你 在  我 心  中    
yī jīn zhān fēng xuě   shuí diào luò chén huī 
衣 襟  沾   风   雪    谁   掉   落  尘   灰  
yì zhǐ xiāng sī jiè mèng yí yè 
一 纸  相    思 借  梦   一 夜 
hú dié fēi   fēi guò shān jiàn fēi guò huāng yuán 
蝴 蝶  飞    飞  过  山   涧   飞  过  荒    原   
jiàn luán fèng yí duì 
见   鸾   凤   一 对  
wèn shì jiān   yì shēng yǒu duō shǎo juàn liàn 
问  世  间     一 生    有  多  少   眷   恋   
shuǐ zhōng yuè   jiàn yú nì shuǐ hóng chén de yuàn 
水   中    月    见   鱼 溺 水   红   尘   的 愿   
shì kǔ hái shì tián 
是  苦 还  是  甜   
zhǐ féng yì zhī duàn chì de dié 
指  缝   一 支  断   翅  的 蝶  
fēi guò shān jiàn fēi guò huāng yuán 
飞  过  山   涧   飞  过  荒    原   
jiàn luán fèng yí duì 
见   鸾   凤   一 对  
wèn shì jiān   yì shēng yǒu duō shǎo juàn liàn 
问  世  间     一 生    有  多  少   眷   恋   
shuǐ zhōng yuè   jiàn yú nì shuǐ hóng chén de yuàn 
水   中    月    见   鱼 溺 水   红   尘   的 愿   
shì kǔ hái shì tián 
是  苦 还  是  甜   
zhǐ féng yì zhī duàn chì de dié 
指  缝   一 支  断   翅  的 蝶  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.