Hong Xiu Wu Jian 红袖舞剑 Red Sleeve Sword Dance Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qun Xing 群星

Hong Xiu Wu Jian 红袖舞剑 Red Sleeve Sword Dance Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qun Xing 群星

Chinese Song Name:Hong Xiu Wu Jian 红袖舞剑 
English Translation Name:Red Sleeve Sword Dance 
Chinese Singer: Yu Xi 羽夕 Nuo Man Man 诺蛮蛮 Chen Jia Nan 陈佳楠 You Zhi 有栀 Shi Ruo 诗若 Xian Yu Jiang 咸鱼酱 Li En Jing 李恩静 Ke Xiao Tu 可小兔
Chinese Composer:Chen Yu 陈宇
Chinese Lyrics:Ou Yang Ji Wen 欧阳继文

Hong Xiu Wu Jian 红袖舞剑 Red Sleeve Sword Dance Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qun Xing 群星

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yuè xià zhú fēng huā fēi xuě lùn jiàn 
月  下  逐  风   花  飞  雪  论  剑   
yì jiè qiān bēi dēng yún wàng yuè tiān 
亦 借  千   杯  登   云  望   月  天   
yì bù cén kùn huò chén shì liàn 
亦 不 曾  困  惑  尘   世  恋   
xiāo gē huí shǒu bǎi huā jiān 
萧   歌 回  首   百  花  间   
bù wéi tán láng yǐ yān zhi shì liǎn 
不 为  檀  郎   以 胭  脂  饰  脸   
zhǐ xiǎng jiāng hú lǐ xiāo sǎ yí biàn 
只  想    江    湖 里 潇   洒 一 遍   
wǒ zuì lǐ kàn huā xiāo yáo jiān 
我 醉  里 看  花  逍   遥  间   
shuí sì wǒ piāo yì rú xiān 
谁   似 我 飘   逸 如 仙   
hóng xiù yì yì suí 
红   袖  逸 逸 随  
sù wàn rě rén zuì 
素 腕  惹 人  醉  
yáo bù dài jiàn fēng huā zhuī 
媱  步 带  剑   风   花  追   
shǒu zhāi xīng dǒu kuí 
手   摘   星   斗  魁  
xiù shōu tiān shàng shuǐ 
袖  收   天   上    水   
zòng qíng tán xiào wú chén guī 
纵   情   谈  笑   无 尘   归  
yuè xià zhú fēng huā fēi xuě lùn jiàn 
月  下  逐  风   花  飞  雪  论  剑   
yì jiè qiān bēi dēng yún wàng yuè tiān 
亦 借  千   杯  登   云  望   月  天   
yì bù cén kùn huò chén shì liàn 
亦 不 曾  困  惑  尘   世  恋   
xiāo gē huí shǒu bǎi huā jiān 
萧   歌 回  首   百  花  间   
hóng xiù yì yì suí 
红   袖  逸 逸 随  
sù wàn rě rén zuì 
素 腕  惹 人  醉  
yáo bù dài jiàn fēng huā zhuī 
媱  步 带  剑   风   花  追   
shǒu zhāi xīng dǒu kuí 
手   摘   星   斗  魁  
xiù shōu tiān shàng shuǐ 
袖  收   天   上    水   
zòng qíng tán xiào wú chén guī 
纵   情   谈  笑   无 尘   归  
hóng xiù yì yì suí 
红   袖  逸 逸 随  
sù wàn rě rén zuì 
素 腕  惹 人  醉  
yáo bù dài jiàn fēng huā zhuī 
媱  步 带  剑   风   花  追   
shǒu zhāi xīng dǒu kuí 
手   摘   星   斗  魁  
xiù shōu tiān shàng shuǐ 
袖  收   天   上    水   
zòng qíng tán xiào wú chén guī 
纵   情   谈  笑   无 尘   归  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.