Hong Se Bi An Hua 红色彼岸花 Red Shore Flower Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huang Jing Mei 黄静美 Xiao Yun 小云

Hong Se Bi An Hua 红色彼岸花 Red Shore Flower Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Hong Se Bi An Hua 红色彼岸花
English Translation Name: Red Shore Flower
Chinese Singer: Huang Jing Mei 黄静美 Xiao Yun 小云
Chinese Composer: Qiao Yang 乔洋
Chinese Lyrics: Qiao Yang 乔洋

Hong Se Bi An Hua 红色彼岸花 Red Shore Flower Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huang Jing Mei 黄静美 Xiao Yun 小云

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

xiǎo yún : 
小   云  : 
bēi shāng jìn tóu bǐ àn huā 
悲  伤    尽  头  彼 岸 花  
tuō bō dù yì shēng fán huá 
托  钵 渡 一 生    繁  华  
huā luò mǎn tiān suí fēng guā 
花  落  满  天   随  风   刮  
ài hèn bú guò yí chà nà 
爱 恨  不 过  一 刹  那 
yuàn zuò yì zhū bǐ àn huā 
愿   做  一 株  彼 岸 花  
nǐ liàn hóng chén bái le fā 
你 恋   红   尘   白  了 发 
pú tí běn wú qiān guà wàng tiān yá 
菩 提 本  无 牵   挂  望   天   涯 
qián chéng bǎ mù yú qiāo dǎ 
虔   诚    把 木 鱼 敲   打 
cān tòu kú hǎi běn wú yá 
参  透  苦 海  本  无 崖 
zuó rì yóu zǐ jīn zhāo pī jiā shā 
昨  日 游  子 今  朝   披 袈  裟  
fó zhù xīn jiān shēng lián huā 
佛 住  心  间   生    莲   花  
fāng cùn jìng tǔ wú qiān guà 
方   寸  净   土 无 牵   挂  
fèng quàn shī zhǔ nǐ ya 
奉   劝   施  主  你 呀 
ài hèn qǐng fàng xià 
爱 恨  请   放   下  
bēi shāng jìn tóu bǐ àn huā 
悲  伤    尽  头  彼 岸 花  
shǒu wàng jiāng chǎng sī jùn mǎ 
守   望   疆    场    思 骏  马 
zuó rì jiāng hú wéi shuí shā 
昨  日 江    湖 为  谁   杀  
fù le hóng yán lí kāi jiā 
负 了 红   颜  离 开  家  
xīn shēng hóng sè bǐ àn huā 
心  生    红   色 彼 岸 花  
xuān nào shì fēi wú qiān guà 
喧   闹  是  非  无 牵   挂  
huí tóu shì àn xuán yá yǒu wǎn xiá 
回  头  是  岸 悬   崖 有  晚  霞  
ā  
啊 
huáng jìng měi : 
黄    静   美  : 
bēi shāng jìn tóu bǐ àn huā 
悲  伤    尽  头  彼 岸 花  
shǒu wàng jiāng chǎng sī jùn mǎ 
守   望   疆    场    思 骏  马 
zuó rì jiāng hú wéi shuí shā 
昨  日 江    湖 为  谁   杀  
fù le hóng yán lí kāi jiā 
负 了 红   颜  离 开  家  
xīn shēng hóng sè bǐ àn huā 
心  生    红   色 彼 岸 花  
xuān nào shì fēi wú qiān guà 
喧   闹  是  非  无 牵   挂  
huí tóu shì àn xuán yá yǒu wǎn xiá 
回  头  是  岸 悬   崖 有  晚  霞  
hé : 
合 : 
qián chéng bǎ mù yú qiāo dǎ 
虔   诚    把 木 鱼 敲   打 
cān tòu kú hǎi běn wú yá 
参  透  苦 海  本  无 崖 
zuó rì yóu zǐ jīn zhāo pī jiā shā 
昨  日 游  子 今  朝   披 袈  裟  
fó zhù xīn jiān shēng lián huā 
佛 住  心  间   生    莲   花  
fāng cùn jìng tǔ wú qiān guà 
方   寸  净   土 无 牵   挂  
fèng quàn shī zhǔ nǐ ya 
奉   劝   施  主  你 呀 
ài hèn qǐng fàng xià 
爱 恨  请   放   下  
huáng jìng měi : 
黄    静   美  : 
qián chéng bǎ mù yú qiāo dǎ 
虔   诚    把 木 鱼 敲   打 
cān tòu kú hǎi běn wú yá 
参  透  苦 海  本  无 崖 
zuó rì yóu zǐ jīn zhāo pī jiā shā 
昨  日 游  子 今  朝   披 袈  裟  
hé : 
合 : 
fó zhù xīn jiān shēng lián huā 
佛 住  心  间   生    莲   花  
fāng cùn jìng tǔ wú qiān guà 
方   寸  净   土 无 牵   挂  
fèng quàn shī zhǔ nǐ ya 
奉   劝   施  主  你 呀 
ài hèn qǐng fàng xià 
爱 恨  请   放   下  
xiǎo yún : 
小   云  : 
bēi shāng jìn tóu bǐ àn huā 
悲  伤    尽  头  彼 岸 花  
tuō bō dù yì shēng fán huá 
托  钵 渡 一 生    繁  华  
huā luò mǎn tiān suí fēng guā 
花  落  满  天   随  风   刮  
ài hèn bú guò yí chà nà 
爱 恨  不 过  一 刹  那 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.