Sunday, December 3, 2023
HomePopHong Jue 红绝 Red Jude Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hu Xia...

Hong Jue 红绝 Red Jude Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hu Xia 胡夏 Hu Xia

Chinese Song Name:Hong Jue 红绝
English Translation Name:Red Jude 
Chinese Singer: Hu Xia 胡夏 Hu Xia
Chinese Composer:Yang Bing Yin 杨秉音
Chinese Lyrics:Shen Ming Li 申名利/Wang Xiao Qian 王晓倩

Hong Jue 红绝 Red Jude Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hu Xia 胡夏 Hu Xia

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

wù piāo miǎo   yún shàng yǒu xiān gōng 
雾 缥   缈     云  上    有  仙   宫   
hóng lián yǎn   àn zhōng yǐn dié yǒng 
红   帘   掩    暗 中    引  蝶  涌   
guǐ jué cáng yú mí rén de mèng 
诡  谲  藏   于 迷 人  的 梦   
piān wéi jìn jì zhuó yì shēn hóng 
偏   为  禁  忌 灼   一 身   红   
xiān fēng dào gǔ   yuán wéi xū kōng 
仙   风   道  骨   原   为  虚 空   
hóng xiàn qiǎn quǎn   rú mù chūn fēng 
红   线   缱   绻     如 沐 春   风   
yōu àn shēn chù   jiǎo yuè méng lóng 
幽  暗 深   处    皎   月  朦   胧   
wēn róu yǐ qí yuàn dēng jì sòng 
温  柔  以 祈 愿   灯   寄 送   
tiān xià zhī dà   wéi nǐ huā mǎn chéng 
天   下  之  大   为  你 花  满  城    
guān míng pāo kōng   zhí huā zhàng jiàn jiù cāng shēng 
官   名   抛  空     执  花  仗    剑   救  苍   生    
cì wǒ tì nǐ   wàn bān mó lì gèng yíng rèn 
赐 我 替 你   万  般  磨 砺 更   迎   刃  
fú huò bú wèn   zhōng shí xìn tú yǒu yì rén 
福 祸  不 问    忠    实  信  徒 有  一 人  
bǎi shì liú zhuǎn   yuàn rú cháng míng dēng 
百  世  流  转      愿   如 长    明   灯   
wú suǒ bù néng   suǒ xiàng pī mǐ zhào qián chén 
无 所  不 能     所  向    披 靡 照   前   尘   
jìn zhù fú chén   yù huǒ tóu shēn yě gǎn chēng 
禁  住  浮 沉     浴 火  投  身   也 敢  撑    
jì xiàn shì rén   wéi yuàn yú shēng   xiāng zèng 
忌 羡   世  人    惟  愿   余 生      相    赠   
xiān fēng dào gǔ   yuán wéi xū kōng 
仙   风   道  骨   原   为  虚 空   
hóng xiàn qiǎn quǎn   rú mù chūn fēng 
红   线   缱   绻     如 沐 春   风   
yōu àn shēn chù   jiǎo yuè méng lóng 
幽  暗 深   处    皎   月  朦   胧   
wēn róu yǐ qí yuàn dēng jì sòng 
温  柔  以 祈 愿   灯   寄 送   
shēn ruò néng bèi   yí chà niàn suǒ dòng 
身   若  能   被    一 刹  念   所  动   
zài niè hǎi zhōng   wú wèi xī xì yì měng dǒng 
在  孽  海  中      无 畏  嬉 戏 亦 懵   懂   
wú cháng jù sàn   shēng sǐ nán miè qíng yì nóng 
无 常    聚 散    生    死 难  灭  情   义 浓   
jiān rù jiàn yǐng dāo guāng   fāng xīn pò hóng méng 
间   入 剑   影   刀  光      芳   心  破 鸿   蒙   
xīn yǒu qiān jié   yì kùn yú jìng zhōng 
心  有  千   劫    亦 困  于 镜   中    
zài huàn jué zhōng   jìng dài zhāo xī hòu xiāng rèn 
在  幻   觉  中      静   待  朝   夕 后  相    认  
táo shuǐ jiàn nuǎn   nuǎn bù jí hóng yī shèng fēng 
桃  水   渐   暖     暖   不 及 红   衣 胜    枫   
yuán qǐ biàn xìn   yuán bú huì zhōng 
源   起 便   信    缘   不 会  终    
tiān xià zhī dà   wéi nǐ huā mǎn chéng 
天   下  之  大   为  你 花  满  城    
guān míng pāo kōng   wéi xīn zhōng yì piē jīng hóng 
官   名   抛  空     为  心  中    一 瞥  惊   鸿   
cì wǒ tì nǐ   yè huǒ cháng jìn zài chóng shēng 
赐 我 替 你   业 火  尝    尽  再  重    生    
fú huò bú wèn   zhōng shí xìn tú yǒu yì rén 
福 祸  不 问    忠    实  信  徒 有  一 人  
bǎi shì liú zhuǎn   yuàn rú cháng míng dēng 
百  世  流  转      愿   如 长    明   灯   
wú suǒ bù néng   mǐn rén jiān bēi huān qíng hèn 
无 所  不 能     悯  人  间   悲  欢   情   恨  
jìn zhù fú chén   lún huí lǐ zhōng huì chóng féng 
禁  住  浮 沉     轮  回  里 终    会  重    逢   
jì xiàn shì rén   wéi yuàn yú shēng   xiāng zèng 
忌 羡   世  人    惟  愿   余 生      相    赠   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags