Wednesday, February 28, 2024
HomePopHong Chen Wan 红尘晚 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cheng Rong Rong...

Hong Chen Wan 红尘晚 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cheng Rong Rong 成容容

Chinese Song Name:Hong Chen Wan 红尘晚
English Translation Name:The Late World of Mortals 
Chinese Singer: Cheng Rong Rong 成容容
Chinese Composer:Gu Yue 古月
Chinese Lyrics:Li Shou Jun 李守俊

Hong Chen Wan 红尘晚 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cheng Rong Rong 成容容

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yánɡ liǔ dié cénɡ yān   kě lián shù zhònɡ shān 
杨   柳  叠  层   烟    可 怜   数  重    山   
bié shí bù shě   jiàn shí ɡènɡ nán 
别  时  不 舍    见   时  更   难  
yè shēn yuè bàn wān   lí rén lèi lán ɡān 
夜 深   月  半  弯    离 人  泪  阑  干  
yì chǎnɡ yí hàn   zòu yì qū xīn suān 
一 场    遗 憾    奏  一 曲 心  酸   
duì yǐnɡ dù qīnɡ huān   xiānɡ sī jì yún yàn 
对  影   渡 清   欢     相    思 寄 云  雁  
duō shǎo ài hèn   duō shǎo qínɡ yuàn 
多  少   爱 恨    多  少   情   怨   
zhú lèi diào ɡū dān   ɡū yǐnɡ duì chóu mián 
烛  泪  吊   孤 单    孤 影   对  愁   眠   
cónɡ wú xiānɡ qiān   yòu hé lái xiānɡ qiàn 
从   无 相    牵     又  何 来  相    欠   
qínɡ sī zuì nán duàn   yù wànɡ yòu bú suàn 
情   丝 最  难  断     欲 忘   又  不 算   
cán mènɡ yì chǎnɡ rén wèi hái 
残  梦   一 场    人  未  还  
nán yuè shì qínɡ ɡuān   huí shǒu yǐ wú àn 
难  越  是  情   关     回  首   已 无 岸 
wànɡ yǎn yù chuān yī rén dú   qīnɡ tàn 
望   眼  欲 穿    伊 人  独   轻   叹  
yì bié hónɡ chén wǎn   shuí dī yín shēnɡ shēnɡ màn 
一 别  红   尘   晚    谁   低 吟  声    声    慢  
yí bàn jiù mènɡ   yí bàn shì xīn huān 
一 半  旧  梦     一 半  是  新  欢   
duō shǎo xiānɡ sī lèi   duō shǎo bié mènɡ hán 
多  少   相    思 泪    多  少   别  梦   寒  
jǐnɡ jiù cénɡ ān bú jiàn shào nián hái 
景   旧  曾   谙 不 见   少   年   还  
yì bié hónɡ chén wǎn   shuí ɡé àn qīnɡ qīnɡ dàn 
一 别  红   尘   晚    谁   隔 岸 轻   轻   弹  
yī zài jiānɡ běi   jūn zài shān zhī nán 
伊 在  江    北    君  在  山   之  南  
shuí dào shān shuǐ yuǎn   shuí dào shí ɡuānɡ duǎn  
谁   道  山   水   远     谁   道  时  光    短    
ruò dé zài xiānɡ jiàn   yì xīn jiù ɡè yí bàn 
若  得 再  相    见     忆 新  旧  各 一 半  
duì yǐnɡ dù qīnɡ huān   xiānɡ sī jì yún yàn 
对  影   渡 清   欢     相    思 寄 云  雁  
duō shǎo ài hèn   duō shǎo qínɡ yuàn 
多  少   爱 恨    多  少   情   怨   
zhú lèi diào ɡū dān   ɡū yǐnɡ duì chóu mián 
烛  泪  吊   孤 单    孤 影   对  愁   眠   
cónɡ wú xiānɡ qiān   yòu hé lái xiānɡ qiàn 
从   无 相    牵     又  何 来  相    欠   
qínɡ sī zuì nán duàn   yù wànɡ yòu bú suàn 
情   丝 最  难  断     欲 忘   又  不 算   
cán mènɡ yì chǎnɡ rén wèi hái 
残  梦   一 场    人  未  还  
nán yuè shì qínɡ ɡuān   huí shǒu yǐ wú àn 
难  越  是  情   关     回  首   已 无 岸 
wànɡ yǎn yù chuān yī rén dú   qīnɡ tàn 
望   眼  欲 穿    伊 人  独   轻   叹  
yì bié hónɡ chén wǎn   shuí dī yín shēnɡ shēnɡ màn 
一 别  红   尘   晚    谁   低 吟  声    声    慢  
yí bàn jiù mènɡ   yí bàn shì xīn huān 
一 半  旧  梦     一 半  是  新  欢   
duō shǎo xiānɡ sī lèi   duō shǎo bié mènɡ hán 
多  少   相    思 泪    多  少   别  梦   寒  
jǐnɡ jiù cénɡ ān bú jiàn shào nián hái 
景   旧  曾   谙 不 见   少   年   还  
yì bié hónɡ chén wǎn   shuí ɡé àn qīnɡ qīnɡ dàn 
一 别  红   尘   晚    谁   隔 岸 轻   轻   弹  
yī zài jiānɡ běi   jūn zài shān zhī nán 
伊 在  江    北    君  在  山   之  南  
shuí dào shān shuǐ yuǎn   shuí dào shí ɡuānɡ duǎn  
谁   道  山   水   远     谁   道  时  光    短    
ruò dé zài xiānɡ jiàn   yì xīn jiù ɡè yí bàn 
若  得 再  相    见     忆 新  旧  各 一 半  
yánɡ liǔ dié cénɡ yān 
杨   柳  叠  层   烟  
kě lián wànɡ nà shù zhònɡ shān 
可 怜   望   那 数  重    山   
yuè bàn wān   lí rén lèi 
月  半  弯    离 人  泪  
yí hàn zòu yì qū xīn suān 
遗 憾  奏  一 曲 心  酸   
qínɡ sī zuì nán duàn   rén wèi hái 
情   丝 最  难  断     人  未  还  
nán yuè shì qínɡ ɡuān 
难  越  是  情   关   
huí shǒu yǐ wú àn 
回  首   已 无 岸 
wànɡ yǎn yù chuān yī rén dú qīnɡ tàn 
望   眼  欲 穿    伊 人  独 轻   叹  
yì bié hónɡ chén wǎn   shuí dī yín shēnɡ shēnɡ màn 
一 别  红   尘   晚    谁   低 吟  声    声    慢  
yí bàn jiù mènɡ   yí bàn shì xīn huān 
一 半  旧  梦     一 半  是  新  欢   
duō shǎo xiānɡ sī lèi   duō shǎo bié mènɡ hán 
多  少   相    思 泪    多  少   别  梦   寒  
jǐnɡ jiù cénɡ ān bú jiàn shào nián hái 
景   旧  曾   谙 不 见   少   年   还  
yì bié hónɡ chén wǎn   shuí ɡé àn qīnɡ qīnɡ dàn 
一 别  红   尘   晚    谁   隔 岸 轻   轻   弹  
yī zài jiānɡ běi   jūn zài shān zhī nán 
伊 在  江    北    君  在  山   之  南  
shuí dào shān shuǐ yuǎn   shuí dào shí ɡuānɡ duǎn  
谁   道  山   水   远     谁   道  时  光    短    
ruò dé zài xiānɡ jiàn   yì xīn jiù ɡè yí bàn 
若  得 再  相    见     忆 新  旧  各 一 半  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags