Hong Chen Tan 红尘叹 The World Of Mortals Sigh Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yao Da 姚大

Hong Chen Tan 红尘叹 The World Of Mortals Sigh Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yao Da 姚大

Chinese Song Name: Hong Chen Tan 红尘叹
English Tranlation Name: The World Of Mortals Sigh
Chinese Singer: Yao Da 姚大
Chinese Composer: Xiang Yang Long Ge 襄阳龙哥
Chinese Lyrics: Zhao Tie Zhi 赵铁志

Hong Chen Tan 红尘叹 The World Of Mortals Sigh Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yao Da 姚大

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

běn shì wú qíng wú liàn piān piān duō yù jiàn 
本  是  无 情   无 恋   偏   偏   多  遇 见   
yì fān ǒu duàn sī lián qíng yì jiǎn bú duàn 
一 番  藕 断   丝 连   情   意 剪   不 断   
shān gāo shuǐ hán yì qū xīn xián wéi nǐ dàn 
山   高  水   寒  一 曲 心  弦   为  你 弹  
cǐ shēng cǐ shì duō nǐ yì dī lèi xiāng qiàn 
此 生    此 世  多  你 一 滴 泪  相    欠   
yǐ wéi xiāng wǎn xiāng qiān hóng chén lù píng ān 
以 为  相    挽  相    牵   红   尘   路 平   安 
yòu shì fēng qǐ yún juǎn duì yuè wǒ wú yán 
又  是  风   起 云  卷   对  月  我 无 言  
shēn shēn lí suǒ yì zhǎn xiāng sī wǒ wú mián 
深   深   离 索  一 盏   相    思 我 无 眠   
qíng yuán qù le zhǐ qiú yí gè mèng xiāng lián 
情   缘   去 了 只  求  一 个 梦   相    连   
dōu shuō chī xīn kě jiàn zhēn qíng bú biàn 
都  说   痴  心  可 见   真   情   不 变   
nǐ xīn suí lù zhuǎn 
你 心  随  路 转    
wǒ huí dào jì mò de yuán diǎn 
我 回  到  寂 寞 的 原   点   
dōu shuō rén ài guò wú yuàn sī niàn bù jiǎn 
都  说   人  爱 过  无 怨   思 念   不 减   
bù bǎ mìng hèn jìn 
不 把 命   恨  尽  
zěn jiào kàn chuān zěn néng píng dàn 
怎  叫   看  穿    怎  能   平   淡  
dōu shuō zhè tiān dì kě jiàn yóng yuǎn bu yuǎn 
都  说   这  天   地 可 鉴   永   远   不 远   
zài lù shang zǒu sàn 
在  路 上    走  散  
wǒ xiāng féng cóng qián de shì yán 
我 相    逢   从   前   的 誓  言  
dōu shuō rén ài guò wú yuàn wǎng hòu wú fáng 
都  说   人  爱 过  无 怨   往   后  无 妨   
bù bǎ nǐ xiāng yōng 
不 把 你 相    拥   
nǎ yǒu xīn gān hé lái qíng yuàn 
哪 有  心  甘  何 来  情   愿   
yǐ wéi xiāng wǎn xiāng qiān hóng chén lù píng ān 
以 为  相    挽  相    牵   红   尘   路 平   安 
yòu shì fēng qǐ yún juǎn duì yuè wǒ wú yán 
又  是  风   起 云  卷   对  月  我 无 言  
shēn shēn lí suǒ yì zhǎn xiāng sī wǒ wú mián 
深   深   离 索  一 盏   相    思 我 无 眠   
qíng yuán qù le zhǐ qiú yí gè mèng xiāng lián 
情   缘   去 了 只  求  一 个 梦   相    连   
dōu shuō chī xīn kě jiàn zhēn qíng bú biàn 
都  说   痴  心  可 见   真   情   不 变   
nǐ xīn suí lù zhuǎn 
你 心  随  路 转    
wǒ huí dào jì mò de yuán diǎn 
我 回  到  寂 寞 的 原   点   
dōu shuō rén ài guò wú yuàn sī niàn bù jiǎn 
都  说   人  爱 过  无 怨   思 念   不 减   
bù bǎ mìng hèn jìn 
不 把 命   恨  尽  
zěn jiào kàn chuān zěn néng píng dàn 
怎  叫   看  穿    怎  能   平   淡  
dōu shuō zhè tiān dì kě jiàn yóng yuǎn bu yuǎn 
都  说   这  天   地 可 鉴   永   远   不 远   
zài lù shang zǒu sàn 
在  路 上    走  散  
wǒ xiāng féng cóng qián de shì yán 
我 相    逢   从   前   的 誓  言  
dōu shuō rén ài guò wú yuàn wǎng hòu wú fáng 
都  说   人  爱 过  无 怨   往   后  无 妨   
bù bǎ nǐ xiāng yōng 
不 把 你 相    拥   
nǎ yǒu xīn gān hé lái qíng yuàn 
哪 有  心  甘  何 来  情   愿   
bù bǎ nǐ xiāng yōng 
不 把 你 相    拥   
nǎ yǒu xīn gān hé lái qíng yuàn 
哪 有  心  甘  何 来  情   愿   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.