He Xin Hun 贺新婚 Royal Wedding Lyrics 歌詞 With Pinyin By Da Xiao Hu Li 大小狐狸

He Xin Hun 贺新婚 Royal Wedding Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: He Xin Hun 贺新婚 
English Tranlation Name: Royal Wedding
Chinese Singer: Da Xiao Hu Li 大小狐狸
Chinese Composer: Unknow
Chinese Lyrics: Unknow

He Xin Hun 贺新婚 Royal Wedding Lyrics 歌詞 With Pinyin By Da Xiao Hu Li 大小狐狸

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

wàng yōu cǎo   hán xiào huā  
忘   忧  草    含  笑   花   
liáng chén měi jǐng xī sháo huá  
良    辰   美  景   惜 韶   华   
yī rén hóng zhuāng é  méi huà  
伊 人  红   妆     娥 眉  画   
sù shǒu méi jiān diǎn zhū shā  
素 手   眉  间   点   朱  砂   
hán xiū cǎo   jiě yǔ huā  
含  羞  草    解  语 花   
wǎn jì yáo bù xié xié chā  
挽  髻 摇  步 斜  斜  插   
liú mù gù pàn miàn yíng xiá  
流  目 顾 盼  面   萦   霞   
yù mào jiāo yàn zì wú xiá  
玉 貌  娇   艳  自 无 暇   
chūn fēng rǎn jìn mò shàng huā  
春   风   染  尽  陌 上    花   
chūn shuǐ cháng liú zì tiān yá  
春   水   长    流  自 天   涯  
chūn cǎo qiǎn lù bì yù yá  
春   草  浅   露 碧 玉 芽  
chūn yǔ mián mián tòu jiāo shā  
春   雨 绵   绵   透  鲛   纱   
hóng xiàn xiāng chán rào qiān zā  
红   线   相    缠   绕  千   匝  
wéi qīng qīng xīn wéi jūn jià  
为  卿   倾   心  为  君  嫁   
qīng shī fěn dài xiū shuāng jiá  
轻   施  粉  黛  羞  双     颊   
fèng zhú cháng míng jiē hóng shā  
凤   烛  长    明   揭  红   纱   
jìng zhōng yán   yìng wéi huà  
镜   中    颜    映   为  婳   
fú róng zhàng nuǎn zuì xiàn shà  
芙 蓉   帐    暖   最  羡   煞   
sù qiān guà  
诉 牵   挂   
qī xī yuè xià xǐ què jià  
七 夕 月  下  喜 鹊  架   
dié pián xiān   táo huā màn  
蝶  蹁   跹     桃  花  漫   
jiǔ hān rén sàn zuì hóng yán  
酒  酣  人  散  醉  红   颜   
jǔ àn qí méi tóng xīn jié  
举 案 齐 眉  同   心  结   
zhí zǐ zhī shǒu yǒng bú biàn  
执  子 之  手   永   不 变    
luán zhěn shuāng fèng qīn ruǎn  
鸾   枕   双     凤   衾  软    
bǎo zhàng liú sū jīn lú nuǎn  
宝  帐    流  苏 金  炉 暖    
hóng zhú wēi yáo yè lán shān  
红   烛  微  摇  夜 阑  珊    
jǐ xǔ gāo táng yún yǔ sàn  
几 许 高  唐   云  雨 散   
yuàn jūn fú mǎn shēn cháng jiàn  
愿   君  福 满  身   常    健    
yuàn yī bù gǎi zhū yán miàn  
愿   伊 不 改  朱  颜  面    
yuàn huā cháng kāi yuè cháng yuán  
愿   花  常    开  月  常    圆    
yuàn yǒu qíng rén gòng chán juān  
愿   有  情   人  共   婵   娟    
cǐ shēng bú fù jūn zhī liàn  
此 生    不 负 君  之  恋    
cǐ shì bú fù yī zhī yuàn  
此 世  不 负 伊 之  愿    
jīn rì jí dìng sān shēng yuē  
今  日 即 定   三  生    约   
huáng quán bì luò yǒng xiāng bàn  
黄    泉   碧 落  永   相    伴   
chén shì zhōng   yīn yuán qiān  
尘   世  中      姻  缘   牵    
méi mǎn rén shēng jīn bú huàn  
美  满  人  生    金  不 换    
cǐ shēng yuàn  
此 生    愿    
yǔ zǐ xié xíng dào yóng yuǎn  
与 子 携  行   到  永   远    
chūn fēng rǎn jìn mò shàng huā  
春   风   染  尽  陌 上    花   
chūn shuǐ cháng liú zì tiān yá  
春   水   长    流  自 天   涯  
chūn cǎo qiǎn lù bì yù yá  
春   草  浅   露 碧 玉 芽  
chūn yǔ mián mián tòu jiāo shā  
春   雨 绵   绵   透  鲛   纱   
hóng xiàn xiāng chán rào qiān zā  
红   线   相    缠   绕  千   匝  
wéi qīng qīng xīn wéi jūn jià  
为  卿   倾   心  为  君  嫁   
qīn shī fěn dài xiū shuāng jiá  
亲  施  粉  黛  羞  双     颊   
fèng zhú cháng míng jiē hóng shā  
凤   烛  长    明   揭  红   纱   
jìng zhōng yán   yìng wéi huà  
镜   中    颜    映   为  婳   
fú róng zhàng nuǎn zuì xiàn shà  
芙 蓉   帐    暖   最  羡   煞   
sù qiān guà  
诉 牵   挂   
qī xī yuè xià xǐ què jià  
七 夕 月  下  喜 鹊  架   
chén shì zhōng   yīn yuán qiān  
尘   世  中      姻  缘   牵    
méi mǎn rén shēng jīn bú huàn  
美  满  人  生    金  不 换    
cǐ shēng yuàn  
此 生    愿    
yǔ zǐ xié xíng dào yóng yuǎn  
与 子 携  行   到  永   远    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.