He Jiu Shang Wei Chou Yan Shang Fei 喝酒伤胃抽烟伤肺 Drinking Hurts The Stomach And Smoking Hurts The Lung Lyrics 歌詞 With Pinyin By Guo Li 郭力

He Jiu Shang Wei Chou Yan Shang Fei 喝酒伤胃抽烟伤肺 Drinking Hurts The Stomach And Smoking Hurts The Lung Lyrics 歌詞 With Pinyin By Guo Li 郭力

Chinese Song Name:He Jiu Shang Wei Chou Yan Shang Fei 喝酒伤胃抽烟伤肺 
English Translation Name:Drinking Hurts The Stomach And Smoking Hurts The Lung
Chinese Singer: Guo Li 郭力
Chinese Composer:Guo Li 郭力
Chinese Lyrics:Guo Li 郭力

He Jiu Shang Wei Chou Yan Shang Fei 喝酒伤胃抽烟伤肺 Drinking Hurts The Stomach And Smoking Hurts The Lung Lyrics 歌詞 With Pinyin By Guo Li 郭力

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yí gè rén zài shēn yè lǐ liú lèi 
一 个 人  在  深   夜 里 流  泪  
yí gè rén zài shēn yè lǐ xīn suì 
一 个 人  在  深   夜 里 心  碎  
zhè zhǒng tòng kǔ yǒu jǐ rén néng tǐ huì 
这  种    痛   苦 有  几 人  能   体 会  
nǐ kě zhī dào wǒ yǒu duō láng bèi 
你 可 知  道  我 有  多  狼   狈  
yí gè rén zài shēn yè lǐ mǎi zuì 
一 个 人  在  深   夜 里 买  醉  
yí gè rén zài shēn yè lǐ bēng kuì 
一 个 人  在  深   夜 里 崩   溃  
wǒ ài dé hǎo xīn kǔ wǒ ài dé hǎo lèi 
我 爱 得 好  辛  苦 我 爱 得 好  累  
nǐ kě zhī dào wǒ yǒu duō pí bèi 
你 可 知  道  我 有  多  疲 惫  
míng zhī hē jiǔ shāng wèi chōu yān shāng fèi 
明   知  喝 酒  伤    胃  抽   烟  伤    肺  
kě zhí yǒu yān jiǔ cái néng bǎ wǒ ān wèi 
可 只  有  烟  酒  才  能   把 我 安 慰  
yān yì kǒu ā  jiǔ yì bēi bǎ zì jǐ má zuì 
烟  一 口  啊 酒  一 杯  把 自 己 麻 醉  
hē zuì yǐ hòu cái míng bai ài guò de zī wèi 
喝 醉  以 后  才  明   白  爱 过  的 滋 味  
míng zhī hē jiǔ shāng wèi chōu yān shāng fèi 
明   知  喝 酒  伤    胃  抽   烟  伤    肺  
kě zhí yǒu yān jiǔ cái néng bǎ wǒ lái péi 
可 只  有  烟  酒  才  能   把 我 来  陪  
ài yì huí ā  shāng yì huí nǐ dōu wú suǒ wèi 
爱 一 回  啊 伤    一 回  你 都  无 所  谓  
zhǐ guài wǒ bǎ ài qíng xiǎng dé tài wán měi 
只  怪   我 把 爱 情   想    得 太  完  美  
yí gè rén zài shēn yè lǐ mǎi zuì 
一 个 人  在  深   夜 里 买  醉  
yí gè rén zài shēn yè lǐ bēng kuì 
一 个 人  在  深   夜 里 崩   溃  
wǒ ài dé hǎo xīn kǔ wǒ ài dé hǎo lèi 
我 爱 得 好  辛  苦 我 爱 得 好  累  
nǐ kě zhī dào wǒ yǒu duō pí bèi 
你 可 知  道  我 有  多  疲 惫  
míng zhī hē jiǔ shāng wèi chōu yān shāng fèi 
明   知  喝 酒  伤    胃  抽   烟  伤    肺  
kě zhí yǒu yān jiǔ cái néng bǎ wǒ ān wèi 
可 只  有  烟  酒  才  能   把 我 安 慰  
yān yì kǒu ā  jiǔ yì bēi bǎ zì jǐ má zuì 
烟  一 口  啊 酒  一 杯  把 自 己 麻 醉  
hē zuì yǐ hòu cái míng bai ài guò de zī wèi 
喝 醉  以 后  才  明   白  爱 过  的 滋 味  
míng zhī hē jiǔ shāng wèi chōu yān shāng fèi 
明   知  喝 酒  伤    胃  抽   烟  伤    肺  
kě zhí yǒu yān jiǔ cái néng bǎ wǒ lái péi 
可 只  有  烟  酒  才  能   把 我 来  陪  
ài yì huí ā  shāng yì huí nǐ dōu wú suǒ wèi 
爱 一 回  啊 伤    一 回  你 都  无 所  谓  
zhǐ guài wǒ bǎ ài qíng xiǎng dé tài wán měi 
只  怪   我 把 爱 情   想    得 太  完  美  
míng zhī hē jiǔ shāng wèi chōu yān shāng fèi 
明   知  喝 酒  伤    胃  抽   烟  伤    肺  
kě zhí yǒu yān jiǔ cái néng bǎ wǒ ān wèi 
可 只  有  烟  酒  才  能   把 我 安 慰  
yān yì kǒu ā  jiǔ yì bēi bǎ zì jǐ má zuì 
烟  一 口  啊 酒  一 杯  把 自 己 麻 醉  
hē zuì yǐ hòu cái míng bai ài guò de zī wèi 
喝 醉  以 后  才  明   白  爱 过  的 滋 味  
míng zhī hē jiǔ shāng wèi chōu yān shāng fèi 
明   知  喝 酒  伤    胃  抽   烟  伤    肺  
kě zhí yǒu yān jiǔ cái néng bǎ wǒ lái péi 
可 只  有  烟  酒  才  能   把 我 来  陪  
ài yì huí ā  shāng yì huí nǐ dōu wú suǒ wèi 
爱 一 回  啊 伤    一 回  你 都  无 所  谓  
zhǐ guài wǒ bǎ ài qíng xiǎng dé tài wán měi 
只  怪   我 把 爱 情   想    得 太  完  美  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.