Hao Han Ge 好汉歌 Heroes’ Song Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu Huan 刘欢

Hao Han Ge 好汉歌 Heroes' Song Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu Huan 刘欢

Chinese Song Name: Hao Han Ge 好汉歌
English Tranlation Name: Heroes' Song
Chinese Singer:  Liu Huan 刘欢
Chinese Composer:  Zhao Ji Ping 赵季平
Chinese Lyrics:  Yi Ming 易茗

Hao Han Ge 好汉歌 Heroes' Song Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu Huan 刘欢

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

dà hé xiàng dōng liú wā 
大 河 向    东   流  哇 
tiān shàng de xīng xing cān běi dǒu wā 
天   上    的 星   星   参  北  斗  哇 
hēi hēi   cān běi dǒu wā 
嘿  嘿    参  北  斗  哇 
shēng sǐ zhī jiāo yì wǎn jiǔ wā 
生    死 之  交   一 碗  酒  哇 
shuō zǒu zán jiù zǒu wā 
说   走  咱  就  走  哇 
nǐ yǒu wǒ yǒu quán dōu yǒu wā 
你 有  我 有  全   都  有  哇 
hēi hēi   quán dōu yǒu wā 
嘿  嘿    全   都  有  哇 
shuǐ lǐ huǒ lǐ bù huí tóu wā 
水   里 火  里 不 回  头  哇 
lù jiàn bù píng yì shēng hǒu wā 
路 见   不 平   一 声    吼  哇 
gāi chū shǒu shí jiù chū shǒu wā 
该  出  手   时  就  出  手   哇 
fēng fēng huǒ huǒ chuǎng jiǔ zhōu wā 
风   风   火  火  闯     九  州   哇 
gāi chū shǒu shí jiù chū shǒu wā 
该  出  手   时  就  出  手   哇 
fēng fēng huǒ huǒ chuǎng jiǔ zhōu wā 
风   风   火  火  闯     九  州   哇 
hēi ér ya   yī ér ya 
嘿  儿 呀   咿 儿 呀 
hēi āi hēi yī ér ya 
嘿  唉 嘿  依 儿 呀 
hēi ér ya   yī ér ya 
嘿  儿 呀   咿 儿 呀 
hēi hēi hēi hēi yī ér ya 
嘿  嘿  嘿  嘿  依 儿 呀 
lù jiàn bù píng yì shēng hǒu wā 
路 见   不 平   一 声    吼  哇 
gāi chū shǒu shí jiù chū shǒu wā 
该  出  手   时  就  出  手   哇 
fēng fēng huǒ huǒ chuǎng jiǔ zhōu wā 
风   风   火  火  闯     九  州   哇 
dà hé xiàng dōng liú wā 
大 河 向    东   流  哇 
tiān shàng de xīng xing cān běi dǒu wā 
天   上    的 星   星   参  北  斗  哇 
hēi hēi   cān běi dǒu wā 
嘿  嘿    参  北  斗  哇 
shēng sǐ zhī jiāo yì wǎn jiǔ wā 
生    死 之  交   一 碗  酒  哇 
shuō zǒu zán jiù zǒu wā 
说   走  咱  就  走  哇 
nǐ yǒu wǒ yǒu quán dōu yǒu wā 
你 有  我 有  全   都  有  哇 
hēi hēi   quán dōu yǒu wā 
嘿  嘿    全   都  有  哇 
shuǐ lǐ huǒ lǐ bù huí tóu wā 
水   里 火  里 不 回  头  哇 
lù jiàn bù píng yì shēng hǒu wā 
路 见   不 平   一 声    吼  哇 
gāi chū shǒu shí jiù chū shǒu wā 
该  出  手   时  就  出  手   哇 
fēng fēng huǒ huǒ chuǎng jiǔ zhōu wā 
风   风   火  火  闯     九  州   哇 
gāi chū shǒu shí jiù chū shǒu wā 
该  出  手   时  就  出  手   哇 
fēng fēng huǒ huǒ chuǎng jiǔ zhōu wā 
风   风   火  火  闯     九  州   哇 
hēi ér ya   yī ér ya 
嘿  儿 呀   咿 儿 呀 
hēi āi hēi yī ér ya 
嘿  唉 嘿  依 儿 呀 
hēi ér ya   yī ér ya 
嘿  儿 呀   咿 儿 呀 
hēi hēi hēi hēi yī ér ya 
嘿  嘿  嘿  嘿  依 儿 呀 
lù jiàn bù píng yì shēng hǒu wā 
路 见   不 平   一 声    吼  哇 
gāi chū shǒu shí jiù chū shǒu 
该  出  手   时  就  出  手   
fēng fēng huǒ huǒ chuǎng jiǔ zhōu wā 
风   风   火  火  闯     九  州   哇 
hēi hēi   cān běi dǒu wā 
嘿  嘿    参  北  斗  哇 
shēng sǐ zhī jiāo yì wǎn jiǔ ā  
生    死 之  交   一 碗  酒  啊 
hēi hēi   quán dōu yǒu wā 
嘿  嘿    全   都  有  哇 
shuǐ lǐ huǒ lǐ bù huí tóu wā 
水   里 火  里 不 回  头  哇 
lù jiàn bù píng yì shēng hǒu wā 
路 见   不 平   一 声    吼  哇 
gāi chū shǒu shí jiù chū shǒu wā 
该  出  手   时  就  出  手   哇 
fēng fēng huǒ huǒ chuǎng jiǔ zhōu wā 
风   风   火  火  闯     九  州   哇 
gāi chū shǒu shí jiù chū shǒu wā 
该  出  手   时  就  出  手   哇 
fēng fēng huǒ huǒ chuǎng jiǔ zhōu wā 
风   风   火  火  闯     九  州   哇 
hēi ér ya   yī ér ya 
嘿  儿 呀   咿 儿 呀 
hēi āi hēi yī ér ya 
嘿  唉 嘿  依 儿 呀 
hēi ér ya   yī ér ya 
嘿  儿 呀   咿 儿 呀 
hēi hēi hēi hēi yī ér ya 
嘿  嘿  嘿  嘿  依 儿 呀 
lù jiàn bù píng yì shēng hǒu wā 
路 见   不 平   一 声    吼  哇 
gāi chū shǒu shí jiù chū shǒu wā 
该  出  手   时  就  出  手   哇 
fēng fēng huǒ huǒ chuǎng jiǔ zhōu wā 
风   风   火  火  闯     九  州   哇 

English Translation For Hao Han Ge 好汉歌 Heroes' Song

Big river, eastbound.

The stars in the sky are in the north.

(Hey hey hey hey hey Hey Hey Beidou wow )

( a bowl of wine at the turn of life and death )

Say, go, let's go.

You have me all, wow

( Hey hey hey hey hey, it's all out there )

( There's no turning back in the fire in the water )

Road, see a flat roar wow

It's time to shoot, wow.

Wind and fury break into Kyushu Wow

(It's time to shoot wow)

( Wind and fury broke into Kyushu Wow )

Hey, son.

 Hey, hey, hey.

(Hey, hey, hey, kid.

Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,  hey

Road, see a flat roar wow

It's time to shoot, wow.

Wind and fury break into Kyushu Wow

(Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, he

Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey

Big river, eastbound.

The stars in the sky are in the north.

(Hey hey hey hey hey Hey Hey Beidou wow )

(A bowl of wine on water-day wow)

Say, go, let's go.

You have me all, wow

( Hey hey hey hey hey all wow )

( a road to see the sky do not bow wow )

Road, see a flat roar wow

It's time to shoot, wow.

Wind and fury break into Kyushu Wow

(It's time to shoot wow)

( Wind and fury broke into Kyushu Wow )

Hey, son.

Hey, hey, hey.

(Hey, hey, hey, kid.

Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,  hey

Road, see a flat roar wow

It's time to shoot, wow.

Wind and fury break into Kyushu Wow

(Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, he

Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey

Road, see a flat roar wow

It's time to shoot, wow.

Wind and fury break into Kyushu Wow

(It's time to shoot wow)

( Wind and fury broke into Kyushu Wow )

Hey, son.

Hey, hey, hey.

(Hey, hey, hey, kid.

Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,  hey

Road, see a flat roar wow

It's time to shoot, wow.

Wind and fury break into Kyushu Wow

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.