Wednesday, February 21, 2024
HomePopGuo Feng Jue Chang 国风绝唱 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Meng Mian...

Guo Feng Jue Chang 国风绝唱 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Meng Mian Ge 蒙面哥

Chinese Song Name:Guo Feng Jue Chang 国风绝唱
English Translation Name:The Peak Of Poetic Perfection In National Style 
Chinese Singer: Meng Mian Ge 蒙面哥
Chinese Composer:Meng Mian Ge 蒙面哥
Chinese Lyrics:Meng Mian Ge 蒙面哥

Guo Feng Jue Chang 国风绝唱 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Meng Mian Ge 蒙面哥

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

cóng qián yǒu wèi shī rén 
从   前   有  位  诗  人  
tā xǐ huan bǎ ài cáng zài huà zhōng 
他 喜 欢   把 爱 藏   在  画  中    
huà zhōng dì yì cǎo yí mù 
画  中    的 一 草  一 木 
yì shān yì shuǐ dōu yù dòng 
一 山   一 水   都  欲 动   
zuì hòu nà luò kuǎn zhī zhōng 
最  后  那 落  款   之  中    
rén shēng nán kē yí mèng 
人  生    南  柯 一 梦   
liǎng qíng ruò shì jiǔ cháng yòu 
两    情   若  是  久  长    又  
qǐ zài nà zhāo zhāo yòu mù mù 
岂 在  那 朝   朝   又  暮 暮 
yī dài jiàn kuān zhōng bù huǐ 
衣 带  渐   宽   终    不 悔  
wéi yī rén xiāo dé qiáo cuì 
为  伊 人  消   得 憔   悴  
qīng huā cí zhuó jiǔ yì bēi 
青   花  瓷 浊   酒  一 杯  
sī niàn háo wú fáng bèi 
思 念   毫  无 防   备  
wèn shì jiān qíng wèi hé wù 
问  世  间   情   为  何 物 
jiāo rén xiāng sī kǔ 
教   人  相    思 苦 
zài huí shǒu cāng hǎi sāng tián 
再  回  首   沧   海  桑   田   
yǐ fēi shā huāng wú 
已 飞  沙  荒    芜 
lèi yǎn wèn huā huā què bù yǔ 
泪  眼  问  花  花  却  不 语 
luàn hóng fēi guò qiū qiān ér qù 
乱   红   飞  过  秋  千   而 去 
wǒ yù chéng fēng guī qù yòu 
我 欲 乘    风   归  去 又  
kǒng qióng lóu yù yǔ 
恐   琼    楼  玉 宇 
bù zhī dào tiān shàng gōng què 
不 知  道  天   上    宫   阙  
jīn zhāo wèi hé shí 
今  朝   为  何 时  
zài dì yuàn wéi lián lǐ zhī 
在  地 愿   为  连   理 枝  
jīn shēng wǒ wú huǐ děng nǐ 
今  生    我 无 悔  等   你 
tiān dì cháng jiǔ zhōng huì yǒu shí jìn 
天   地 长    久  终    会  有  时  尽  
cǐ hèn mián mián wú jué qī wú jìn 
此 恨  绵   绵   无 绝  期 无 尽  
cháng tíng yì bié gǔ qín fú mèng yǐng 
长    亭   一 别  古 琴  拂 梦   影   
wèn jūn cǐ qù yì hé shí hái 
问  君  此 去 亦 何 时  还  
shǔ jiāng shuǐ shān qīng é  méi xià shǎo rén xíng 
蜀  江    水   山   青   峨 眉  下  少   人  行   
yè yǔ wén líng guī yàn wǎng dōng nán xíng 
夜 雨 闻  铃   归  雁  往   东   南  行   
jīn què ní cháng yǔ yī lí huā hóng chén qíng 
金  雀  霓 裳    羽 衣 梨 花  红   尘   情   
wèn jūn cǐ qù yì hé shí hái 
问  君  此 去 亦 何 时  还  
cóng qián yǒu wèi shī rén 
从   前   有  位  诗  人  
tā xǐ huan bǎ ài cáng zài huà zhōng 
他 喜 欢   把 爱 藏   在  画  中    
huà zhōng dì yì cǎo yí mù 
画  中    的 一 草  一 木 
yì shān yì shuǐ dōu yù dòng 
一 山   一 水   都  欲 动   
zuì hòu nà luò kuǎn zhī zhōng 
最  后  那 落  款   之  中    
rén shēng nán kē yí mèng 
人  生    南  柯 一 梦   
liǎng qíng ruò shì jiǔ cháng yòu 
两    情   若  是  久  长    又  
qǐ zài nà zhāo zhāo yòu mù mù 
岂 在  那 朝   朝   又  暮 暮 
yī dài jiàn kuān zhōng bù huǐ 
衣 带  渐   宽   终    不 悔  
wéi yī rén xiāo dé qiáo cuì 
为  伊 人  消   得 憔   悴  
qīng huā cí zhuó jiǔ yì bēi 
青   花  瓷 浊   酒  一 杯  
sī niàn háo wú fáng bèi 
思 念   毫  无 防   备  
wèn shì jiān qíng wèi hé wù 
问  世  间   情   为  何 物 
jiāo rén xiāng sī kǔ 
教   人  相    思 苦 
zài huí shǒu cāng hǎi sāng tián 
再  回  首   沧   海  桑   田   
yǐ fēi shā huāng wú 
已 飞  沙  荒    芜 
lèi yǎn wèn huā huā què bù yǔ 
泪  眼  问  花  花  却  不 语 
luàn hóng fēi guò qiū qiān ér qù 
乱   红   飞  过  秋  千   而 去 
wǒ yù chéng fēng guī qù yòu 
我 欲 乘    风   归  去 又  
kǒng qióng lóu yù yǔ 
恐   琼    楼  玉 宇 
bù zhī dào tiān shàng gōng què 
不 知  道  天   上    宫   阙  
jīn zhāo wèi hé shí 
今  朝   为  何 时  
zài dì yuàn wéi lián lǐ zhī 
在  地 愿   为  连   理 枝  
jīn shēng wǒ wú huǐ děng nǐ 
今  生    我 无 悔  等   你 
tiān dì cháng jiǔ zhōng huì yǒu shí jìn 
天   地 长    久  终    会  有  时  尽  
cǐ hèn mián mián wú jué qī wú jìn 
此 恨  绵   绵   无 绝  期 无 尽  
cháng tíng yì bié gǔ qín fú mèng yǐng 
长    亭   一 别  古 琴  拂 梦   影   
wèn jūn cǐ qù yì hé shí hái 
问  君  此 去 亦 何 时  还  
shǔ jiāng shuǐ shān qīng é  méi xià shǎo rén xíng 
蜀  江    水   山   青   峨 眉  下  少   人  行   
yè yǔ wén líng guī yàn wǎng dōng nán xíng 
夜 雨 闻  铃   归  雁  往   东   南  行   
jīn què ní cháng yǔ yī lí huā hóng chén qíng 
金  雀  霓 裳    羽 衣 梨 花  红   尘   情   
wèn jūn cǐ qù 
问  君  此 去 
tiān dì cháng jiǔ zhōng huì yǒu shí jìn 
天   地 长    久  终    会  有  时  尽  
cǐ hèn mián mián wú jué qī wú jìn 
此 恨  绵   绵   无 绝  期 无 尽  
cháng tíng yì bié gǔ qín fú mèng yǐng 
长    亭   一 别  古 琴  拂 梦   影   
wèn jūn cǐ qù yì hé shí hái 
问  君  此 去 亦 何 时  还  
shǔ jiāng shuǐ shān qīng é  méi xià shǎo rén xíng 
蜀  江    水   山   青   峨 眉  下  少   人  行   
yè yǔ wén líng guī yàn wǎng dōng nán xíng 
夜 雨 闻  铃   归  雁  往   东   南  行   
jīn què ní cháng yǔ yī lí huā hóng chén qíng 
金  雀  霓 裳    羽 衣 梨 花  红   尘   情   
wèn jūn cǐ qù yì hé shí hái 
问  君  此 去 亦 何 时  还  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags