Gui Zhao 归棹 To Vivit Lyrics 歌詞 With Pinyin By Mei Liang Xin 梅粮新

Gui Zhao 归棹 To Vivit Lyrics 歌詞 With Pinyin By Mei Liang Xin 梅粮新

Chinese Song Name: Gui Zhao 归棹
English Tranlation Name: To Vivit
Chinese Singer: Mei Liang Xin 梅粮新
Chinese Composer: Unknow
Chinese Lyrics: Unknow

Gui Zhao 归棹 To Vivit Lyrics 歌詞 With Pinyin By Mei Liang Xin 梅粮新

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

wàng le shuāng cháo xuě hòu   yì shān míng yuè rú jiù 
忘   了 霜     朝   雪  后    一 山   明   月  如 旧  
bàn àn luò rì bàn àn xíng zhōu yōu yōu 
半  岸 落  日 半  岸 行   舟   悠  悠  
zhǐ hèn zhào gē yuǎn   chūn guāng shòu 
只  恨  棹   歌 远     春   光    瘦   
yún shuǐ màn màn wú rén děng wǒ huí shǒu 
云  水   漫  漫  无 人  等   我 回  首   
ruò nǐ jiāng gù dì chóng yóu 
若  你 将    故 地 重    游  
kàn jiàn jì jì qīng cōng páng hǔ pǎo quán liú 
看  见   寂 寂 青   葱   旁   虎 跑  泉   流  
nà shì mǒu nián   wǒ hái wèi niàng chéng de jiàn xíng jiǔ 
那 是  某  年     我 还  未  酿    成    的 践   行   酒  
guò hóng lóu   guǎn xián sàn qù de shí hou 
过  红   楼    管   弦   散  去 的 时  候  
jiàn nǐ bù dí zhòng   gōng fu qiàn huǒ hou 
见   你 不 敌 众      功   夫 欠   火  候  
wǒ yǐ jiàn guāng jīng qiān shāng 
我 以 剑   光    惊   千   觞    
sān yuè yān huā pū jiù zhè yì chǎng xiè hòu 
三  月  烟  花  铺 就  这  一 场    邂  逅  
jiē chuí qiān bù liǔ 
街  垂   千   步 柳  
nǐ zài cháng jiē kǒu 
你 在  长    街  口  
shuō èr shí sì qiáo míng yuè yè 
说   二 十  四 桥   明   月  夜 
xiāo zài yù rén shǒu 
萧   在  玉 人  手   
piān wéi chūn fēng huán huǎn zòu 
偏   为  春   风   缓   缓   奏  
qià xié yáng dāng lóu   shān wù méng lóng   hú guāng sì qiū 
恰  斜  阳   当   楼    山   雾 朦   胧     湖 光    似 秋  
huā cáng xī jiàn   guò líng yǐn   bìng pèi yóu 
花  藏   溪 涧     过  灵   隐    并   辔  游  
guī qù hòu   bù jué yī xiāng chù chù liú 
归  去 后    不 觉  衣 香    处  处  留  
zhèng fēng shū yǔ zhòu   xī zǐ hú pàn   lǜ féi hóng shòu 
正    风   疏  雨 骤     西 子 湖 畔    绿 肥  红   瘦   
zhōu rén wěi wěi dào jūn zǐ rú fēng 
舟   人  娓  娓  道  君  子 如 风   
zhè yàng de jiāng hú yǐ zú gòu 
这  样   的 江    湖 已 足 够  
nà shí bì bō dōng liú   mǎn mù shān míng shuǐ xiù 
那 时  碧 波 东   流    满  目 山   明   水   秀  
bàn àn yīng tí bàn àn yān liǔ yōu yōu 
半  岸 莺   啼 半  岸 烟  柳  幽  幽  
zhào gē dù xiān chén   piāo luò le 
棹   歌 渡 纤   尘     飘   落  了 
yún shān máng máng rèn wǒ kuài yì fēng liú 
云  山   茫   茫   任  我 快   意 风   流  
yì zhí dào zuì yuè xuán tóu 
一 直  到  醉  月  悬   头  
cái pěng qǐ shī shū tóng nǐ shuō wén duì jiǔ 
才  捧   起 诗  书  同   你 说   文  对  酒  
chūn huā qiū yuè   zěn dōu bù kěn tiān shàng yì bǐ jù dòu 
春   花  秋  月    怎  都  不 肯  添   上    一 笔 句 读  
hòu lái nǐ   huà bié le chén shuì de yú liǔ 
后  来  你   话  别  了 沉   睡   的 榆 柳  
wǒ yě zài chū xuě zhàn fàng qián yè 
我 也 在  初  雪  绽   放   前   夜 
xié jiàn   yí gè rén yuǎn zǒu 
携  剑     一 个 人  远   走  
chuān suō wàn lǐ yān bō yòu zhì yáng zhōu 
穿    梭  万  里 烟  波 又  至  扬   州   
suí jiā líng shù qiū 
隋  家  陵   树  秋  
rén jiān wú cháng jiǔ 
人  间   无 长    久  
shuō shū rén zài niàn sì qiáo tóu 
说   书  人  在  廿   四 桥   头  
gāo shēng jǔ jiù huà 
高  声    举 旧  话  
wú fēi shì xiāng wàng duō yú sī shǒu 
无 非  是  相    忘   多  于 厮 守   
nián shì mèng zhōng xiū   zhōu dēng yuǎn zhào   shān zhuāng jǐn xiù 
年   事  梦   中    休    舟   灯   远   照     山   庄     锦  绣  
cǎo mù jiē zài shēn hòu   huà zuò yān yún yōu yōu 
草  木 皆  在  身   后    化  作  烟  云  悠  悠  
zhōng bú sì shào nián yóu 
终    不 似 少   年   游  
fēng huǒ shí chuī yān   gèng jiāng cháng ān   yí bìng yōu qiú 
烽   火  蚀  炊   烟    更   将    长    安   一 并   幽  囚  
shèng shì bú zài   kǎi jiǎ gē   bīng róng hé 
盛    世  不 再    铠  甲  歌   兵   戎   和 
rèn lěng yǔ bēi shuāng qīn liǎng xiù 
任  冷   雨 悲  霜     侵  两    袖  
yǒu āi fēng juǎn běi lóu   yǒu nù xuě pò dù kǒu 
有  哀 风   卷   北  楼    有  怒 雪  破 渡 口  
chéng wài wǒ zǎo yǐ hán yī tì qīng qiú 
城    外  我 早  以 寒  衣 替 轻   裘  
wén zhàn gǔ jìng qǐ   jǐ shí xiū 
闻  战   鼓 竞   起   几 时  休  
kě lián cháng ān wú chù gòng rén bái tóu 
可 怜   长    安 无 处  供   人  白  头  
fēng yān zǎo bǎ guī xīn liú 
烽   烟  早  把 归  心  留  
hòu zhòng yè sè zhē bì le yuè rú gōu 
厚  重    夜 色 遮  蔽 了 月  如 钩  
cháng jiàn wéi yǒu   hào jiǎo tā pán xuán zài zuǒ yòu 
长    剑   为  友    号  角   它 盘  旋   在  左  右  
huā mù jì xiǔ   qián chūn yǐ qiū 
花  木 既 朽    前   春   已 秋  
chē qián bái gǔ wú rén shōu 
车  前   白  骨 无 人  收   
mǎ tí niǎn suì yè jiān zuì hòu yì dī chén lù 
马 蹄 碾   碎  叶 尖   最  后  一 滴 尘   露 
ěr pàn jiàn shǐ lvè guò   jì yì mó hu 
耳 畔  箭   矢  掠  过    记 忆 模 糊 
guài shí guāng   chén mò tài jiǔ 
怪   时  光      沉   默 太  久  
tān kāi shǒu 
摊  开  手   
hū rán jiān yì wú suó yǒu 
忽 然  间   一 无 所  有  
sháo guāng bú zài yǒu 
韶   光    不 再  有  
wàng le shuāng cháo xuě hòu   yì shān míng yuè rú jiù 
忘   了 霜     朝   雪  后    一 山   明   月  如 旧  
bàn àn luò rì bàn àn xíng zhōu yōu yōu 
半  岸 落  日 半  岸 行   舟   悠  悠  
zhǐ hèn zhào gē yuǎn   chūn guāng shòu 
只  恨  棹   歌 远     春   光    瘦   
yún shuǐ màn màn wú rén děng wǒ huí shǒu 
云  水   漫  漫  无 人  等   我 回  首   
ruò nǐ jiāng gù dì chóng yóu 
若  你 将    故 地 重    游  
kàn jiàn jì jì qīng cōng páng hǔ pǎo quán liú 
看  见   寂 寂 青   葱   旁   虎 跑  泉   流  
nà shì mǒu nián   nǐ hái wèi yǐn xià de jiàn xíng jiǔ 
那 是  某  年     你 还  未  饮  下  的 践   行   酒  
wàng le wù qīng yǔ róu   yì jiāng bì shuǐ dōng liú 
忘   了 雾 轻   雨 柔    一 江    碧 水   东   流  
bàn àn chén xī bàn àn yān liǔ yōu yōu 
半  岸 晨   曦 半  岸 烟  柳  幽  幽  
zhào gē zǎo gē qiǎn   yán dōng jìn tóu 
棹   歌 早  搁 浅     严  冬   尽  头  
yún shān yáo yáo shuí rén wéi wǒ huí shǒu 
云  山   遥  遥  谁   人  为  我 回  首   
wǒ ruò jiāng gù dì chóng yóu 
我 若  将    故 地 重    游  
kě fǒu qià féng nǐ jū le yì pěng quán liú 
可 否  恰  逢   你 掬 了 一 捧   泉   流  
duàn qiáo wèi lǎo   yāo gù rén qīng sǎ jiǔ zhōng qiān bǎi chóu 
断   桥   未  老    邀  故 人  倾   洒 酒  中    千   百  愁   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.