Gui Yuan Tian Ju 归园田居 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Gan Lu 甘璐

Gui Yuan Tian Ju 归园田居 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Gan Lu 甘璐

Chinese Song Name:Gui Yuan Tian Ju 归园田居 
English Translation Name:Return To Nature
Chinese Singer: Gan Lu 甘璐
Chinese Composer:Gan Lu 甘璐
Chinese Lyrics:Tao Yuan Ming 陶渊明

Gui Yuan Tian Ju 归园田居 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Gan Lu 甘璐

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shǎo wú shì sú yùn   xìng běn ài qiū shān 
少   无 适  俗 韵    性   本  爱 丘  山   
wù luò chén wǎng zhōng   yí qù sān shí nián 
误 落  尘   网   中      一 去 三  十  年   
jī niǎo liàn jiù lín   chí yú sī gù yuān 
羁 鸟   恋   旧  林    池  鱼 思 故 渊   
kāi huāng nán yě jì   shǒu zhuō guī yuán tián 
开  荒    南  野 际   守   拙   归  园   田   
fāng zhái shí yú mǔ   cǎo wū bā jiǔ jiān 
方   宅   十  余 亩   草  屋 八 九  间   
yú liǔ yīn hòu yán   táo lǐ luó táng qián 
榆 柳  荫  后  檐    桃  李 罗  堂   前   
ài ài yuǎn rén cūn   yī yī xū lǐ yān 
暧 暧 远   人  村    依 依 墟 里 烟  
yī yī xū lǐ yān 
依 依 墟 里 烟  
gǒu fèi shēn xiàng zhōng   jī míng sāng shù diān 
狗  吠  深   巷    中      鸡 鸣   桑   树  颠   
hù tíng wú chén zá   xū shì yǒu yú xián 
户 庭   无 尘   杂   虚 室  有  余 闲   
jiǔ zài fán lóng lǐ   fù dé fǎn zì rán 
久  在  樊  笼   里   复 得 返  自 然  
fù dé fǎn zì rán 
复 得 返  自 然  
jī niǎo liàn jiù lín   chí yú sī gù yuān 
羁 鸟   恋   旧  林    池  鱼 思 故 渊   
kāi huāng nán yě jì   shǒu zhuō guī yuán tián 
开  荒    南  野 际   守   拙   归  园   田   
fāng zhái shí yú mǔ   cǎo wū bā jiǔ jiān 
方   宅   十  余 亩   草  屋 八 九  间   
yú liǔ yīn hòu yán   táo lǐ luó táng qián 
榆 柳  荫  后  檐    桃  李 罗  堂   前   
ài ài yuǎn rén cūn   yī yī xū lǐ yān 
暧 暧 远   人  村    依 依 墟 里 烟  
yī yī xū lǐ yān 
依 依 墟 里 烟  
gǒu fèi shēn xiàng zhōng   jī míng sāng shù diān 
狗  吠  深   巷    中      鸡 鸣   桑   树  颠   
hù tíng wú chén zá   xū shì yǒu yú xián 
户 庭   无 尘   杂   虚 室  有  余 闲   
jiǔ zài fán lóng lǐ   fù dé fǎn zì rán 
久  在  樊  笼   里   复 得 返  自 然  
fù dé fǎn zì rán 
复 得 返  自 然  
fāng zhái shí yú mǔ   cǎo wū bā jiǔ jiān 
方   宅   十  余 亩   草  屋 八 九  间   
yú liǔ yīn hòu yán   táo lǐ luó táng qián 
榆 柳  荫  后  檐    桃  李 罗  堂   前   
ài ài yuǎn rén cūn   yī yī xū lǐ yān 
暧 暧 远   人  村    依 依 墟 里 烟  
yī yī xū lǐ yān 
依 依 墟 里 烟  
gǒu fèi shēn xiàng zhōng   jī míng sāng shù diān 
狗  吠  深   巷    中      鸡 鸣   桑   树  颠   
hù tíng wú chén zá   xū shì yǒu yú xián 
户 庭   无 尘   杂   虚 室  有  余 闲   
jiǔ zài fán lóng lǐ   fù dé fǎn zì rán 
久  在  樊  笼   里   复 得 返  自 然  
fù dé fǎn zì rán 
复 得 返  自 然  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.