Gui Tu 归途 Way Home Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qi You 漆柚

Gui Tu 归途 Way Home Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qi You 漆柚

Chinese Song Name: Gui Tu 归途
English Tranlation Name: Way Home
Chinese Singer: Qi You 漆柚
Chinese Composer: Gao Ye Jian Yi 高野健一
Chinese Lyrics: Ting Tang 庭棠

Gui Tu 归途 Way Home Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qi You 漆柚

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

fó shuō rén shì jiān bā kǔ 
佛 说   人  世  间   八 苦 
shēng lǎo bìng sǐ lún huí dù 
生    老  病   死 轮  回  渡 
yuàn zēng huì wǔ yīn shèng kǔ 
怨   憎   会  五 阴  盛    苦 
qiú bù dé mìng shù 
求  不 得 命   数  
ài bié lí xiāng shū 
爱 别  离 相    疏  
yán wàng chuān rù mí tú 
沿  忘   川    入 迷 途 
sān shēng shí diāo kè zhe zhí mí bú wù 
三  生    石  雕   刻 着  执  迷 不 悟 
yòu shuō pú tí shù xià 
又  说   菩 提 树  下  
kàn huā kāi yòu huā luò dùn wù 
看  花  开  又  花  落  顿  悟 
fú xīn míng zhì le jué wù 
伏 心  明   志  了 觉  悟 
yīn yuán liǎng xiāng fù 
姻  缘   两    相    负 
yīn guǒ sān shēng tú 
因  果  三  生    途 
hún xiāo jì tīng yǔ shū 
魂  消   际 听   雨 疏  
zhōng liǎo què zài tà lún huí lù 
终    了   却  再  踏 轮  回  路 
tiān dì xū wú 
天   地 虚 无 
zài wú yì rén néng yǔ nǐ mìng lǐ chóng fù 
再  无 一 人  能   与 你 命   理 重    复 
shuāng jiàn bēi fù bù rù yǔ wù 
双     剑   背  负 步 入 雨 雾 
shì guī tú 
是  归  途 
qián shì xuè hǎi shēn chóu 
前   世  血  海  深   仇   
shuí huǒ nán róng de yú wēn 
水   火  难  容   的 余 温  
dōu suí zhe lún huí rù shì chéng huà běn 
都  随  着  轮  回  入 世  成    话  本  
huò sǒng rén tīng wén huò mǎn miàn lèi hén 
或  耸   人  听   闻  或  满  面   泪  痕  
gù shi zǒng yǒu xiē xī xū yí hèn 
故 事  总   有  些  唏 嘘 遗 恨  
chóng shēng hòu sì céng xiāng shí de qì fēn 
重    生    后  似 曾   相    识  的 气 氛  
mìng gū shà yóu jìn dēng kū yìng qián shì jì hén 
命   孤 煞  油  尽  灯   枯 映   前   世  迹 痕  
bù gān mǎn xīn shēn 
不 甘  满  心  身   
huǎn qì xī qīng shēng tǔ lù shì yán 
缓   气 息 轻   声    吐 露 誓  言  
shuō yào miè mǎn mén 
说   要  灭  满  门  
xìng ér suī yǐ guò kōng zǒng bǎi nián 
幸   而 虽  已 过  倥   偬   百  年   
hóng chén zhī lù màn màn 
红   尘   之  路 漫  漫  
cǐ shēng huán bù wǎn 
此 生    还   不 晚  
xìng ér zhōng dé qīng fēng míng yuè lián 
幸   而 终    得 清   风   明   月  怜   
yán dǐ xīng hé wēi shǎn 
眼  底 星   河 微  闪   
xiāng gù wú yán yìng qīng hán 
相    顾 无 言  映   清   寒  
xìng ér zhì zǐ suī péng tóu gòu miàn 
幸   而 稚  子 虽  蓬   头  垢  面   
kě hún pò chū dé fǎn 
可 魂  魄 初  得 返  
shàng wèi bèi xuè rǎn 
尚    未  被  血  染  
shì yāo shì xié nán biàn 
是  妖  是  邪  难  辨   
tā xiào róng cuǐ càn 
他 笑   容   璀  璨  
chàng rán jiān xīn zhōng mò shēng huái niàn 
怅    然  间   心  中    陌 生    怀   念   
gāi shuō shì qìng xìng shì mìng shù 
该  说   是  庆   幸   是  命   数  
huò shì qián shì zuì shú 
或  是  前   世  罪  赎  
cái néng cǐ shēng qù xuè wū 
才  能   此 生    去 血  污 
zhí niàn qiǎn huā wù 
执  念   遣   花  坞 
fèn hèn sàn tíng hú 
愤  恨  散  亭   湖 
yǐn chén shì zuò shī tú 
隐  尘   世  作  师  徒 
rú yǐng suí xíng sì tuō tāi huàn gǔ 
如 影   随  形   似 脱  胎  换   骨 
gāi shuō shì hài pà shì xīn xǐ 
该  说   是  害  怕 是  欣  喜 
huò shì nán fàng bào fù 
或  是  难  放   报  复 
cái huì kè yì zhuāng hú tu 
才  会  刻 意 装     糊 涂 
xiǎo xīn cáng cuò wù 
小   心  藏   错  误 
zǐ xì yǎn shū hu 
仔 细 掩  疏  忽 
bú wèi cán hún tòng kǔ 
不 畏  残  魂  痛   苦 
zhǐ pà zhè méi hǎo chān biàn shù 
只  怕 这  美  好  掺   变   数  
què wèi cāi chū 
却  未  猜  出  
tā yě kè yì rù xì zhǐ péi nǐ yǎn chū 
他 也 刻 意 入 戏 只  陪  你 演  出  
yì chǎng luò mù zài jiē xù mù 
一 场    落  幕 再  揭  序 幕 
zhēn qíng fù 
真   情   付 
yì kāi shǐ fáng bèi shū lí 
一 开  始  防   备  疏  离 
běn néng zhe bǎo hù zì jǐ 
本  能   着  保  护 自 己 
jiù xiàng láng qún yí gū què wù chuǎng rén shì 
就  像    狼   群  遗 孤 却  误 闯     人  世  
wú kào yòu wú yī 
无 靠  又  无 依 
jiǎo luò lǐ dú zì quán suō zhe 
角   落  里 独 自 蜷   缩  着  
jiāng shāng kǒu qīng tiǎn shì 
将    伤    口  轻   舔   舐  
dào hòu lái jiè bèi fàng qì 
到  后  来  戒  备  放   弃 
cái fā xiàn wēn nuǎn bù xī 
才  发 现   温  暖   不 息 
zhōng yú shēn xìn bù yí zhè lái zhī bú yì 
终    于 深   信  不 疑 这  来  之  不 易 
kě lián yòu kě xī 
可 怜   又  可 惜 
huí yì qǐ zhōng qí yì shēng 
回  忆 起 终    其 一 生    
wèi cháng guò de tián mì 
未  尝    过  的 甜   蜜 
hái shì tān lè ài wán de nián shào 
还  是  贪  乐 爱 玩  的 年   少   
suì yuè ān wěn zhèng jìng hǎo 
岁  月  安 稳  正    静   好  
shān jiàn duō xī xiào 
山   涧   多  嬉 笑   
kě shì bìng tòng yè wǎn zhōng chán rào 
可 是  病   痛   夜 晚  终    缠   绕  
shào nián rěn sàn hún zhī 
少   年   忍  散  魂  之  
tòng dé chè yè shēng kū háo 
痛   得 彻  夜 声    哭 嚎  
yú shì suī rán zhù dìng huì zǎo yāo 
于 是  虽  然  注  定   会  早  夭  
yě píng jìng jiē shòu liǎo jié jú de lái dào 
也 平   静   接  受   了   结  局 的 来  到  
xī wēi tiān guāng pò xiǎo 
熹 微  天   光    破 晓   
chén wù qǐ qīng cháo 
晨   雾 起 轻   潮   
měi yì fēn yì miǎo dōu shì jiān áo 
每  一 分  一 秒   都  是  煎   熬 
shàng yí shì bēng kuì jiān jiào 
上    一 世  崩   溃  尖   叫   
fā shì tiān xià zuò péi zàng 
发 誓  天   下  作  陪  葬   
zuì zhōng zhǐ zhāo líng chī wàng 
最  终    只  招   灵   痴  妄   
xīn tóu xuè liú fàng 
心  头  血  流  放   
yì hún sān pò shāng 
一 魂  三  魄 殇    
àn yè wú guāng màn cháng 
暗 夜 无 光    漫  长    
páng huáng jué wàng què qī dài wēi guāng 
彷   徨    绝  望   却  期 待  微  光    
zhè yí shì gān jìng tiān zhēn shàn è  
这  一 世  干  净   天   真   善   恶 
dōu suí tā yù xiǎng 
都  随  他 预 想    
shào nián wú xīn zuò sī liang 
少   年   无 心  作  思 量    
měng dǒng shào nián yàng 
懵   懂   少   年   样   
cán rěn tiān zhēn cáng 
残  忍  天   真   藏   
yān xiāo yún sàn mí wǎng 
烟  消   云  散  迷 惘   
xiào róng chún cuì lèi liǎng háng 
笑   容   纯   粹  泪  两    行   
mìng sàn xū wàng 
命   散  虚 妄   
shí nián xiāng bàn liǎng fāng rù xì yì rén wú zhī 
十  年   相    伴  两    方   入 戏 一 人  无 知  
zhōng jú yuán mǎn chàng rán ruò shī qīng shēng tàn xī 
终    局 圆   满  怅    然  若  失  轻   声    叹  息 
fó shuō rén shì jiān bā kǔ 
佛 说   人  世  间   八 苦 
shēng lǎo bìng sǐ lún huí dù 
生    老  病   死 轮  回  渡 
yuàn zēng huì wǔ yīn shèng kǔ 
怨   憎   会  五 阴  盛    苦 
qiú bù dé mìng shù 
求  不 得 命   数  
ài bié lí xiāng shū 
爱 别  离 相    疏  
yán wàng chuān rù mí tú 
沿  忘   川    入 迷 途 
sān shēng shí diāo kè zhe zhí mí bú wù 
三  生    石  雕   刻 着  执  迷 不 悟 
yòu shuō pú tí shù xià 
又  说   菩 提 树  下  
kàn huā kāi yòu huā luò dùn wù 
看  花  开  又  花  落  顿  悟 
fú xīn míng zhì le jué wù 
伏 心  明   志  了 觉  悟 
yīn yuán liǎng xiāng fù 
姻  缘   两    相    负 
yīn guǒ sān shēng tú 
因  果  三  生    途 
hún xiāo jì tīng yǔ shū 
魂  消   际 听   雨 疏  
zhōng liǎo què zài tà lún huí lù 
终    了   却  再  踏 轮  回  路 
gāi shuō shì qìng xìng shì mìng shù 
该  说   是  庆   幸   是  命   数  
huò shì qián shì zuì shú 
或  是  前   世  罪  赎  
cái néng cǐ shēng qù xuè wū 
才  能   此 生    去 血  污 
zhí niàn qiǎn huā wù 
执  念   遣   花  坞 
fèn hèn sàn tíng hú 
愤  恨  散  亭   湖 
yǐn chén shì zuò shī tú 
隐  尘   世  作  师  徒 
rú yǐng suí xíng sì tuō tāi huàn gǔ 
如 影   随  形   似 脱  胎  换   骨 
gāi shuō shì hài pà shì xīn xǐ 
该  说   是  害  怕 是  欣  喜 
huò shì nán fàng bào fù 
或  是  难  放   报  复 
cái huì kè yì zhuāng hú tu 
才  会  刻 意 装     糊 涂 
xiǎo xīn cáng cuò wù 
小   心  藏   错  误 
zǐ xì yǎn shū hu 
仔 细 掩  疏  忽 
bú wèi cán hún tòng kǔ 
不 畏  残  魂  痛   苦 
zhǐ pà zhè méi hǎo chān biàn shù 
只  怕 这  美  好  掺   变   数  
tiān dì xū wú 
天   地 虚 无 
zài wú yì rén néng yǔ nǐ mìng lǐ chóng fù 
再  无 一 人  能   与 你 命   理 重    复 
shuāng jiàn bēi fù bù rù yǔ wù 
双     剑   背  负 步 入 雨 雾 
shì guī tú 
是  归  途 
ruò yǒu yí rì hóng chén zài yù 
若  有  一 日 红   尘   再  遇 
cā jiān guò 
擦 肩   过  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.