Gui Chao 归潮 Return To Tide Lyrics 歌詞 With Pinyin By Bai Cai 不才

Gui Chao 归潮 Return To Tide Lyrics 歌詞 With Pinyin By Bai Cai 不才

Chinese Song Name:Gui Chao 归潮
English Translation Name:Return To Tide 
Chinese Singer:  Bai Cai 不才
Chinese Composer:Yu Mian 玉面
Chinese Lyrics:Huai Xiu 怀袖

Gui Chao 归潮 Return To Tide Lyrics 歌詞 With Pinyin By Bai Cai 不才

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

liú yún xiāo   zuò tiān dì huái zhōng huán huǎn sòng wǎn cháo 
流  云  消     坐  天   地 怀   中    缓   缓   送   晚  潮   
lù tiáo yáo   hé chù bù cén jiù yóu yuǎn tiào 
路 迢   遥    何 处  不 曾  旧  游  远   眺   
chéng mén dǐ xia shuì dǎo   wǎng mèng lǐ pī hóng páo 
城    门  底 下  睡   倒    往   梦   里 披 红   袍  
dēng yǐng lǐ   xǐng lái zuì qù yě piāo yáo 
灯   影   里   醒   来  醉  去 也 飘   摇  
shān hǎi shì   zǎo lún wéi ruò yǒu ruò wú yì hén xiào 
山   海  誓    早  沦  为  若  有  若  无 一 痕  笑   
zuì shí gē   piān piān zì jù rè xuè tàng lào 
醉  时  歌   偏   偏   字 句 热 血  烫   烙  
shī qù le cái xiāo yáo   kuài yì de zhōng liáo dǎo 
失  去 了 才  逍   遥    快   意 的 终    潦   倒  
bēn fēng bēn xuě   bái fà xiāo xiāo 
奔  风   奔  雪    白  发 萧   萧   
yuè wàng bù liǎo yuè kàn bù míng liǎo 
越  忘   不 了   越  看  不 明   了   
yuè fàng kāi shǒu yuè xiōng yǒng zhuó shāo 
越  放   开  手   越  汹    涌   灼   烧   
bàn shēng jiāo ào bàn shēng lí bié zǎo   xiàng shuí tàn zhī yīn shǎo 
半  生    骄   傲 半  生    离 别  早    向    谁   叹  知  音  少   
hóng chén xuān xiāo rú yǎn qián fēi niǎo 
红   尘   喧   嚣   如 眼  前   飞  鸟   
bǐ àn huí shǒu   yǔ wǒ tīng jiāng cháo 
彼 岸 回  首     与 我 听   江    潮   
míng rì gū zhōu yú shēng jiē miǎo miǎo   zì yǒu tiān dì píng diào 
明   日 孤 舟   余 生    皆  渺   渺     自 有  天   地 凭   吊   
ài yǔ hèn   rú chuàng rán huí xiǎng dāo yǔ jiàn xiāng jiāo 
爱 与 恨    如 怆     然  回  响    刀  与 剑   相    交   
shào nián shì   zhū yù liú shuǐ duó mù jì liáo 
少   年   事    珠  玉 流  水   夺  目 寂 寥   
kōng chéng lǐ tīng làng tāo   suì yuè lǐ huà jīn zhāo 
空   城    里 听   浪   涛    岁  月  里 话  今  朝   
rén dào tiān dào   gè zì jiān áo 
人  道  天   道    各 自 煎   熬 
yuè wàng bù liǎo yuè kàn bù míng liǎo 
越  忘   不 了   越  看  不 明   了   
yuè fàng kāi shǒu yuè xiōng yǒng zhuó shāo 
越  放   开  手   越  汹    涌   灼   烧   
bàn shēng jiāo ào bàn shēng lí bié zǎo   xiàng shuí tàn zhī yīn shǎo 
半  生    骄   傲 半  生    离 别  早    向    谁   叹  知  音  少   
hóng chén xuān xiāo rú yǎn qián fēi niǎo 
红   尘   喧   嚣   如 眼  前   飞  鸟   
bǐ àn huí shǒu   yǔ wǒ tīng jiāng cháo 
彼 岸 回  首     与 我 听   江    潮   
míng rì gū zhōu yú shēng jiē miǎo miǎo   zì yǒu tiān dì píng diào 
明   日 孤 舟   余 生    皆  渺   渺     自 有  天   地 凭   吊   
rén jiān quē wǒ gù shi yě wú liáo 
人  间   缺  我 故 事  也 无 聊   
yǒu qíng yù xuè wú qíng jiè jiǔ jiāo 
有  情   浴 血  无 情   借  酒  浇   
duàn yá cùn qián zàng le kuài yì dāo   shuí péi wǒ kàn xī zhào 
断   崖 寸  前   葬   了 快   意 刀    谁   陪  我 看  夕 照   
mǎn tiān liú yíng huà chéng le fāng cǎo 
满  天   流  萤   化  成    了 芳   草  
dà mèng wèi xǐng   qīng shān yóu zài rén wèi lǎo 
大 梦   未  醒     青   山   犹  在  人  未  老  
hái liú lián dà dì zhòng shēng huái bào   guī tú zài ài yì zāo 
还  流  连   大 地 众    生    怀   抱    归  途 再  爱 一 遭  
mǎn tiān liú yíng huà chéng le fāng cǎo 
满  天   流  萤   化  成    了 芳   草  
dà mèng wèi xǐng   qīng shān yóu zài rén wèi lǎo 
大 梦   未  醒     青   山   犹  在  人  未  老  
hái liú lián dà dì zhòng shēng huái bào   guī tú zài ài yì zāo 
还  流  连   大 地 众    生    怀   抱    归  途 再  爱 一 遭  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.