Guan Shan Yuan 关山怨 Poem Of Guanshan Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lu Wei Ming 鲁维铭

Guan Shan Yuan 关山怨 Poem Of Guanshan Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lu Wei Ming 鲁维铭

Chinese Song Name:Guan Shan Yuan 关山怨
English Translation Name:Poem Of Guanshan
Chinese Singer: Lu Wei Ming 鲁维铭
Chinese Composer:Unknow
Chinese Lyrics:Unknow

Guan Shan Yuan 关山怨 Poem Of Guanshan Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lu Wei Ming 鲁维铭

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

hún suǒ gū guān yuàn yù lí pò hán 
魂  锁  孤 关   怨   玉 梨 魄 寒  
dāo jiàn fēn luàn bǎ sī niàn zhuó duàn 
刀  剑   纷  乱   把 思 念   斫   断   
nián shào xíng yuǎn què xiàn shà le shuāng yuān 
年   少   行   远   却  羡   煞  了 双     鸳   
gǔ lái xiāng sī jiē ràng rén wéi nán 
古 来  相    思 皆  让   人  为  难  
xì jūn luán jìng yí liáng rén duó qián 
细 君  鸾   镜   疑 良    人  踱  前   
zhuāng bà xiāng sī shēn qiú yú shěn yuán 
妆     罢 相    思 深   囚  于 沈   园   
zěn wèn guān shān jǐ yuǎn kǔ bǎ xiāng sī jì liú nián 
怎  问  关   山   几 远   苦 把 相    思 寄 流  年   
chē mǎ yáo yáo lí chóu nán huàn 
车  马 遥  遥  离 愁   难  换   
gài jiāng cháng tíng wàng chuān qiān lǐ pú shuǐ qī hán 
盖  将    长    亭   忘   穿    千   里 濮 水   凄 寒  
rú ruò xiāng jiàn xiāng sī hé rěn tán 
如 若  相    见   相    思 何 忍  谈  
shuí dào xiāo xiāng xī yuàn rù mèng què nán xǐng hái 
谁   道  潇   湘    溪 苑   入 梦   却  难  醒   还  
jiā shū qiān fēng què nán sù sī niàn 
家  书  千   封   却  难  诉 思 念   
táng qián fén xiāng xīn qián qí qiú shì jiān liǎng quán 
堂   前   焚  香    心  虔   祈 求  世  间   两    全   
bú nài qīng yān jiǔ rào bìn bān 
不 奈  青   烟  久  绕  鬓  斑  
bù jué rì yòu xī shān hū wén mù dí liǎng sān 
不 觉  日 又  西 山   忽 闻  暮 笛 两    三  
shuāng jiǎn wēi hé hún yǐ yuǎn 
双     睑   微  合 魂  已 远   
xī fēng pín pín nán yǐ gū zhěn hán 
西 风   频  频  难  倚 孤 枕   寒  
zěn zhī hóng yán kě céng nài yǐng dān 
怎  知  红   颜  可 曾   奈  影   单  
bǎ jiǔ chàng wàng dōng nán mù duàn tiān na me cháng yàn 
把 酒  怅    望   东   南  目 断   天   南 无 长    雁  
qiān zǎi yuàn hèn dōu zuò hú tán 
千   载  怨   恨  都  作  胡 谈  
běi fēng hé zhì jīng nián zhǐ luò cán hóng shēn yuàn 
北  风   何 致  经   年   只  落  残  红   深   院   
àn rán píng lán wú jù yǔ qíng qiān 
黯 然  凭   栏  无 据 语 情   牵   
guān shān yè yǔ bì tiān cháng fā xié shī dǎ shān 
关   山   夜 雨 闭 天   长    发 斜  湿  打 衫   
shuí yòu huàn lái qiū fēng yì juàn 
谁   又  唤   来  秋  风   一 卷   
sān qiū yì chéng dōng hán nán bǐ jì chūn xiàng nuǎn 
三  秋  易 成    东   寒  难  比 季 春   向    暖   
zěn zhī gù xiāng hù tíng nuǎn hán 
怎  知  故 乡    户 庭   暖   寒  
yì bié dì cén tiān yuǎn tàn hèn dāng shí ǒu jiàn 
一 别  地 岑  天   远   叹  恨  当   时  偶 见   
wú yǔ xié zāng gèng wú qiān bàn 
无 与 偕  臧   更   无 牵   绊  
yì qǔ xiāng sī yǐ shì yǒng nián 
一 曲 相    思 已 是  永   年  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.