Saturday, September 23, 2023
HomePopGuan Chen Ge 观尘歌 Watching The Dust Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Guan Chen Ge 观尘歌 Watching The Dust Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hu Xia 胡夏 Hu Xia

Chinese Song Name:Guan Chen Ge 观尘歌 
English Translation Name:Watching The Dust 
Chinese Singer: Hu Xia 胡夏 Hu Xia
Chinese Composer:Bai Man 白蔓
Chinese Lyrics:Yi Zhe Lian Xiao Zui Qing Jiu 易者连消醉清酒

Guan Chen Ge 观尘歌 Watching The Dust Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hu Xia 胡夏 Hu Xia

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

rú jiàn diàn wài huái yuán kè 
如 见   殿   外  怀   缘   客 
xuě xiāo wú jì xún 
雪  消   无 迹 循  
hóng xiàn liáo rào tíng qián shù 
红   线   缭   绕  庭   前   树  
xiāng lǚ fēi rú yún 
香    缕 飞  如 云  
chuí mù cān wù wú jìn yè 
垂   目 参  悟 无 尽  夜 
guān shēng qīng sòng pú tí jīng 
观   声    轻   诵   菩 提 经   
tái yǎn jiàn tā wǎng rán méi qián níng 
抬  眼  见   她 惘   然  眉  前   凝   
mù réng míng 
目 仍   明   
cǐ lái yǎn juǎn bàn chǐ shā 
此 来  掩  卷   半  尺  纱  
niǎn xiāng sòng sòng jiē kōng jì 
捻   香    诵   诵   皆  空   寂 
yòu zuò qīng dēng fēi qián wú 
又  作  青   灯   飞  前   无 
sēng lǎo nán zhào yǐng 
僧   老  难  照   影   
jiàn guò suì suì nián nián   fú yóu zhòu qù 
见   过  岁  岁  年   年     蜉 蝣  骤   去 
wèn xiāng zhī rén zuì qīng xǐng 
问  香    之  人  最  清   醒   
shēn wú huì yǎn   xīn rú míng jìng 
身   无 慧  眼    心  如 明   镜   
wǒ guān guò qīng yān qù   lái shí yí zhù míng 
我 观   过  青   烟  去   来  时  一 炷  鸣   
guān guò tā xuě zhōng xún   máng máng diàn wài jì 
观   过  她 雪  中    寻    茫   茫   殿   外  迹 
guān guò hóng xiàn xuán qíng   chuí tāo qiān nián wàn lǚ 
观   过  红   线   悬   情     垂   绦  千   年   万  缕 
bú bì wèn guǒ yǔ yīn   fú yóu hé shí qù 
不 必 问  果  与 因    蜉 蝣  何 时  去 
guān zì zai chuí méi yǎn   wàn shì jiē sàn jìn 
观   自 在  垂   眉  眼    万  世  皆  散  尽  
zhǐ dài líng tīng fó yīn   huàn shān hé zhòu jìng 
只  待  聆   听   佛 音    换   山   河 骤   净   
cǐ lái yǎn juǎn bàn chǐ shā 
此 来  掩  卷   半  尺  纱  
niǎn xiāng sòng sòng jiē kōng jì 
捻   香    诵   诵   皆  空   寂 
fú qù líng tái yí cùn guāng   shān hé huàn rán xīn 
拂 去 灵   台  一 寸  光      山   河 焕   然  新  
jiàn guò nián nián suì suì   chūn qiū gèng tì 
见   过  年   年   岁  岁    春   秋  更   替 
qián chéng zhī rén zuì qīng xǐng 
虔   诚    之  人  最  清   醒   
shēn wú huì yǎn   xīn rú míng jìng 
身   无 慧  眼    心  如 明   镜   
wǒ guān guò bái mǎ kè   yíng rì luò sī míng 
我 观   过  白  马 客   迎   日 落  嘶 鸣   
guān guò tā yè shēn xīng   kě lián xǔ duō qíng 
观   过  他 夜 参   星     可 怜   许 多  情   
guān guò hóng chén zhī wài   duō shǎo guǒ bìng fēi yīn 
观   过  红   尘   之  外    多  少   果  并   非  因  
bú bì wèn guǒ yǔ yīn   fú yóu hé shí qù 
不 必 问  果  与 因    蜉 蝣  何 时  去 
guān zì zai chuí méi yǎn   wàn shì jiē sàn jìn 
观   自 在  垂   眉  眼    万  世  皆  散  尽  
zhǐ dài líng tīng fó yīn   huàn shān hé zhòu jìng 
只  待  聆   听   佛 音    换   山   河 骤   净   
shí yí piàn dāng nián yè   cháo huā yòu wǎn féng 
拾  一 片   当   年   叶   朝   花  又  晚  逢   
guān rén jiān guāng míng gē   shān shēn wén zhōng shēng 
观   人  间   光    明   歌   山   深   闻  钟    声    
wàn zhú huì dēng yáo yè   yìng shān hé zhāo yáng shēng 
万  烛  慧  灯   摇  曳   映   山   河 朝   阳   升    
yōng xiāng wǎng lái chán kè   wǒ yì wú cóng zhèng 
拥   香    往   来  禅   客   我 亦 无 从   证    
tiān dì yǒu rú chén āi   shì rén yòu hé cóng 
天   地 有  如 尘   埃   世  人  又  何 从   
yuàn yǐ qiān jīng wàn sòng   huàn qiān gǔ yí mèng 
愿   以 千   经   万  诵     换   千   古 一 梦   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags