Friday, December 8, 2023
HomePopGu Su 姑苏 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu Gang 李玉刚...

Gu Su 姑苏 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu Gang 李玉刚 Li Yugang

Chinese Song Name:Gu Su 姑苏
English Translation Name:Gusu 
Chinese Singer: Li Yu Gang 李玉刚 Li Yugang 
Chinese Composer:Zhang Yao 张尧
Chinese Lyrics:Zhang Yao 张尧

Gu Su 姑苏 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu Gang 李玉刚 Li Yugang 

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

gū sū xíng zhōu chūn fēng nòng yáng liǔ 
姑 苏 行   舟   春   风   弄   杨   柳  
píng jiāng lù shang gù rén yǐ bié sān qiū 
平   江    路 上    故 人  已 别  三  秋  
qiáo xià bó zhōu chán chán xī liú 
桥   下  泊 舟   潺   潺   溪 流  
méng lóng yān yǔ qǔ dí shēng 
朦   胧   烟  雨 曲 笛 声    
bō dòng xīn tóu 
拨 动   心  头  
xiǎo xiàng shēn chù qū jìng tōng yōu 
小   巷    深   处  曲 径   通   幽  
hǔ qiū tǎ páng yī rén hóng xiù 
虎 丘  塔 旁   伊 人  红   袖  
tái tóu wàng yuè ér 
抬  头  望   月  儿 
chuāng hán xī lóu 
窗     含  西 楼  
diǎn diǎn dēng huǒ wàng bú jìn 
点   点   灯   火  望   不 尽  
sì wù sì chóu 
似 雾 似 愁   
fēng ér zài dī shēng qiǎn chàng gū sū shuǐ xiāng 
风   儿 在  低 声    浅   唱    姑 苏 水   乡    
mèng zhōng rén ér jīng xǐng de guò wǎng 
梦   中    人  儿 惊   醒   的 过  往   
kàn yú huǒ lán shān 
看  渔 火  阑  珊   
zhōng shēng zài piāo dàng 
钟    声    在  飘   荡   
wǒ de ài kě huì wú yàng 
我 的 爱 可 会  无 恙   
gū sū xíng zhōu chūn fēng nòng yáng liǔ 
姑 苏 行   舟   春   风   弄   杨   柳  
píng jiāng lù shang gù rén yǐ bié sān qiū 
平   江    路 上    故 人  已 别  三  秋  
qiáo xià bó zhōu chán chán xī liú 
桥   下  泊 舟   潺   潺   溪 流  
méng lóng yān yǔ qǔ dí shēng 
朦   胧   烟  雨 曲 笛 声    
bō dòng xīn tóu 
拨 动   心  头  
xiǎo xiàng shēn chù qū jìng tōng yōu 
小   巷    深   处  曲 径   通   幽  
hǔ qiū tǎ páng yī rén hóng xiù 
虎 丘  塔 旁   伊 人  红   袖  
tái tóu wàng yuè ér 
抬  头  望   月  儿 
chuāng hán xī lóu 
窗     含  西 楼  
diǎn diǎn dēng huǒ wàng bú jìn 
点   点   灯   火  望   不 尽  
sì wù sì chóu 
似 雾 似 愁   
fēng ér zài dī shēng qiǎn chàng gū sū shuǐ xiāng 
风   儿 在  低 声    浅   唱    姑 苏 水   乡    
mèng zhōng rén ér jīng xǐng de guò wǎng 
梦   中    人  儿 惊   醒   的 过  往   
kàn yú huǒ lán shān 
看  渔 火  阑  珊   
zhōng shēng zài piāo dàng 
钟    声    在  飘   荡   
wǒ de ài niàn niàn bú wàng 
我 的 爱 念   念   不 忘   
huí tóu kàn yǐn jìn cāng làng   xíng zhī yǐng dān 
回  头  看  饮  尽  沧   浪     形   只  影   单  
wén huá ruò jǐn   yì mǒ xié yáng 
雯  华  若  锦    一 抹 斜  阳   
qù rì méi kāi làn màn 
去 日 梅  开  烂  熳  
guī shí nǐ zài hé fāng 
归  时  你 在  何 方   
wǒ de ài zài gū sū yí wàng 
我 的 爱 在  姑 苏 遗 忘   
qù rì méi kāi làn màn 
去 日 梅  开  烂  熳  
guī shí nǐ zài hé fāng 
归  时  你 在  何 方   
wǒ de ài zài gū sū yí wàng 
我 的 爱 在  姑 苏 遗 忘   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags