Gu Shi Wei Wan 故事委婉 Euphemious Story Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhao Zhuo Han 赵卓涵

Gu Shi Wei Wan 故事委婉 Euphemious Story Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhao Zhuo Han 赵卓涵

Chinese Song Name:Gu Shi Wei Wan 故事委婉
English Translation Name:Euphemious Story 
Chinese Singer:  Zhao Zhuo Han 赵卓涵
Chinese Composer:Wang Jian 王健 Kent 
Chinese Lyrics:Geng Geng 耕耕

Gu Shi Wei Wan 故事委婉 Euphemious Story Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhao Zhuo Han 赵卓涵

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yǔ luò zài wù ǎi zhǐ chuāng wài 
雨 落  在  雾 霭 纸  窗     外  
sī niàn yòu lái jǐ háng qīng tái 
思 念   又  来  几 行   青   苔  
qīng shí bǎn shàng lín mó péng lái 
青   石  板  上    临  摹 蓬   莱  
yě tú tiān le gán kǎi 
也 徒 添   了 感  慨  
mù sè wēi bái   róu suì yān mái 
暮 色 微  白    揉  碎  烟  霾  
piāo yǎo yún wài 
飘   杳  云  外  
huān yú kū bài   sù mìng nián dài 
欢   愉 枯 败    宿 命   年   代  
yí mèng cāng bái 
遗 梦   苍   白  
chī zhě jié wèn zhè shì tài 
痴  者  诘  问  这  世  态  
nǐ wèi gěi duì bái 
你 未  给  对  白  
mǐng dǐng zuì tài yàn yǐn ér lái 
酩   酊   醉  态  燕  饮  而 来  
dēng xià cāng hǎi jiǔ lìng yóu zài 
灯   下  沧   海  酒  令   犹  在  
fán huá yì qǔ quán mǎ yōu zāi 
繁  华  一 曲 犬   马 悠  哉  
duàn cháng rén zuì bēi āi 
断   肠    人  最  悲  哀 
luò mò ān zài   rú liǔ yáo bǎi 
落  寞 安 在    如 柳  摇  摆  
dōng qiáng nán chāi 
东   墙    难  拆   
zhū shì qiān huái   qiān shuāng rù hǎi 
诸  事  牵   怀     千   霜     入 海  
xuě lái fù gài 
雪  来  覆 盖  
suì yuè fān kāi yì rú chén āi 
岁  月  翻  开  一 如 尘   埃 
zhè gù shi tài guò wéi wǎn 
这  故 事  太  过  委  婉  
qī měi cuī bù huí chuāng tái 
凄 美  催  不 回  窗     台  
duō qíng tài líng luàn   huā wéi shuí kāi 
多  情   太  凌   乱     花  为  谁   开  
nǐ yòu bù guī lái 
你 又  不 归  来  
zhè gù shi hǎi táng wèi gǎi 
这  故 事  海  棠   未  改  
míng jìng cāng cuì yì fēi tái 
明   镜   苍   翠  亦 非  台  
méi xuě ruò bú bài   guò zé wéi zāi 
梅  雪  若  不 败    过  则 为  灾  
cán pò jīn shuí zài 
残  破 今  谁   在  
mǐng dǐng zuì tài yàn yǐn ér lái 
酩   酊   醉  态  燕  饮  而 来  
dēng xià cāng hǎi jiǔ lìng yóu zài 
灯   下  沧   海  酒  令   犹  在  
fán huá yì qǔ quán mǎ yōu zāi 
繁  华  一 曲 犬   马 悠  哉  
duàn cháng rén zuì bēi āi 
断   肠    人  最  悲  哀 
luò mò ān zài   rú liǔ yáo bǎi 
落  寞 安 在    如 柳  摇  摆  
dōng qiáng nán chāi 
东   墙    难  拆   
zhū shì qiān huái   qiān shuāng rù hǎi 
诸  事  牵   怀     千   霜     入 海  
xuě lái fù gài 
雪  来  覆 盖  
suì yuè fān kāi yì rú chén āi 
岁  月  翻  开  一 如 尘   埃 
zhè gù shi tài guò wéi wǎn 
这  故 事  太  过  委  婉  
qī měi cuī bù huí chuāng tái 
凄 美  催  不 回  窗     台  
duō qíng tài líng luàn   huā wéi shuí kāi 
多  情   太  凌   乱     花  为  谁   开  
nǐ yòu bù guī lái 
你 又  不 归  来  
zhè gù shi hǎi táng wèi gǎi 
这  故 事  海  棠   未  改  
míng jìng cāng cuì yì fēi tái 
明   镜   苍   翠  亦 非  台  
méi xuě ruò bú bài   guò zé wéi zāi 
梅  雪  若  不 败    过  则 为  灾  
cán pò jīn shuí zài 
残  破 今  谁   在  
zhè gù shi tài guò wéi wǎn 
这  故 事  太  过  委  婉  
qī měi cuī bù huí chuāng tái 
凄 美  催  不 回  窗     台  
duō qíng tài líng luàn   huā wéi shuí kāi 
多  情   太  凌   乱     花  为  谁   开  
nǐ yòu bù guī lái 
你 又  不 归  来  
zhè gù shi hǎi táng wèi gǎi 
这  故 事  海  棠   未  改  
míng jìng cāng cuì yì fēi tái 
明   镜   苍   翠  亦 非  台  
méi xuě ruò bú bài   guò zé wéi zāi 
梅  雪  若  不 败    过  则 为  灾  
cán pò jīn shuí zài 
残  破 今  谁   在  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.