Gu Ren Huan 故人还 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Ren 怡人

Gu Ren Huan 故人还 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Ren 怡人

Chinese Song Name:Gu Ren Huan 故人还
English Translation Name:The Old Man Return 
Chinese Singer: Yi Ren 怡人
Chinese Composer:Zhao Dong Jun 赵东俊
Chinese Lyrics:Yi Ren 怡人

Gu Ren Huan 故人还 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Ren 怡人

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yú qīnɡ xī zhī pàn zhù cǎo lú jǐ jiān 
于 清   溪 之  畔  筑  草  庐 几 间   
xián shí qīnɡ chá yì zhǎn yǔ jūn xiào tán 
闲   时  清   茶  一 盏   与 君  笑   谈  
dēnɡ qián luò bǐ rú zhé xiān 
灯   前   落  笔 如 谪  仙   
yè shēn mínɡ yuè zhào rén mián 
夜 深   明   月  照   人  眠   
zhé liǔ sònɡ jūn shí xìnɡ huā zhènɡ làn màn 
折  柳  送   君  时  杏   花  正    烂  漫  
tiān yáo dì yuǎn nán xiānɡ jiàn yì bié jīnɡ nián 
天   遥  地 远   难  相    见   一 别  经   年   
zhī tóu hónɡ xìnɡ yòu xuān rán 
枝  头  红   杏   又  喧   然  
dōnɡ fēnɡ jǐ dù lǜ jiānɡ nán 
东   风   几 度 绿 江    南  
mènɡ lǐ yǔ jūn yīn qín liǎnɡ xiānɡ kàn 
梦   里 与 君  殷  勤  两    相    看  
qīnɡ kòu qín xián wèn jūn kě ān 
轻   扣  琴  弦   问  君  可 安 
rén shēnɡ rú huàn yuàn jiānɡ fú mínɡ dōu pāo sàn 
人  生    如 幻   愿   将    浮 名   都  抛  散  
yǔ jūn bǎ jiǔ yán huān ɡònɡ kàn sì jì lún zhuǎn 
与 君  把 酒  言  欢   共   看  四 季 轮  转    
xī pàn yīnɡ tí bàn dí shēnɡ qīnɡ yuǎn 
溪 畔  莺   啼 伴  笛 声    清   远   
bànɡ cuì liǔ shuí yù lì huā qián 
傍   翠  柳  谁   玉 立 花  前   
sān chūn rù yǎn fēnɡ chuī luò xìnɡ huā yí piàn 
三  春   入 眼  风   吹   落  杏   花  一 片   
tiān dì rú mènɡ ān rán zhōnɡ dé ɡù rén hái 
天   地 如 梦   安 然  终    得 故 人  还  
zhé liǔ sònɡ jūn shí xìnɡ huā zhènɡ làn màn 
折  柳  送   君  时  杏   花  正    烂  漫  
tiān yáo dì yuǎn nán xiānɡ jiàn yì bié jīnɡ nián 
天   遥  地 远   难  相    见   一 别  经   年   
zhī tóu hónɡ xìnɡ yòu xuān rán 
枝  头  红   杏   又  喧   然  
dōnɡ fēnɡ jǐ dù lǜ jiānɡ nán 
东   风   几 度 绿 江    南  
mènɡ lǐ yǔ jūn yīn qín liǎnɡ xiānɡ kàn 
梦   里 与 君  殷  勤  两    相    看  
qīnɡ kòu qín xián wèn jūn kě ān 
轻   扣  琴  弦   问  君  可 安 
rén shēnɡ rú huàn yuàn jiānɡ fú mínɡ dōu pāo sàn 
人  生    如 幻   愿   将    浮 名   都  抛  散  
yǔ jūn bǎ jiǔ yán huān ɡònɡ kàn sì jì lún zhuǎn 
与 君  把 酒  言  欢   共   看  四 季 轮  转    
xī pàn yīnɡ tí bàn dí shēnɡ qīnɡ yuǎn 
溪 畔  莺   啼 伴  笛 声    清   远   
bànɡ cuì liǔ shuí yù lì huā qián 
傍   翠  柳  谁   玉 立 花  前   
sān chūn rù yǎn fēnɡ chuī luò xìnɡ huā yí piàn 
三  春   入 眼  风   吹   落  杏   花  一 片   
tiān dì rú mènɡ ān rán zhōnɡ dé ɡù rén hái 
天   地 如 梦   安 然  终    得 故 人  还  
mènɡ lǐ yǔ jūn yīn qín liǎnɡ xiānɡ kàn 
梦   里 与 君  殷  勤  两    相    看  
qīnɡ kòu qín xián wèn jūn kě ān 
轻   扣  琴  弦   问  君  可 安 
rén shēnɡ rú huàn yuàn jiānɡ fú mínɡ dōu pāo sàn 
人  生    如 幻   愿   将    浮 名   都  抛  散  
yǔ jūn bǎ jiǔ yán huān ɡònɡ kàn sì jì lún zhuǎn 
与 君  把 酒  言  欢   共   看  四 季 轮  转    
xī pàn yīnɡ tí bàn dí shēnɡ qīnɡ yuǎn 
溪 畔  莺   啼 伴  笛 声    清   远   
bànɡ cuì liǔ shuí yù lì huā qián 
傍   翠  柳  谁   玉 立 花  前   
sān chūn rù yǎn fēnɡ chuī luò xìnɡ huā yí piàn 
三  春   入 眼  风   吹   落  杏   花  一 片   
tiān dì rú mènɡ ān rán zhōnɡ dé ɡù rén hái 
天   地 如 梦   安 然  终    得 故 人  还  
tiān dì rú mènɡ ān rán zhōnɡ dé ɡù rén hái 
天   地 如 梦   安 然  终    得 故 人  还 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.