Fu Wei Xian 赴危弦 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Si Luan 肆乱

Fu Wei Xian 赴危弦 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Si Luan 肆乱

Chinese Song Name:Fu Wei Xian 赴危弦 
English Translation Name:Go To Danger
Chinese Singer: Si Luan 肆乱
Chinese Composer:Si Luan 肆乱
Chinese Lyrics:Bai Jian Ying 白见樱

Fu Wei Xian 赴危弦 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Si Luan 肆乱

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

chànɡ jīn zuì yì zhènɡ hān 
畅    今  醉  意 正    酣  
yè wú lán shān shēnɡ ɡē dú wǎn 
夜 无 阑  珊   笙    歌 独 婉  
línɡ lónɡ àn qīnɡ yù zhǎn qiān zhú zhènɡ nuǎn 
玲   珑   案 青   玉 盏   千   烛  正    暖   
chánɡ qín yù zhuǎn hónɡ línɡ rú rǎn 
长    琴  欲 转    红   绫   如 染  
ɡé zhōnɡ wǔ chànɡ yì chán juān 
阁 中    舞 唱    一 婵   娟   
shén rú yún dàn xínɡ rú qiū hán 
神   如 云  淡  形   如 秋  寒  
yè zhuì jīn zhān 
叶 坠   金  毡   
zhònɡ mù zhān bēi zhēn mǎn dǎ shī qīnɡ shān 
众    目 瞻   杯  斟   满  打 湿  青   衫   
ɡuàn shí zuì shuì bù xiāo xǐnɡ le yí bàn 
贯   时  醉  睡   不 消   醒   了 一 半  
yuè shànɡ lóu tiān ɡé wài dà qiān 
月  上    楼  天   阁 外  大 千   
cǐ shí yí shùn shī sè rén jiān 
此 时  一 瞬   失  色 人  间   
jiǔ xiāo luò xiàn zī ɡǔ wèi jiǎn fú shēnɡ kuì qián 
九  霄   落  陷   姿 骨 未  减   浮 生    愧  潜   
fú bìn xiù rù méi jiān yǐn 
扶 鬓  袖  入 眉  间   隐  
bàn miàn rú yún qiǎn shǒu yuè yǎn 
半  面   如 云  浅   守   月  掩  
shōu zhì juàn fǔ shēn xuán bàn 
收   掷  绢   俯 身   旋   伴  
yīn qián sì xiàn huā zhǎn yǔ jiàn 
音  潜   似 现   花  展   雨 溅   
bù qīnɡ lián suí fēnɡ piān ɡù pàn 
步 青   莲   随  风   翩   顾 盼  
jiān sì yǒu yán yì mián mián 
间   似 有  言  意 绵   绵   
zhǐ yīn niǎn dònɡ jīnɡ xián wú hòu wú xiān 
止  音  捻   动   惊   弦   无 后  无 先   
qīnɡ sì chén yān shī ruò yuǎn 
轻   似 晨   烟  失  若  远   
sì wú yòu xiàn 
似 无 又  现   
zhònɡ ruò pán niǎn lì tái qián 
重    若  磐  碾   立 台  前   
rèn jīnɡ lànɡ dāo jiàn 
任  惊   浪   刀  剑   
chànɡ jīn zuì yì zhènɡ hān 
畅    今  醉  意 正    酣  
yè wú lán shān shēnɡ ɡē dú wǎn 
夜 无 阑  珊   笙    歌 独 婉  
línɡ lónɡ àn qīnɡ yù zhǎn qiān zhú zhènɡ nuǎn 
玲   珑   案 青   玉 盏   千   烛  正    暖   
chánɡ qín yù zhuǎn hónɡ línɡ rú rǎn 
长    琴  欲 转    红   绫   如 染  
ɡé zhōnɡ wǔ chànɡ yì chán juān 
阁 中    舞 唱    一 婵   娟   
shén rú yún dàn xínɡ rú qiū hán yè zhuì jīn zhān 
神   如 云  淡  形   如 秋  寒  叶 坠   金  毡   
zhònɡ mù zhān bēi zhēn mǎn dǎ shī qīnɡ shān 
众    目 瞻   杯  斟   满  打 湿  青   衫   
ɡuàn shí zuì shuì bù xiāo xǐnɡ le yí bàn 
贯   时  醉  睡   不 消   醒   了 一 半  
yuè shànɡ lóu tiān ɡé wài dà qiān 
月  上    楼  天   阁 外  大 千   
cǐ shí yí shùn shī sè rén jiān 
此 时  一 瞬   失  色 人  间   
jiǔ xiāo luò xiàn zī ɡǔ wèi jiǎn fú shēnɡ kuì qián 
九  霄   落  陷   姿 骨 未  减   浮 生    愧  潜   
jīnɡ hónɡ zǒu xuě 
惊   鸿   走  雪  
jí fēnɡ bù liǎn 
疾 风   不 敛   
fú bìn xiù rù méi jiān yǐn bàn miàn 
扶 鬓  袖  入 眉  间   隐  半  面   
rú yún qiǎn shǒu yuè yǎn 
如 云  浅   守   月  掩  
shōu zhì juàn fǔ shēn xuán bàn 
收   掷  绢   俯 身   旋   伴  
yīn qián sì xiàn huā zhǎn yǔ jiàn 
音  潜   似 现   花  展   雨 溅   
bù qīnɡ lián suí fēnɡ piān ɡù pàn jiān 
步 青   莲   随  风   翩   顾 盼  间   
sì yǒu yán yì mián mián 
似 有  言  意 绵   绵   
zhǐ yīn niǎn dònɡ jīnɡ xián rú huà zhōnɡ xiān 
止  音  捻   动   惊   弦   如 画  中    仙   
fēnɡ liǎn yǔ ɡuò jīnɡ hónɡ yuǎn 
风   敛   雨 过  惊   鸿   远   
qīnɡ ɡē bú jiàn 
清   歌 不 见   
wǔ tuì rén qù zhǐ yīn xián 
舞 退  人  去 止  音  弦   
jiǔ jìnɡ wú rén xuān 
久  静   无 人  喧   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.