Fu Shui Sui Chun Qu 浮水随春去 Floating Water Follows The Spring Lyrics 歌詞 With Pinyin By CRITTY Xi Yin She 汐音社

Fu Shui Sui Chun Qu 浮水随春去 Floating Water Follows The Spring Lyrics 歌詞 With Pinyin By CRITTY Xi Yin She 汐音社

Chinese Song Name: Fu Shui Sui Chun Qu 浮水随春去 
English Tranlation Name: Floating Water Follows The Spring
Chinese Singer:  CRITTY Xi Yin She 汐音社
Chinese Composer:  BYE
Chinese Lyrics:  Meng Xun 朦珣

Fu Shui Sui Chun Qu 浮水随春去 Floating Water Follows The Spring Lyrics 歌詞 With Pinyin By CRITTY Xi Yin She 汐音社

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shí cháng jiē   nǎ chù qīng lù rǎn chūn shān 
拾  长    阶    哪 处  清   露 染  春   山   
tái shǒu fǔ bìn biān  
抬  手   抚 鬓  边    
chuān huā jiá dié qī luò yún huán 
穿    花  蛱  蝶  栖 落  云  鬟   
chéng shuāng duì   piān piān guò láng yán xià dēng zhǎn 
成    双     对    翩   翩   过  廊   檐  下  灯   盏   
xún fāng jìng yí yuè gāo qiáng qù bù hái 
寻  芳   径   一 越  高  墙    去 不 还  
huà běn shàng   xìn shóu zhǐ chù jù xiào tán 
话  本  上      信  手   指  处  俱 笑   谈  
chǐ sù cáng shuāng lǐ  
尺  素 藏   双     鲤  
yuǎn dào zhě guī qī réng wèi fǎn 
远   道  者  归  期 仍   未  返  
kàn hóng yào   qiáo biān suí yě fēng fēn fēi sàn 
看  红   药    桥   边   随  野 风   纷  飞  散  
hé rì bǎ bì zài yóu jiāng nán 
何 日 把 臂 再  游  江    南  
nián suì lǐ jīng hóng miǎo miǎo  
年   岁  里 惊   鸿   渺   渺    
qín yīn yǎ   dēng cháng yǐng shòu 
琴  音  哑   灯   长    影   瘦   
shēn tíng yuàn shuí rén jiǎn hóng xiàn xuán xiù 
深   庭   院   谁   人  剪   红   线   悬   袖  
fú shuǐ luò huā suí tiān yuàn  
浮 水   落  花  随  天   愿    
piāo yáo qù   xiàng dōng liú 
飘   摇  去   向    东   流  
yì zhěn nán kē chuī mèng wǎng xī zhōu 
一 枕   南  柯 吹   梦   往   西 洲   
yě céng xiàn   yuān yāng jiān dié jié chéng bàn 
也 曾   羡     鸳   鸯   鹣   鲽  结  成    伴  
yě céng cháng yè tàn  
也 曾   长    夜 叹   
mìng rú zhǐ yuān yóu rén jī bàn 
命   如 纸  鸢   由  人  羁 绊  
zhū mén suǒ   jǐn yī chán yù dài luó qīn hán 
朱  门  锁    锦  衣 缠   玉 带  罗  衾  寒  
yì fāng qīng tiān hóng yàn nán fǎn 
一 方   青   天   鸿   雁  难  返  
lián wéi yǎn chūn chóu àn àn  
帘   帷  掩  春   愁   黯 黯  
fēi huā yǎo   shuāng lún dāng tóu 
飞  花  杳    霜     轮  当   头  
yuǎn shān lóng báo wù dú zì yǐ zhuāng lóu 
远   山   笼   薄  雾 独 自 倚 妆     楼  
hóng jiān xiǎo zì jì hé chù  
红   笺   小   字 寄 何 处   
yān jìn zhōng   jù wū yǒu 
烟  烬  中      俱 乌 有  
sī yǔ suí fēng xián guà xiǎo yín gōu 
丝 雨 随  风   闲   挂  小   银  钩  
mò dào jiāng nán chūn sè hǎo  
莫 道  江    南  春   色 好   
yǔ shān shān   yòu fā xīn liǔ 
雨 潸   潸     又  发 新  柳  
píng lán wàng míng yuè huì shuò fù yì qiū 
凭   栏  望   明   月  晦  朔   复 一 秋  
zuì shí cháng mèng huā zhī dǐ  
醉  时  长    梦   花  枝  底  
qiě pāo zhì   zuó rì chóu 
且  抛  掷    昨  日 愁   
qù yán dǐ xīng chén lún zhuǎn rú jiù 
觑 眼  底 星   辰   轮  转    如 旧  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.