Fu Jun Meng 赴君梦 Get Into Your Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yu Ni Shi Hua 予你诗话 Li Fu Lan 李扶澜

Fu Jun Meng 赴君梦 Get Into Your Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yu Ni Shi Hua 予你诗话 Li Fu Lan 李扶澜

Chinese Song Name:Fu Jun Meng 赴君梦 
English Translation Name: Get Into Your Dream
Chinese Singer: Yu Ni Shi Hua 予你诗话 Li Fu Lan 李扶澜
Chinese Composer:Li Xing Yue 李星月
Chinese Lyrics:Yue Han Qing 越含青

Fu Jun Meng 赴君梦 Get Into Your Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yu Ni Shi Hua 予你诗话 Li Fu Lan 李扶澜

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

xiāng féng xiāng bié bú bì tài xiāng sòng 
相    逢   相    别  不 必 太  相    送   
niàn bù jí yán yǔ zhǐ kěn dào méi fēng 
念   不 及 言  语 只  肯  到  眉  峰   
tuō xiàng cháng fēng yǔ mǒu xíng guò xī dōng 
托  向    长    风   与 某  行   过  西 东   
jiě dí dōu zài qiū shēng zhōng 
解  笛 都  在  秋  声    中    
bù zhī cháng fēng hé lái yóu sī hé jì 
不 知  长    风   何 来  游  丝 何 寄 
chūn cháo hé qǐ bú wèn huā yàn hé xī 
春   潮   何 起 不 问  花  宴  何 惜 
què yǒu bā jiāo tà biān hǎi táng zhěn jì 
却  有  芭 蕉   榻 边   海  棠   枕   际 
fú xiāng mèng lǐ yōu hún lái yǔ qù 
浮 香    梦   里 幽  魂  来  与 去 
cǐ hòu yī shí sì nián jiāng hú yè yǔ 
此 后  一 十  四 年   江    湖 夜 雨 
hé chù jūn xīn xún lái hái wú píng jù 
何 处  君  心  寻  来  还  无 凭   据 
wéi jiāng wàn lǐ yīn shū hú lún huà yǔ 
惟  将    万  里 音  书  囫 囵  话  语 
dōu jì rù dāng rì xiāng shí zhàng dǐ 
都  记 入 当   日 相    识  账    底 
fēn xiàng nán běi léng nuǎn duō bù tóng 
分  向    南  北  冷   暖   多  不 同   
qiān shān wàn shuǐ gè zì qiān wàn zhēn zhòng 
千   山   万  水   各 自 千   万  珍   重    
piān zhé táo zhī lái zèng jì chūn yì chéng 
偏   折  桃  枝  来  赠   寄 春   一 程    
jìng zǎo guò cǐ chù hán chéng 
竟   早  过  此 处  寒  城    
rú cǐ tíng qián zhí xìn hán xiào shè jí 
如 此 庭   前   执  信  含  笑   拾  级 
zhì dòng qíng qū zhǐ qīng yí kòu shàn dǐ 
至  动   情   屈 指  轻   一 叩  扇   底 
cháng fēng gèng juǎn cháo lái dāng zhōng yuán yīn 
长    风   更   卷   潮   来  当   中    缘   因  
biàn yóu dé tā fēng jiān réng zì yí 
便   由  得 他 封   笺   仍   自 疑 
wèi bì gāo yuè xuán tiān bù piān bù yǐ 
未  必 高  月  悬   天   不 偏   不 倚 
rén jiān cháng mèng nǎ gè jìng wú fán xīn 
人  间   长    梦   哪 个 竟   无 凡  心  
yóu dé tā zài chí yí qíng sī nán dǐ 
由  得 他 再  迟  疑 情   思 难  抵 
zhài tái yǐ lěi kě huán huǎn zhù yǐ 
债   台  已 垒  可 缓   缓   筑  矣 
cǐ hòu yī shí sì nián jiāng hú yè yǔ 
此 后  一 十  四 年   江    湖 夜 雨 
hé chù jūn xīn xún lái hái wú píng jù 
何 处  君  心  寻  来  还  无 凭   据 
wéi jiāng wàn lǐ yīn shū hú lún huà yǔ 
惟  将    万  里 音  书  囫 囵  话  语 
dōu jì rù dāng rì xiāng shí zhàng dǐ 
都  记 入 当   日 相    识  账    底 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.