Feng Yue Yan Wo 风月宴我 Wind And Moon Feast Me Lyrics 歌詞 With Pinyin By Mo Zhi Yuan 墨纸鸢 Shi San Jiang A 十三酱吖

Feng Yue Yan Wo 风月宴我 Wind And Moon Feast Me Lyrics 歌詞 With Pinyin By Mo Zhi Yuan 墨纸鸢 Shi San Jiang A 十三酱吖

Chinese Song Name:Feng Yue Yan Wo 风月宴我
English Translation Name:Wind And Moon Feast Me
Chinese Singer: Mo Zhi Yuan 墨纸鸢 Shi San Jiang A 十三酱吖
Chinese Composer:Unknow
Chinese Lyrics:Unknow

Feng Yue Yan Wo 风月宴我 Wind And Moon Feast Me Lyrics 歌詞 With Pinyin By Mo Zhi Yuan 墨纸鸢 Shi San Jiang A 十三酱吖

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

sū xiǎo xiǎo / mò zhǐ yuān diǎn : 
苏 小   小   / 墨 纸  鸢   丶   : 
bìn xiù shēng xiāng   cái qì zì shì liáo kuò 
鬓  袖  生    香      才  气 自 是  辽   阔  
piān xiān zhuàng rù shī huái   chūn fēng qǐng shàng zuò 
翩   跹   撞     入 诗  怀     春   风   请   上    座  
lǐ shī shī / sì yì : 
李 师  师  / 肆 意 : 
shǒu jì míng yuè   líng móu zhǒng xià xīng hé 
手   寄 明   月    灵   眸  种    下  星   河 
tiǎo qǐ yuǎn shān méi   zhòu jiāng yǐ nǐ diǎn pò 
挑   起 远   山   眉    骤   将    旖 旎 点   破 
liǔ rú shì / qí hè nán qiáo : 
柳  如 是  / 七 鹤 南  乔   : 
hé lùn jīn guó   zhū wèi jiàn wǒ rú shì 
何 论  巾  帼    诸  位  见   我 如 是  
jué fēng dì yì zhī   zào huà shēng wǒ 
绝  峰   第 一 枝    造  化  生    我 
chén yuán yuán / shí sān jiàng ā  : 
陈   圆   圆   / 十  三  酱    吖 : 
mèi jiǎo piān rán   jǔ shǒu zhàn qǔ yuè sè 
袂  角   翩   然    举 手   蘸   取 月  色 
chī rén fù qín huái   tān wǒ yì yǎn yān bō 
痴  人  赴 秦  淮     贪  我 一 眼  烟  波 
sì yì + shí sān jiàng ā  : 
肆 意 + 十  三  酱    吖 : 
qū shēn fēng chén lǐ   jīn shàng bié yān huǒ 
屈 身   风   尘   里   襟  上    别  烟  火  
yín yù zhū xiè xiàng shān shuǐ qīng luò 
银  玉 珠  屑  向    山   水   倾   落  
mò zhǐ yuān + qí hè nán qiáo : 
墨 纸  鸢   + 七 鹤 南  乔   : 
duō qíng shǎo qíng   gè jiā   wén rén qù xiě 
多  情   少   情     各 家    文  人  去 写  
zì yǒu tiān gōng lái pō mò 
自 有  天   公   来  泼 墨 
hé : 
合 : 
fēng guāng zhèng hǎo shí   qiān wàn rén dú wǒ 
风   光    正    好  时    千   万  人  读 我 
nà biàn yǒu qiān wàn zhǒng jué sè 
那 便   有  千   万  种    绝  色 
sū xiǎo xiǎo / mò zhǐ yuān : 
苏 小   小   / 墨 纸  鸢   : 
qīng yān lín yǔ   děng wǒ zuò shī lái hé 
青   烟  淋  雨   等   我 作  诗  来  和 
lǐ shī shī / sì yì : 
李 师  师  / 肆 意 : 
yǎn wěi rǎn yún huī   zuì dǎo lái kè 
眼  尾  染  云  晖    醉  倒  来  客 
liǔ rú shì / qí hè nán qiáo : 
柳  如 是  / 七 鹤 南  乔   : 
zhǎng lì shuāng xuě   cǐ shēn bù wéi shuí zhé 
长    立 霜     雪    此 身   不 为  谁   折  
chén yuán yuán / shí sān jiàng ā  : 
陈   圆   圆   / 十  三  酱    吖 : 
wǒ shì zuì wēi mò   yě zuì dòng rén xīn pò 
我 是  最  微  末   也 最  动   人  心  魄 
mò zhǐ yuān + sì yì : 
墨 纸  鸢   + 肆 意 : 
sù zhǐ fú xiān yīn   méi yǎn cáng qiū bō 
素 指  拂 仙   音    眉  眼  藏   秋  波 
yān shuǐ dōu yǔ wǒ jiāo jǐng fěi cè 
烟  水   都  与 我 交   颈   悱  恻 
qí hè nán qiáo + shí sān jiàng ā  : 
七 鹤 南  乔   + 十  三  酱    吖 : 
biàn wéi wǒ bēn fù yòu wéi wǒ tíng liú 
便   为  我 奔  赴 又  为  我 停   留  
lái ài wǒ yì shēn xiān huó 
来  爱 我 一 身   鲜   活  
hé : 
合 : 
zuò gè xún cháng mèng   jiāng líng xī dào pò 
做  个 寻  常    梦     将    灵   犀 道  破 
rén jiān pù xí fēng yuè yàn wǒ 
人  间   铺 席 风   月  宴  我 
gé shì bǎi dài hòu   hóng chén réng mèng wǒ 
隔 世  百  代  后    红   尘   仍   梦   我 
dāng shí fēng huá liáo guò shān hé 
当   时  风   华  撩   过  山   河 
lǐ shī shī / sì yì : 
李 师  师  / 肆 意 : 
zhū chún yì diǎn   tiān rán chūn yì  
朱  唇   一 点     天   然  春   意  
chén yuán yuán / shí sān jiàng ā  : 
陈   圆   圆   / 十  三  酱    吖 : 
róng yán yì lǎo   kě fēng qíng bù cén lǎo  
容   颜  易 老    可 风   情   不 曾  老   
liǔ rú shì / qí hè nán qiáo : 
柳  如 是  / 七 鹤 南  乔   : 
nǚ dì zì rú shì 
女 弟 字 如 是  
liào qīng shān yīng rú shì de rú shì  
料   青   山   应   如 是  的 如 是   
sū xiǎo xiǎo / mò zhǐ yuān : 
苏 小   小   / 墨 纸  鸢   : 
shēn ruò fú píng   wéi yǒu shī shū zèng yǔ 
身   若  浮 萍     惟  有  诗  书  赠   予 
zhū jūn  
诸  君   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.