Saturday, March 2, 2024
HomePopFeng Yue Tong Tian 风月同天 Romantic Day Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Feng Yue Tong Tian 风月同天 Romantic Day Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lin Xie Yang 林斜阳 Fei Cun Ke Bei 绯村柯北

Chinese Song Name: Feng Yue Tong Tian 风月同天
English Translation Name: Romantic Day
Chinese Singer: Lin Xie Yang 林斜阳 Fei Cun Ke Bei 绯村柯北
Chinese Composer: Lin Xie Yang 林斜阳 Qian Yi 浅逸
Chinese Lyrics: Hu Bu Ju 狐不举

Feng Yue Tong Tian 风月同天 Romantic Day Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lin Xie Yang 林斜阳 Fei Cun Ke Bei 绯村柯北

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

běi : 
北  : 
wǒ yǒu yí wèn 
我 有  一 问  
shí cháng kùn huò bù zhī zài zuò 
时  常    困  惑  不 知  在  座  
nǎ wèi xián cái néng jiě dá yī èr 
哪 位  贤   才  能   解  答 一 二 
qǐng wèn hé wèi rén jiān 
请   问  何 谓  人  间   
yáng : 
阳   : 
zhè yǒu hé nán rén jiān jiù shì fēng yuè tóng tiān 
这  有  何 难  人  间   就  是  风   月  同   天   
běi : ( yáng hé ) 
北  : ( 阳   和 ) 
fēng shì rào huā cuī chūn kāi 
风   是  绕  花  催  春   开  
yuè shì yì lún xuě cháng bái 
月  是  一 轮  雪  常    白  
tóng shì hǎo jǐng shū shí huái 
同   是  好  景   抒  时  怀   
tiān shì fēi guāng guī qù lái 
天   是  飞  光    归  去 来  
yáng : 
阳   : 
gú yǔ xūn zhēng chén shuāng jiàng guà lù hán 
谷 雨 熏  蒸    沉   霜     降    挂  露 寒  
chú xī qù suì yuán rì yán nián 
除  夕 去 岁  元   日 延  年   
xuán niǎo xié shū bái niǎo xián tóng fēi hái 
玄   鸟   携  书  白  鸟   衔   同   飞  还  
píng ān jīng cháng ān 
平   安 京   长    安 
běi : ( yáng hé ) 
北  : ( 阳   和 ) 
xiǎo lín yì chá yōu dēng qīng zhào 
小   林  一 茶  幽  灯   清   照   
sān liǎng qí zǐ xián qiāo 
三  两    棋 子 闲   敲   
zhī tóu yīng táo sōng wěi bā jiāo 
枝  头  樱   桃  松   尾  芭 蕉   
rén jìn wā shēng hū qiāo 
人  近  蛙 声    忽 悄   
yáng : ( běi hé ) 
阳   : ( 北  和 ) 
yǔ xiè wú cūn qí lù yáo yáo 
与 谢  芜 村  其 路 遥  遥  
mù zhī shǎo líng yě lǎo 
牧 之  少   陵   野 老  
shuí zì gǔ dào kǔ xíng xīn jiāo 
谁   自 古 道  苦 行   新  礁   
dōng dù zhòu làng pāi sēng páo 
东   渡 骤   浪   拍  僧   袍  
běi : ( yáng hé ) 
北  : ( 阳   和 ) 
fēng shì wú shēng fú líng tái 
风   是  无 声    拂 灵   台  
yuè shì mò mò bù yǔ ài 
月  是  脉 脉 不 语 爱 
tóng shì yǒu shī yì yǒu pái 
同   是  有  诗  亦 有  俳  
tiān bù jū jiàng cái 
天   不 拘 降    才  
yáng : ( běi hé ) 
阳   : ( 北  和 ) 
fēng shì yì pěng kōng xū zhài 
风   是  一 捧   空   虚 债   
yuè shì jì yè shí bēi bài 
月  是  寂 夜 拾  杯  拜  
tóng shì cháng shēng bù mǎn bǎi 
同   是  长    生    不 满  百  
tiān shì chī rán sú shēng wài 
天   是  嗤  然  俗 声    外  
rén jiān jiù shì wǒ hé nǐ 
人  间   就  是  我 和 你 
dōu hái néng qī dài yí gè chūn tiān 
都  还  能   期 待  一 个 春   天   
yáng : ( yáng hé ) 
阳   : ( 阳   和 ) 
shān chuān yì yù fēng yuè tóng tiān 
山   川    异 域 风   月  同   天   
běi : 
北  : 
xuān chén dǒu luò zài xiě huāng táng yán 
喧   尘   抖  落  再  写  荒    唐   言  
yuán gé qiān lǐ dé nǐ wàng yì yǎn 
缘   隔 千   里 得 你 望   一 眼  
yáng : ( běi hé ) 
阳   : ( 北  和 ) 
fēng shì chéng fān lvè cāng hǎi 
风   是  乘    帆  掠  沧   海  
yuè shì chán juān sī tái lài 
月  是  婵   娟   思 抬  睐  
tóng shì yì shuǐ lián yī dài 
同   是  一 水   连   衣 带  
tiān shì fú yún rèn jù sàn 
天   是  浮 云  任  聚 散  
běi : ( yáng hé ) 
北  : ( 阳   和 ) 
fēng shì xū yú guāng yīn cái 
风   是  须 臾 光    阴  裁  
yuè shì bié hòu jǐ tuán luán 
月  是  别  后  几 团   栾   
tóng shì zhī lì jié huān āi 
同   是  知  历 结  欢   哀 
tiān shì gù zhě jīn ān zài 
天   是  故 者  今  安 在  
běi : 
北  : 
suó yǐ xià cì 
所  以 下  次 
nǐ yuàn yì lái kàn kan wǒ de chūn tiān ma 
你 愿   意 来  看  看  我 的 春   天   吗 
tā huì lái de tā shì zài de 
它 会  来  的 它 是  在  的 
běi : ( yáng hé ) 
北  : ( 阳   和 ) 
wǒ zhī hū zhě yě cí nán dá yì 
我 之  乎 者  也 词 难  达 意 
nǐ yǐ xīn chuán xīn xián wài yǒu yīn 
你 以 心  传    心  弦   外  有  音  
dāng jiāng chéng chuī yīng nài liáng lù míng 
当   江    城    吹   樱   奈  良    鹿 鸣   
dāng sì hǎi yàn níng yuǎn péng xiāng yíng 
当   四 海  晏  宁   远   朋   相    迎   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags