Feng Yue Bu Deng Xian 风月不等闲 Time Is Not Waiting For Leisure Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhi Su Xi 执素兮

Feng Yue Bu Deng Xian 风月不等闲 Time Is Not Waiting For Leisure Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhi Su Xi 执素兮

Chinese Song Name:Feng Yue Bu Deng Xian 风月不等闲 
English Translation Name:Time Is Not Waiting For Leisure 
Chinese Singer: Zhi Su Xi 执素兮
Chinese Composer:Xiao Ran 萧然
Chinese Lyrics:Bu Er 不贰

Feng Yue Bu Deng Xian 风月不等闲 Time Is Not Waiting For Leisure Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhi Su Xi 执素兮

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

jiàn yǐng sōng zhú hé lù dī dī 
涧   影   松   竹  荷 露 滴 滴 
qià duì lǜ bō yī 
恰  对  绿 波 依 
chén jiān xī wēi bù zhī chūn qù 
晨   间   熹 微  不 知  春   去 
fāng cái yí jiào qíng 
方   才  一 觉   晴   
yù rén luó shàn jìn zhāi 
玉 人  罗  扇   尽  摘   
dī ruǐ wú rén dēng lín yì 
滴 蕊  无 人  登   临  意 
yì wěi chì yú làng huā 
一 尾  赤  鱼 浪   花  
wú jì bù zhī shuí xīn si 
无 际 不 知  谁   心  思 
mèi liǔ qīng yú yóu xì shuǐ 
媚  柳  轻   鱼 游  戏 水   
tǎng yì shǒu lián yī 
淌   一 手   涟   漪 
tiān rǎng zhī jiān líng xī rú yǒu yì 
天   壤   之  间   灵   犀 如 有  意 
chū jīng yín hé bàn sǎ yún lǐ 
初  惊   银  河 半  洒 云  里 
cǐ qù dōng liú néng dé jǐ huí 
此 去 东   流  能   得 几 回  
fēng yuè bù děng xián ya mò ràng xiāng sī xǐng 
风   月  不 等   闲   呀 莫 让   相    思 醒   
kě zuò rén jiān yí wèi liáng 
可 作  人  间   一 味  凉    
wéi jūn biān yí yè zhōu shuǐ kuò shù qiān lǐ 
为  君  编   一 叶 舟   水   阔  数  千   里 
cǐ xíng xū fǎng xī 
此 行   须 访   溪 
huā yuè bù dé xián ya mò fàng xiāng sī xǐng 
花  月  不 得 闲   呀 莫 放   相    思 醒   
rù shuǐ bié qù yù pín tí 
入 水   别  去 欲 频  啼 
bú biàn bǎi chuān fèi téng jiāo shēn gǔ wéi líng 
不 辨   百  川    沸  腾   教   深   谷 为  陵   
duō le yì wěi hóng huàn gè nǐ 
多  了 一 尾  红   换   个 你 
míng zhū jiàn bù yǐn xiāng yí 
明   珠  溅   不 隐  相    宜 
nán qù gù rén xī 
南  去 故 人  稀 
wéi jiàn tiān jì biàn shì yú xiá qǐ 
惟  见   天   际 遍   是  余 霞  绮 
kōng mèng liàn yàn qì zhēng yún hǎi 
空   梦   潋   滟  气 蒸    云  海  
bié tàn tā jīn shēng duō xiāng shí 
别  叹  它 今  生    多  相    识  
fēng yuè bù děng xián ya mò ràng xiāng sī xǐng 
风   月  不 等   闲   呀 莫 让   相    思 醒   
kě zuò rén jiān nà wèi liáng 
可 作  人  间   那 味  凉    
wéi jūn biān yí yè zhōu shuǐ kuò shù qiān lǐ 
为  君  编   一 叶 舟   水   阔  数  千   里 
cháng sòng diào chuán guī 
长    送   钓   船    归  
huā yuè bù dé xián ya mò fàng xiāng sī xǐng 
花  月  不 得 闲   呀 莫 放   相    思 醒   
rù shuǐ bié qù yù pín tí 
入 水   别  去 欲 频  啼 
bú biàn bǎi chuān fèi téng jiāo shēn gǔ wéi líng 
不 辨   百  川    沸  腾   教   深   谷 为  陵   
duō le yì wěi hóng huàn gè nǐ 
多  了 一 尾  红   换   个 你 
fēng yuè bù děng xián ya mò ràng xiāng sī xǐng 
风   月  不 等   闲   呀 莫 让   相    思 醒   
kě zuò rén jiān nà wèi liáng 
可 作  人  间   那 味  凉    
wéi jūn biān yí yè zhōu shuǐ kuò shù qiān lǐ 
为  君  编   一 叶 舟   水   阔  数  千   里 
cháng sòng diào chuán guī 
长    送   钓   船    归  
huā yuè bù dé xián ya mò fàng xiāng sī xǐng 
花  月  不 得 闲   呀 莫 放   相    思 醒   
rù shuǐ bié qù yù pín tí 
入 水   别  去 欲 频  啼 
bú biàn bǎi chuān fèi téng jiāo shēn gǔ wéi líng 
不 辨   百  川    沸  腾   教   深   谷 为  陵   
duō le yì wěi hóng huàn gè nǐ 
多  了 一 尾  红   换   个 你 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.