Wednesday, February 21, 2024
HomePopFeng Xue Yu Shao Nian 风雪与少年 Snow And The Young Lyrics 歌詞...

Feng Xue Yu Shao Nian 风雪与少年 Snow And The Young Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Yi Qing 萧忆情 Alex

Chinese Song Name: Feng Xue Yu Shao Nian 风雪与少年
English Tranlation Name: Snow And The Young
Chinese Singer: Xiao Yi Qing 萧忆情 Alex
Chinese Composer: Litterzy
Chinese Lyrics: Qing Ming 清茗

Feng Xue Yu Shao Nian 风雪与少年 Snow And The Young Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Yi Qing 萧忆情 Alex

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

chuán shuō xiě bà 
传    说   写  罢 
shuí bái yī bài yú shān mén xià 
谁   白  衣 拜  于 山   门  下  
xuě fù cǎo yá 
雪  覆 草  芽 
róng bú huà xiān fán mèng wú xiá 
融   不 化  仙   凡  梦   无 瑕  
fān yuè shǒu zhá 
翻  阅  手   札  
líng kōng ér xíng lóu gé ruò shā 
凌   空   而 行   楼  阁 若  沙  
wěi jù yòu jiā 
尾  句 又  加  
féng luàn bì chū cái chēng xiāo sǎ 
逢   乱   必 出  才  称    潇   洒 
xī bàn guī yā chén mù zhāo xiá 
夕 伴  归  鸦 晨   沐 朝   霞  
míng yuè xīng chén fǔ tā bìn fā 
明   月  星   辰   抚 他 鬓  发 
yí yè shuāng huá sān qiān luò huā 
一 夜 霜     华  三  千   落  花  
pò xiǎo qián chū qiào de chà nà 
破 晓   前   出  鞘   的 刹  那 
liú guāng níng líng sī shí zǎi dōng xià 
流  光    凝   灵   思 十  载  冬   夏  
wù qián kūn biàn zhāng fǎ 
悟 乾   坤  辨   章    法 
rén shì yì zhēn jiǎ hóng chén wèi tà 
人  世  易 真   假  红   尘   未  踏 
wàng xuān xiāo le qiān guà 
忘   喧   嚣   了 牵   挂  
shào nián rù shī mén bài wèn tài huá 
少   年   入 师  门  拜  问  太  华  
hé wéi yì hé wéi xiá 
何 为  义 何 为  侠  
wéi qiān shān xuě jì cháng fēng sà sà 
唯  千   山   雪  寂 长    风   飒 飒 
děng cǐ shēn lái zuò dá 
等   此 身   来  作  答 
yì piě yí nà 
一 撇  一 捺 
jūn zǐ duān zhèng rú jìng míng chá 
君  子 端   正    如 镜   明   察  
shēng yě yǒu yá yuàn qīng sǎ 
生    也 有  涯 愿   倾   洒 
yǔ yǐn yǐn tiān xià 
与 殷  殷  天   下  
zhòng gōng gǔ chà jǐn yī cū má 
重    宫   古 刹  锦  衣 粗 麻 
wàn bān lì cǐ hēi bái bá guà 
万  般  立 此 黑  白  八 卦  
fù shǒu píng yá hé shān rù huà 
负 手   凭   崖 河 山   入 画  
shì huí fēng liú xuě jiān qīng yǎ 
是  回  风   流  雪  间   清   雅 
yù jiàn chuān yún guò hù wèi qiān jiā 
御 剑   穿    云  过  护 卫  千   家  
mò zhāo shì niàn jué fǎ 
默 招   式  念   诀  法 
cāng hǎi héng liú jìn hé mù biàn huà 
沧   海  横   流  尽  阖 目 变   化  
shì cǐ shēng gòng tiān xià 
誓  此 生    共   天   下  
fēng máng zhào zhèng dào mò tān shā fá 
锋   芒   照   正    道  莫 贪  杀  伐 
cè shēn qù wǎn jiàn huā 
侧 身   去 挽  剑   花  
cāng shēng mǎn xīn xiá tiān dì hào dà 
苍   生    满  心  匣  天   地 浩  大 
zòng wàn tú yì tōng dá 
纵   万  途 亦 通   达 
yù jiàn chuān yún guò hù wèi qiān jiā 
御 剑   穿    云  过  护 卫  千   家  
mò zhāo shì niàn jué fǎ 
默 招   式  念   诀  法 
cāng hǎi héng liú jìn hé mù biàn huà 
沧   海  横   流  尽  阖 目 变   化  
shì cǐ shēng gòng tiān xià 
誓  此 生    共   天   下  
fēng máng zhào zhèng dào mò tān shā fá 
锋   芒   照   正    道  莫 贪  杀  伐 
cè shēn qù wǎn jiàn huā 
侧 身   去 挽  剑   花  
cāng shēng mǎn xīn xiá tiān dì hào dà 
苍   生    满  心  匣  天   地 浩  大 
zòng wàn tú yì tōng dá 
纵   万  途 亦 通   达 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags