Feng Xu Lai 风徐来 The Wind Comes Slowly Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yang Yi Ge 杨一歌

Feng Xu Lai 风徐来 The Wind Comes Slowly Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yang Yi Ge 杨一歌

Chinese Song Name:Feng Xu Lai 风徐来 
English Translation Name: The Wind Comes Slowly 
Chinese Singer: Yang Yi Ge 杨一歌
Chinese Composer:Hei Zi 黑子
Chinese Lyrics:Hei Zi 黑子

Feng Xu Lai 风徐来 The Wind Comes Slowly Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yang Yi Ge 杨一歌

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

bō guāng lín lín qīng yōng chén sè ǎi ǎi 
波 光    粼  粼  轻   拥   晨   色 蔼 蔼 
wēi fēng tà zhe lí huā ér lái 
微  风   踏 着  梨 花  而 来  
zhú lín gē shēng pái huái 
竹  林  歌 声    徘  徊   
tāo rǎo rén jiān de yuè bái 
叨  扰  人  间   的 月  白  
luò bǐ fǔ xiù suí qín shēng yáo bǎi 
落  笔 抚 袖  随  琴  声    摇  摆  
shū yì piě qīng fēng yòu hū zhī yù lái 
书  一 撇  清   风   又  呼 之  欲 来  
hǎo sì wàn xiàng tiān le sè cǎi 
好  似 万  象    添   了 色 彩  
tíng zhōng yǔ luò jìng bái 
庭   中    雨 落  静   白  
zhú yáo yè hǎo sì tiān lài 
烛  摇  曳 好  似 天   籁  
xiǎng zhuī xún què yòu yǐng yǐ bú zài 
想    追   寻  却  又  影   已 不 在  
nà fēng xìn wéi shuí dú yòu cāi  
那 封   信  为  谁   读 又  猜   
zhuāng jìn le kǒu dai 
装     进  了 口  袋  
qíng sī zài zhǐ jiān zhuǎn le yòu kāi 
情   丝 在  指  尖   转    了 又  开  
yún sàn qù   wǒ zài chuāng líng wài  
云  散  去   我 在  窗     棂   外   
děng qīng fēng xú lái 
等   清   风   徐 来  
huā qǐ luò sì yǒu nǐ zài 
花  起 落  似 有  你 在  
bō guāng lín lín qīng yōng chén sè ǎi ǎi 
波 光    粼  粼  轻   拥   晨   色 蔼 蔼 
wēi fēng tà zhe lí huā ér lái 
微  风   踏 着  梨 花  而 来  
zhú lín gē shēng pái huái 
竹  林  歌 声    徘  徊   
tāo rǎo rén jiān de yuè bái 
叨  扰  人  间   的 月  白  
luò bǐ fǔ xiù suí qín shēng yáo bǎi 
落  笔 抚 袖  随  琴  声    摇  摆  
shū yì piě qīng fēng yòu hū zhī yù lái 
书  一 撇  清   风   又  呼 之  欲 来  
hǎo sì wàn xiàng tiān le sè cǎi 
好  似 万  象    添   了 色 彩  
tíng zhōng yǔ luò jìng bái 
庭   中    雨 落  静   白  
zhú yáo yè hǎo sì tiān lài 
烛  摇  曳 好  似 天   籁  
xiǎng zhuī xún què yòu yǐng yǐ bú zài 
想    追   寻  却  又  影   已 不 在  
nà fēng xìn wéi shuí dú yòu cāi  
那 封   信  为  谁   读 又  猜   
zhuāng jìn le kǒu dai 
装     进  了 口  袋  
qíng sī zài zhǐ jiān zhuǎn le yòu kāi 
情   丝 在  指  尖   转    了 又  开  
yún sàn qù   wǒ zài chuāng líng wài  
云  散  去   我 在  窗     棂   外   
děng qīng fēng xú lái 
等   清   风   徐 来  
huā qǐ luò sì yǒu nǐ zài 
花  起 落  似 有  你 在  
nà fēng xìn wéi shuí dú yòu cāi  
那 封   信  为  谁   读 又  猜   
zhuāng jìn le kǒu dai 
装     进  了 口  袋  
qíng sī zài zhǐ jiān zhuǎn le yòu kāi 
情   丝 在  指  尖   转    了 又  开  
yún sàn qù   wǒ zài chuāng líng wài  
云  散  去   我 在  窗     棂   外   
děng qīng fēng xú lái 
等   清   风   徐 来  
huā qǐ luò sì yǒu nǐ zài 
花  起 落  似 有  你 在  
shū yì piě qīng fēng yòu hū zhī yù lái 
书  一 撇  清   风   又  呼 之  欲 来  
hǎo sì wàn xiàng tiān le sè cǎi 
好  似 万  象    添   了 色 彩  
tíng zhōng yǔ luò jìng bái 
庭   中    雨 落  静   白  
zhú yáo yè hǎo sì tiān lài 
烛  摇  曳 好  似 天   籁  
xiǎng zhuī xún què yòu yǐng yǐ bú zài 
想    追   寻  却  又  影   已 不 在  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.