Monday, March 4, 2024
HomePopFeng Qi Gan Lu 风起甘露 Wind Brings Sweet Dew Lyrics 歌詞 With...

Feng Qi Gan Lu 风起甘露 Wind Brings Sweet Dew Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Chuang Feng Hua Lu 忘川风华录、Cang Qiong 苍穹

Chinese Song Name:Feng Qi Gan Lu 风起甘露
English Translation Name:Wind Brings Sweet Dew
Chinese Singer: Wang Chuang Feng Hua Lu 忘川风华录、Cang Qiong 苍穹
Chinese Composer:Ta Ku 塔库
Chinese Lyrics:Si Li Shi Huang Xuan Tian 司隶示皇_玄天

Feng Qi Gan Lu 风起甘露 Wind Brings Sweet Dew Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Chuang Feng Hua Lu 忘川风华录、Cang Qiong 苍穹

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zhuó làng mí tiān   xiān jī yáng shuāng xuě 
浊   浪   弥 天     掀   激 扬   霜     雪  
méng chōng dòu jiàn   zhē qián kūn rì yuè 
艨   艟    斗  舰     遮  乾   坤  日 月  
xié yún fēng yān   qīn jiāng jùn gōng què 
邪  云  风   烟    侵  江    郡  宫   阙  
tán xiào zhī jiān   jiē yān miè 
谈  笑   之  间     皆  湮  灭  
bǐ dǐ zhǐ shàng fēng yún jī dàng 
笔 底 纸  上    风   云  激 荡   
zì yòu shì xìn mǎ yóu jiāng 
自 幼  是  信  马 由  缰    
cháng yīng zài shǒu bú guàn hóng zhuāng 
长    缨   在  手   不 惯   红   妆     
wān gōng qū shā chǎng 
弯  弓   驱 沙  场    
wǔ dōu fēng shuāng kuà zhōu lián jiāng 
武 都  风   霜     跨  州   连   江    
gù guó què mí máng 
故 国  却  迷 茫   
dāo fēng suǒ xiàng   jiàn jǐ méng shuāng 
刀  锋   所  向      剑   戟 蒙   霜     
lái zhě yǒu hé xiāng shāng 
来  者  有  何 相    商    
jī guān gōu huà shū jiān méng yuē 
机 关   勾  画  书  笺   盟   约  
gān gē cuī pò yé huǒ liáo yuán 
干  戈 摧  破 野 火  燎   原   
cán dí suī běi què   bīng fēng wèi céng shāo xiē 
残  敌 虽  北  却    兵   锋   未  曾   稍   歇  
qīn xiàn fēng yǔ zòng mǎ yáng biān 
亲  陷   风   雨 纵   马 扬   鞭   
tà sà shā chǎng bǎi zhàn jīng nián 
踏 飒 沙  场    百  战   经   年   
cōng róng gān lù yuē   bái bìn fēng wēi piān 
从   容   甘  露 约    白  鬓  风   微  偏   
yuē   zì cǐ chā cuò jì huì cǐ yīn yuán 
曰    自 此 差  错  际 会  此 因  缘   
bīng gē yáo zhǐ běi guó bà yè 
兵   戈 遥  指  北  国  霸 业 
què yào piān lìng hóng yán lái zuò jié 
却  要  偏   令   红   颜  来  作  结  
yuē   míng àn mù hòu de jī fēng jiāo dié 
曰    明   暗 幕 后  的 机 锋   交   迭  
yè yǐng shēn chén zhú guāng míng miè 
夜 影   深   沉   烛  光    明   灭  
què dài míng yuè bīng gē yìng shuāng xuě 
却  待  明   月  兵   戈 映   霜     雪  
yú jìn fēng huǒ bù xiē 
余 烬  烽   火  不 歇  
cāng máng fú chén wèi jué 
苍   茫   浮 尘   未  决  
xián shàng hán máng fēi xiè 
弦   上    寒  芒   飞  泻  
tóng shǒu méng yuē xīng wáng gōng yè 
同   守   盟   约  兴   亡   功   业 
fú shēng rén xīn xiāng jiē 
浮 生    仁  心  相    接  
huī xià yín qiāng míng jiàn 
麾  下  吟  枪    鸣   剑   
huò shǒu dì shì tiān xiǎn 
或  守   地 势  天   险   
dǐng zú shuō cháng yè 
鼎   足 说   长    夜 
bǐ dǐ zhǐ shàng fēng yún jī dàng 
笔 底 纸  上    风   云  激 荡   
táo yuán zhī shì guǎng míng yáng 
桃  园   之  誓  广    名   扬   
zòng héng tiān xià yuè mǎ héng jiāng 
纵   横   天   下  跃  马 横   江    
hé céng dài cāng huáng 
何 曾   待  仓   皇    
zhōu liú bù xī xīn hé bā huāng 
周   流  不 息 心  合 八 荒    
bǎi zhàn lí sì fāng 
百  战   离 四 方   
dāo fēng suǒ xiàng   jiàn jǐ méng shuāng 
刀  锋   所  向      剑   戟 蒙   霜     
wú jiāng mí wù máng máng 
吴 江    迷 雾 茫   茫   
jī guān gōu huà shū jiān méng yuē 
机 关   勾  画  书  笺   盟   约  
gān gē cuī pò yé huǒ liáo yuán 
干  戈 摧  破 野 火  燎   原   
cán dí suī běi què   bīng fēng wèi céng shāo xiē 
残  敌 虽  北  却    兵   锋   未  曾   稍   歇  
qīn xiàn fēng yǔ zòng mǎ yáng biān 
亲  陷   风   雨 纵   马 扬   鞭   
tà sà shā chǎng bǎi zhàn jīng nián 
踏 飒 沙  场    百  战   经   年   
cōng róng gān lù yuē   zhū lián fēng wēi xiān 
从   容   甘  露 约    珠  帘   风   微  掀   
yuē   zì cǐ tóng chóu bīng fēng zhǐ tiān què 
曰    自 此 同   仇   兵   锋   指  天   阙  
běi guó dào zǔ guān hé lù jué 
北  国  道  阻 关   河 路 绝  
miáo huà jǐ fān dì wáng de miǎo yuǎn 
描   画  几 番  帝 王   的 缈   远   
yuē   míng àn mù hòu de jī fēng jiāo dié 
曰    明   暗 幕 后  的 机 锋   交   迭  
tuī bēi huàn zhǎn yán xiào zhī jiān 
推  杯  换   盏   言  笑   之  间   
shì féng míng yuè bīng gē yìng shuāng xuě 
适  逢   明   月  兵   戈 映   霜     雪  
yú jìn fēng huǒ bù xiē 
余 烬  烽   火  不 歇  
cāng máng fú chén wèi jué 
苍   茫   浮 尘   未  决  
xián shàng hán máng fēi xiè 
弦   上    寒  芒   飞  泻  
tóng shǒu méng yuē xīng wáng gōng yè 
同   守   盟   约  兴   亡   功   业 
fú shēng rén xīn xiāng jiē 
浮 生    仁  心  相    接  
huī xià yín qiāng míng jiàn 
麾  下  吟  枪    鸣   剑   
huò shǒu dì shì tiān xiǎn 
或  守   地 势  天   险   
dǐng zú shuō cháng yè 
鼎   足 说   长    夜 
yuē   fēng qǐ gān lù shuō dǐng zú jīng nián 
曰    风   起 甘  露 说   鼎   足 经   年   
shān chuān shuǐ yún xīng wáng cháng juàn 
山   川    水   云  兴   亡   长    卷   
miáo huà jǐ fān dì wáng de miǎo yuǎn 
描   画  几 番  帝 王   的 缈   远   
yuē   míng àn mù hòu de jī fēng jiāo dié 
曰    明   暗 幕 后  的 机 锋   交   迭  
shā fá dōu zài zhí chǐ zhī jiān 
杀  伐 都  在  咫  尺  之  间   
shì féng míng yuè bīng gē yìng shuāng xuě 
适  逢   明   月  兵   戈 映   霜     雪  
yú jìn fēng huǒ bù xiē 
余 烬  烽   火  不 歇  
cāng máng fú chén wèi jué 
苍   茫   浮 尘   未  决  
xián shàng hán máng fēi xiè 
弦   上    寒  芒   飞  泻  
tóng shǒu méng yuē xīng wáng gōng yè 
同   守   盟   约  兴   亡   功   业 
fú shēng rén xīn xiāng jiē 
浮 生    仁  心  相    接  
huī xià yín qiāng míng jiàn 
麾  下  吟  枪    鸣   剑   
huò shǒu dì shì tiān xiǎn 
或  守   地 势  天   险   
qiān gǔ yí niàn jiān 
千   古 一 念   间   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags