Feng Hua Xue Yue 风花雪月 Our Law Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xia Wan An 夏婉安

Feng Hua Xue Yue 风花雪月 Our Law Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Feng Hua Xue Yue 风花雪月
English Translation Name: Our Law
Chinese Singer: Xia Wan An 夏婉安
Chinese Composer: Willen
Chinese Lyrics: Willen

Feng Hua Xue Yue 风花雪月 Our Law Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xia Wan An 夏婉安

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zhé yì zhī liǔ yè ér wān 
折  一 枝  柳  叶 儿 弯  
jiā rén zài duì àn 
佳  人  在  对  岸 
lái shí chūn yǔ lín bié yàn 
来  时  春   雨 临  别  燕  
xiáo qú ér chàng bù wán 
小   曲 儿 唱    不 完  
cuì sè yìng hú shàng yuān 
翠  色 映   湖 上    鸢   
yì bié yòu jǐ nián 
一 别  又  几 年   
xià guò yǔ 
夏  过  雨 
dōng luò xuě 
冬   落  雪  
wú yán qià féng bàn biān yuè 
无 言  恰  逢   半  边   月  
fēng huā xuě yuè wèi céng yù jiàn 
风   花  雪  月  未  曾   遇 见   
zài chàng xiáo qǔ nán xù yì bié 
再  唱    小   曲 难  续 一 别  
gé lóu yí zuì yòu shì yì nián 
阁 楼  一 醉  又  是  一 年   
nìng wéi yù suì bù wéi wǎ quán 
宁   为  玉 碎  不 为  瓦 全   
wèn jūn yí jù zěn xù qián yuán 
问  君  一 句 怎  续 前   缘   
luò yè yú huī wú wèn hóng yàn 
落  叶 余 晖  无 问  鸿   雁  
yuán fèn bú guò jiāng 
缘   分  不 过  江    
zuì mèng zhōng zài yí jiàn 
醉  梦   中    再  一 见   
dié fēi yǐn qù cáng huā jiān 
蝶  飞  隐  去 藏   花  间   
yù xún xún bú jiàn   fān fān shū zhōng gù shi  
欲 寻  寻  不 见     翻  翻  书  中    故 事   
ào gǔ yīng xióng bù lián jiāng shān 
傲 骨 英   雄    不 怜   江    山   
yí nù wéi hóng yán   yí nù wéi hóng yán  
一 怒 为  红   颜    一 怒 为  红   颜   
yí qù yì huí zài féng yí juàn 
一 去 一 回  再  缝   一 绢   
què féng bù hé yáo yuǎn 
却  缝   不 合 遥  远   
qiū luò chén 
秋  落  尘   
mèng yāo chūn sè wéi bàn 
梦   邀  春   色 为  伴  
ěr pàn yīng yǔ luàn 
耳 畔  莺   语 乱   
fēng huā xuě yuè wèi céng yù jiàn 
风   花  雪  月  未  曾   遇 见   
zài chàng xiáo qǔ nán xù yì bié 
再  唱    小   曲 难  续 一 别  
gé lóu yí zuì yòu shì yì nián 
阁 楼  一 醉  又  是  一 年   
nìng wéi yù suì bù wéi wǎ quán 
宁   为  玉 碎  不 为  瓦 全   
wèn jūn yí jù zěn xù qián yuán 
问  君  一 句 怎  续 前   缘   
luò yè yú huī wú wèn hóng yàn 
落  叶 余 晖  无 问  鸿   雁  
yuán fèn bú guò jiāng 
缘   分  不 过  江    
zuì mèng zhōng zài yí jiàn 
醉  梦   中    再  一 见   
fēng huā xuě yuè wèi céng yù jiàn 
风   花  雪  月  未  曾   遇 见   
wèi céng yù jiàn  
未  曾   遇 见    
zài chàng xiáo qǔ nán xù yì bié 
再  唱    小   曲 难  续 一 别  
gé lóu yí zuì yòu shì yì nián 
阁 楼  一 醉  又  是  一 年   
yí zuì yòu shì yì nián  
一 醉  又  是  一 年    
nìng wéi yù suì bù wéi wǎ quán 
宁   为  玉 碎  不 为  瓦 全   
wèn jūn yí jù zěn xù qián yuán 
问  君  一 句 怎  续 前   缘   
zěn xù qián yuán  
怎  续 前   缘    
luò yè yú huī wú wèn hóng yàn 
落  叶 余 晖  无 问  鸿   雁  
yuán fèn bú guò jiāng 
缘   分  不 过  江    
zuì mèng zhōng zài yí jiàn 
醉  梦   中    再  一 见   
yuán fèn bú guò jiāng 
缘   分  不 过  江    
zuì mèng zhōng zài yí jiàn 
醉  梦   中    再  一 见   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.