Monday, December 11, 2023
HomeRockFeng De Geng Gao 飞得更高 Flying Higher Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Feng De Geng Gao 飞得更高 Flying Higher Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Feng 汪峰

Chinese Song Name: Feng De Geng Gao 飞得更高 
English Tranlation Name: Flying Higher
Chinese Singer: Wang Feng 汪峰
Chinese Composer: Wang Feng 汪峰
Chinese Lyrics: Wang Feng 汪峰

Feng De Geng Gao 飞得更高 Flying Higher Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Feng 汪峰

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

 shēng mìng jiù xiàng yì tiáo dà hé 
生    命   就  像    一 条   大 河 
shí ér níng jìng shí ér fēng kuáng 
时  而 宁   静   时  而 疯   狂    
xiàn shí jiù xiàng yì bǎ jiā suǒ 
现   实  就  像    一 把 枷  锁  
bǎ wǒ kǔn zhù wú fǎ zhèng tuō 
把 我 捆  住  无 法 挣    脱  
zhè mí yàng de shēng huó fēng lì rú dāo 
这  谜 样   的 生    活  锋   利 如 刀  
yí cì cì jiāng wǒ zhòng shāng 
一 次 次 将    我 重    伤    
wǒ zhī dào wǒ yào de nà zhǒng xìng fú 
我 知  道  我 要  的 那 种    幸   福 
jiù zài nà piàn gèng gāo de tiān kōng 
就  在  那 片   更   高  的 天   空   
wǒ yào fēi dé gèng gāo   fēi dé gèng gāo 
我 要  飞  得 更   高    飞  得 更   高  
kuáng fēng yí yàng wú dǎo   zhèng tuō huái bào 
狂    风   一 样   舞 蹈    挣    脱  怀   抱  
wǒ yào fēi dé gèng gāo   fēi dé gèng gāo 
我 要  飞  得 更   高    飞  得 更   高  
chì bǎng juǎn qǐ fēng bào   xīn shēng hū xiào 
翅  膀   卷   起 风   暴    心  生    呼 啸   
fēi dé gèng gāo 
飞  得 更   高  
yì zhí zài fēi yì zhí zài zhǎo 
一 直  在  飞  一 直  在  找   
kě wǒ fā xiàn wú fǎ zhǎo dào 
可 我 发 现   无 法 找   到  
ruò zhēn xiǎng yào shì yí cì jiě fàng 
若  真   想    要  是  一 次 解  放   
yào xiān jiǎn suì zhè yòu huò de wǎng 
要  先   剪   碎  这  诱  惑  的 网   
wǒ yào de yì zhǒng shēng mìng gèng càn làn 
我 要  的 一 种    生    命   更   灿  烂  
wǒ yào de yí piàn tiān kōng gèng wèi lán 
我 要  的 一 片   天   空   更   蔚  蓝  
wǒ zhī dào wǒ yào de nà zhǒng xìng fú 
我 知  道  我 要  的 那 种    幸   福 
jiù zài nà piàn gèng gāo de tiān kōng 
就  在  那 片   更   高  的 天   空   
wǒ yào fēi dé gèng gāo   fēi dé gèng gāo 
我 要  飞  得 更   高    飞  得 更   高  
kuáng fēng yí yàng wú dǎo   zhèng tuō huái bào 
狂    风   一 样   舞 蹈    挣    脱  怀   抱  
wǒ yào fēi dé gèng gāo   fēi dé gèng gāo 
我 要  飞  得 更   高    飞  得 更   高  
chì bǎng juǎn qǐ fēng bào   xīn shēng hū xiào 
翅  膀   卷   起 风   暴    心  生    呼 啸   
wǒ yào fēi dé gèng gāo   fēi dé gèng gāo 
我 要  飞  得 更   高    飞  得 更   高  
kuáng fēng yí yàng wú dǎo   zhèng tuō huái bào 
狂    风   一 样   舞 蹈    挣    脱  怀   抱  
wǒ yào fēi dé gèng gāo   fēi dé gèng gāo 
我 要  飞  得 更   高    飞  得 更   高  
kuáng fēng yí yàng wú dǎo   zhèng tuō huái bào 
狂    风   一 样   舞 蹈    挣    脱  怀   抱  
wǒ yào fēi dé gèng gāo   fēi dé gèng gāo 
我 要  飞  得 更   高    飞  得 更   高  
chì bǎng juǎn qǐ fēng bào   xīn shēng hū xiào 
翅  膀   卷   起 风   暴    心  生    呼 啸   
fēi dé gèng gāo 
飞  得 更   高  
fēi dé gèng gāo 
飞  得 更   高  
fēi dé gèng gāo 
飞  得 更   高  
fēi dé gèng gāo 
飞  得 更   高  
fēi dé gèng gāo 
飞  得 更   高  

English Translation For Feng De Geng Gao 飞得更高 Flying Higher

Life is like a river

Sometimes quiet and sometimes crazy

Reality is like a lock.

Tie me up and break free.

This enigmatic life is as sharp as a knife.

Hurt me again and again.

I know the kind of happiness I want

It's in the higher sky

I'm going to fly higher, fly higher.

The wind dances like a wind, break sway.

I'm going to fly higher, fly higher.

Wings rolled up the storm, the heart roared

Fly higher.

I've been flying all the time looking.

But I found that I couldn't find

If i really want edified

To cut the seductive net first.

I want a life that's brighter

I want a bluer sky

I know the kind of happiness I want

It's in the higher sky

I'm going to fly higher, fly higher.

The wind dances like a wind, break sway.

I'm going to fly higher, fly higher.

Wings rolled up the storm, the heart roared

I'm going to fly higher, fly higher.

The wind dances like a wind, break sway.

I'm going to fly higher, fly higher.

The wind dances like a wind, break sway.

I'm going to fly higher, fly higher.

Wings rolled up the storm, the heart roared

Fly higher.

Fly higher.

Fly higher.

Fly higher.

Fly higher.

RELATED ARTICLES
Jack Smith
Jack Smith
I am a Chinese music lover, and I am thrilled to have the opportunity to share my passion for Chinese music with you. Through my love for Chinese music, I hope to connect with fellow enthusiasts and explore the beauty and depth of this incredible art form.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags