Feng Chen Ke 风尘客 Over The Guest Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Qu Er 小曲儿

Feng Chen Ke 风尘客 Over The Guest Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Qu Er 小曲儿

Chinese Song Name: Feng Chen Ke 风尘客
English Tranlation Name: Over The Guest
Chinese Singer: Xiao Qu Er 小曲儿
Chinese Composer: Wang Zhong Yi 王中易 Gao Mo Yi 高漠伊
Chinese Lyrics: Wang Ying 王莹

Feng Chen Ke 风尘客 Over The Guest Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Qu Er 小曲儿

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

tiān yì bēi zuì wǎng shì cāng huáng 
添   一 杯  醉  往   事  仓   皇    
cháng fēng juǎn luò huā màn cháng láng 
长    风   卷   落  花  漫  长    廊   
yóu dēng jiàn cán nóng mò sè dàn xiāng 
油  灯   渐   残  浓   墨 色 淡  香    
bǐ zǒu lóng wén rú jiāng 
笔 走  龙   文  如 江    
fēng huǒ màn tiān yá gè yì fāng 
烽   火  蔓  天   涯 各 一 方   
wēi gé lóu xīn zhī huàn xuě shuāng 
危  阁 楼  新  枝  换   雪  霜     
wǒ běn fēng chén kè 
我 本  风   尘   客 
nài hé shì shì wú cháng 
奈  何 世  事  无 常    
jiǔ shāng liáng xīn tàng 
酒  觞    凉    心  烫   
fēng chén kè xīn jiǔ zì rǎn le bái cháng 
风   尘   客 新  酒  渍 染  了 白  裳    
hóng lóu yóu shī huàn jiǔ duàn chóu cháng 
红   楼  游  诗  换   酒  断   愁   肠    
shuō shū rén yǎn lèi yán jué yú jīng táng 
说   书  人  掩  泪  言  绝  于 惊   堂   
tú liú tā zhí bǐ lèi xíng 
徒 留  他 执  笔 泪  行   
fēng chén kè fēng liú shì rǎn le bái cháng 
风   尘   客 风   流  事  染  了 白  裳    
jiā zhōng zuò zhí bǐ xì shū wàng jiù chuāng 
家  中    坐  执  笔 细 书  望   旧  窗     
cháng jiē shàng tā shuō shū yán bà 
长    街  上    他 说   书  言  罢 
zì yán nián shào huāng táng 
自 言  年   少   荒    唐   
tiān yì bēi zuì wǎng shì cāng huáng 
添   一 杯  醉  往   事  仓   皇    
cháng fēng juǎn luò huā màn cháng láng 
长    风   卷   落  花  漫  长    廊   
yóu dēng jiàn cán nóng mò sè dàn xiāng 
油  灯   渐   残  浓   墨 色 淡  香    
bǐ zǒu lóng wén rú jiāng 
笔 走  龙   文  如 江    
fēng huǒ màn tiān yá gè yì fāng 
烽   火  蔓  天   涯 各 一 方   
wēi gé lóu xīn zhī huàn xuě shuāng 
危  阁 楼  新  枝  换   雪  霜     
wǒ běn fēng chén kè 
我 本  风   尘   客 
nài hé shì shì wú cháng 
奈  何 世  事  无 常    
jiǔ shāng liáng xīn tàng 
酒  觞    凉    心  烫   
fēng chén kè xīn jiǔ zì rǎn le bái cháng 
风   尘   客 新  酒  渍 染  了 白  裳    
hóng lóu yóu shī huàn jiǔ duàn chóu cháng 
红   楼  游  诗  换   酒  断   愁   肠    
shuō shū rén yǎn lèi yán jué yú jīng táng 
说   书  人  掩  泪  言  绝  于 惊   堂   
tú liú tā zhí bǐ lèi xíng 
徒 留  他 执  笔 泪  行   
fēng chén kè fēng liú shì rǎn le bái cháng 
风   尘   客 风   流  事  染  了 白  裳    
jiā zhōng zuò zhí bǐ xì shū wàng jiù chuāng 
家  中    坐  执  笔 细 书  望   旧  窗     
cháng jiē shàng tā shuō shū yán bà 
长    街  上    他 说   书  言  罢 
zì yán nián shào huāng táng 
自 言  年   少   荒    唐   
fēng chén kè xīn jiǔ zì rǎn le bái cháng 
风   尘   客 新  酒  渍 染  了 白  裳    
hóng lóu yóu shī huàn jiǔ duàn chóu cháng 
红   楼  游  诗  换   酒  断   愁   肠    
shuō shū rén yǎn lèi yán jué yú jīng táng 
说   书  人  掩  泪  言  绝  于 惊   堂   
tú liú tā zhí bǐ lèi xíng 
徒 留  他 执  笔 泪  行   
fēng chén kè fēng liú shì rǎn le bái cháng 
风   尘   客 风   流  事  染  了 白  裳    
jiā zhōng zuò zhí bǐ xì shū wàng jiù chuāng 
家  中    坐  执  笔 细 书  望   旧  窗     
cháng jiē shàng tā shuō shū yán bà 
长    街  上    他 说   书  言  罢 
zì yán nián shào huāng táng 
自 言  年   少   荒    唐   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.