Fei Ming Ye 非命也 Not Fate Lyrics 歌詞 With Pinyin By Fei Zao Jun Min Min De Mao Mi 肥皂菌丨珉珉的猫咪丨 Jin Shi Gu Meng 今时古梦

Fei Ming Ye 非命也 Not Fate Lyrics 歌詞 With Pinyin By Fei Zao Jun Min Min De Mao Mi 肥皂菌丨珉珉的猫咪丨 Jin Shi Gu Meng 今时古梦

Chinese Song Name:Fei Ming Ye 非命也
English Translation Name: Not Fate
Chinese Singer: Fei Zao Jun Min Min De Mao Mi  肥皂菌丨珉珉的猫咪丨 Jin Shi Gu Meng 今时古梦
Chinese Composer:Si Xia 司夏
Chinese Lyrics:Vagary

Fei Ming Ye 非命也 Not Fate Lyrics 歌詞 With Pinyin By Fei Zao Jun Min Min De Mao Mi  肥皂菌丨珉珉的猫咪丨 Jin Shi Gu Meng 今时古梦

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

tiān yì yáo yáo wéi shuí dòu liú 
天   意 遥  遥  为  谁   逗  留  
shān hǎi xiāo xiāo rù shuí jīn xiù 
山   海  萧   萧   入 谁   襟  袖  
zuò huā zuì yuè yǔ shuí chóu móu 
坐  花  醉  月  与 谁   绸   缪  
ào gǔ zuò zhǎn zhēn fēng liú 
傲 骨 作  盏   斟   风   流  
chéng wáng bài kòu bèi shuí xiào yóu 
成    王   败  寇  被  谁   效   尤  
shī shān xuè hǎi píng shuí zuǒ yòu 
尸  山   血  海  凭   谁   左  右  
yù zuò qióng lóu kàn shuí chéng qiú 
玉 座  琼    楼  看  谁   成    囚  
shuí chuāi hào qì qiè wú gōu 
谁   揣    浩  气 窃  吴 钩  
fú shēng dāng chí zhòu 
浮 生    当   驰  骤   
bù kěn qīng huí tóu 
不 肯  轻   回  头  
tiān dì pái huái cháng gē xiū xiū 
天   地 徘  徊   长    歌 休  休  
má yī shèng xuě sì fú yóu 
麻 衣 胜    雪  似 蜉 蝣  
yǐ shēn huī háo bǎo zhàn chūn qiū 
以 身   挥  毫  饱  蘸   春   秋  
qiān nián wèi gòu 
千   年   未  够  
ài zēng rú fēng lái qù yōu yōu 
爱 憎   如 风   来  去 悠  悠  
shén guǐ tóng háng shēng sǐ fǔ shǒu 
神   鬼  同   行   生    死 俯 首   
wàn jié zhì shēn hòu 
万  劫  掷  身   后  
shān hé réng rú jiù 
山   河 仍   如 旧  
nǐ yào xíng nà nì shuǐ de zhōu 
你 要  行   那 逆 水   的 舟   
nǐ yào dēng nà tōng tiān de lóu 
你 要  登   那 通   天   的 楼  
nǐ yào jiāng nà xīn huǒ shāo tòu 
你 要  将    那 心  火  烧   透  
bǎi èr xióng guān gù jīn ōu 
百  二 雄    关   固 金  瓯 
nǐ yào bào nà dǐ sǐ de chóu 
你 要  报  那 抵 死 的 仇   
nǐ yào yǐn nà cáng zhèn de jiǔ 
你 要  饮  那 藏   鸩   的 酒  
nǐ yào wèn nà mìng shù shuí gōu 
你 要  问  那 命   数  谁   勾  
shān wài qīng shān jù bái tóu 
山   外  青   山   俱 白  头  
sì shí qīng zào huà 
四 时  倾   造  化  
bú fù bǎi chuān liú 
不 负 百  川    流  
tiān dì pái huái cháng gē xiū xiū 
天   地 徘  徊   长    歌 休  休  
fú yóu jiě yuè guāng yīn shòu 
蜉 蝣  解  阅  光    阴  瘦   
bù yī kōng huái jìn lǎn chūn qiū 
布 衣 空   怀   尽  揽  春   秋  
dé wèi céng yǒu 
得 未  曾   有  
hēi yún gǔ jiǎo xuè sè yōu yōu 
黑  云  鼓 角   血  色 悠  悠  
bǐng zhú yè yóu qí xīn yǒng zhòu 
秉   烛  夜 游  其 心  永   昼   
wáng hóu jīn zài fǒu 
王   侯  今  在  否  
qiān suì jǐ huí móu 
千   岁  几 回  眸  
shēn rú shuāng rèn zī zī yǐ qiú 
身   如 霜     刃  孜 孜 以 求  
nǎ pà huàn ruò shuǐ dōng liú 
哪 怕 换   弱  水   东   流  
míng táng tiān zǐ liào yīng xiàn wǒ 
明   堂   天   子 料   应   羡   我 
wú huǐ wú chóu 
无 悔  无 愁   
xīn dēng cháng míng zhào wǒ bēn zǒu 
心  灯   长    明   照   我 奔  走  
tiān mìng huáng huáng yú wǒ hé yǒu 
天   命   煌    煌    于 我 何 有  
wàn jié yì bēi jiǔ 
万  劫  一 杯  酒  
wò yú shēng zài shǒu 
握 余 生    在  手   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.