Thursday, December 7, 2023
HomePopFang Zhao Jiang Hu 放棹江湖 Put Vivit River's Lake Lyrics 歌詞 With...

Fang Zhao Jiang Hu 放棹江湖 Put Vivit River’s Lake Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Qu Er 小曲儿

Chinese Song Name: Fang Zhao Jiang Hu 放棹江湖
English Tranlation Name: Put Vivit River's Lake
Chinese Singer: Xiao Qu Er 小曲儿
Chinese Composer: Litterzy
Chinese Lyrics: Shang He 上河

Fang Zhao Jiang Hu 放棹江湖 Put Vivit River's Lake Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Qu Er 小曲儿

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

wǒ chí cǐ shí xiù zhōng hái 
我 持  此 石  袖  中    还  
bié yǒu fēng bō rú shì dōng hǎi 
别  有  风   波 如 是  东   海  
wēi lěng   yì suō yān yǔ shǎng wán 
微  冷     一 蓑  烟  雨 赏    玩  
zuì yǎn sì hǎi dōu xūn rán 
醉  眼  四 海  都  醺  然  
huǎng hū xìn bù tiān shàng xīng hàn 
恍    惚 信  步 天   上    星   汉  
hé rén   làn kē shí cái jiāng wǒ qīng huàn 
何 人    烂  柯 时  才  将    我 轻   唤   
tiān guāng yún yǐng   suì yuè gòng pái huái 
天   光    云  影     岁  月  共   徘  徊   
tí jiàn wǎng mǐng dǐng   xiào shuō 
提 剑   往   酩   酊     笑   说   
dǐng fèi jiāng shān yǔ wǒ hé gān 
鼎   沸  江    山   与 我 何 干  
cǐ qù biàn yì hú dà mèng 
此 去 便   一 壶 大 梦   
cōng róng wán xiào shān hǎi 
从   容   玩  笑   山   海  
xīng qǐ shí   bǎi jià péng lái 
兴   起 时    摆  驾  蓬   莱  
fàng zhào yú jiāng hú   liào qiào chūn fēng jiě dài 
放   棹   于 江    湖   料   峭   春   风   解  带  
suǒ sī miǎo miǎo yún duān 
所  思 渺   渺   云  端   
zhī jiāo kāi yàn wǔ bǎi nián 
知  交   开  宴  五 百  年   
zuì lǐ tóng sù qīng shān 
醉  里 同   宿 青   山   
fāng cùn jiān   bīng xuě gān dǎn 
方   寸  间     冰   雪  肝  胆  
jù sàn kǔ cōng cōng   ài hèn jiē kōng zǒng 
聚 散  苦 匆   匆     爱 恨  皆  倥   偬   
dàn jiá gē biàn shēng sǐ yǔ bēi huān 
弹  铗  歌 遍   生    死 与 悲  欢   
zhǎn fēng qīng zhōu rù jiāng hǎi 
斩   风   轻   舟   入 江    海  
yù qí lù wú xū tí dēng zhǎn 
遇 歧 路 无 须 提 灯   盏   
fēng bō   jìn shí zì yǒu píng chuān 
风   波   尽  时  自 有  平   川    
fāng zhī chú què shēng sǐ wài 
方   知  除  却  生    死 外  
jiē yīng shì huái bù zú gāo tán 
皆  应   释  怀   不 足 高  谈  
jiāng hú   guò jìn qiān fān cái suàn yuán mǎn 
江    湖   过  尽  千   帆  才  算   圆   满  
tiān guāng yún yǐng   suì yuè gòng pái huái 
天   光    云  影     岁  月  共   徘  徊   
tí jiàn wǎng mǐng dǐng   xiào shuō 
提 剑   往   酩   酊     笑   说   
dǐng fèi jiāng shān yǔ wǒ hé gān 
鼎   沸  江    山   与 我 何 干  
cǐ qù biàn yì hú dà mèng 
此 去 便   一 壶 大 梦   
cōng róng wán xiào shān hǎi 
从   容   玩  笑   山   海  
xīng qǐ shí   bǎi jià péng lái 
兴   起 时    摆  驾  蓬   莱  
fàng zhào yú jiāng hú   liào qiào chūn fēng jiě dài 
放   棹   于 江    湖   料   峭   春   风   解  带  
suǒ sī miǎo miǎo yún duān 
所  思 渺   渺   云  端   
zhī jiāo kāi yàn wǔ bǎi nián 
知  交   开  宴  五 百  年   
zuì lǐ tóng sù qīng shān 
醉  里 同   宿 青   山   
fāng cùn jiān   bīng xuě gān dǎn 
方   寸  间     冰   雪  肝  胆  
jù sàn kǔ cōng cōng   ài hèn jiē kōng zǒng 
聚 散  苦 匆   匆     爱 恨  皆  倥   偬   
dàn jiá gē biàn shēng sǐ yǔ bēi huān 
弹  铗  歌 遍   生    死 与 悲  欢   
yě céng   qīng fēng yè háng chuán 
也 曾     清   风   夜 航   船    
xì làng qīng bó yī shān 
细 浪   轻   薄 衣 衫   
yě céng   míng yuè hān mián yáng liǔ àn 
也 曾     明   月  酣  眠   杨   柳  岸 
fēng xuě gù rén lái 
风   雪  故 人  来  
cǐ qù biàn yì hú dà mèng 
此 去 便   一 壶 大 梦   
cōng róng wán xiào shān hǎi 
从   容   玩  笑   山   海  
xīng qǐ shí   bǎi jià péng lái 
兴   起 时    摆  驾  蓬   莱  
fàng zhào yú jiāng hú   liào qiào chūn fēng jiě dài 
放   棹   于 江    湖   料   峭   春   风   解  带  
suǒ sī miǎo miǎo yún duān 
所  思 渺   渺   云  端   
zhī jiāo kāi yàn wǔ bǎi nián 
知  交   开  宴  五 百  年   
zuì lǐ tóng sù qīng shān 
醉  里 同   宿 青   山   
fāng cùn jiān   bīng xuě gān dǎn 
方   寸  间     冰   雪  肝  胆  
jù sàn kǔ cōng cōng   ài hèn jiē kōng zǒng 
聚 散  苦 匆   匆     爱 恨  皆  倥   偬   
dàn jiá gē biàn shēng sǐ yǔ bēi huān 
弹  铗  歌 遍   生    死 与 悲  欢   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags