Duan Xian Ge 断弦歌 Broken Song Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye Luo Luo 叶洛洛

Duan Xian Ge 断弦歌 Broken Song Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye Luo Luo 叶洛洛

Chinese Song Name: Duan Xian Ge 断弦歌
English Tranlation Name:  Broken Song
Chinese Singer: Ye Luo Luo 叶洛洛
Chinese Composer: He Xin 贺鑫
Chinese Lyrics: Qing Xuan Ju Zhu 清玄居主

Duan Xian Ge 断弦歌 Broken Song Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye Luo Luo 叶洛洛

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics: 

yè lǐn liè   fēng shū dàn   chū jiàn zhī shí 
夜 凛  冽    风   梳  淡    初  见   之  时  
yǒu jiāng yuè qiān lǐ fǔ qín shū xīn shì 
有  江    月  千   里 抚 琴  抒  心  事  
huī jiàn yáo xiāng xī 
挥  剑   遥  相    惜 
wǒ shì mò lù rén 
我 是  陌 路 人  
nǐ shì rú yù   rú yù wú shuāng jiā gōng zǐ 
你 是  如 玉   如 玉 无 双     佳  公   子 
jiāng hú jiàn   cā jiān guò   huí móu níng shì 
江    湖 见     擦 肩   过    回  眸  凝   视  
mò shàng rén jìng mì piān rě fàn lián yī 
陌 上    人  静   谧 偏   惹 泛  涟   漪 
sī tóng nòng qīng yǐng 
丝 桐   弄   清   影   
liǎng xiāng yī  
两    相    依  
píng gē jì yì   yì qǔ shén jiāo wéi jūn sī 
凭   歌 寄 意   一 曲 神   交   为  君  思 
shǒu zhōng wú qíng jiàn   xīn xì shì shuí 
手   中    无 情   剑     心  系 是  谁   
shèng yǒu shēng hēi bái wéi qí 
胜    有  声    黑  白  为  棋 
nán dé zhī jǐ 
难  得 知  己 
jīn zūn jiǔ yāo gòng yì xī 
金  樽  酒  邀  共   一 夕 
gōng chóu cuò   zhú chāi héng 
觥   筹   错    竹  钗   横   
tān bēi sì yì 
贪  杯  肆 意 
zhī yīn rén sù   wú jìn zhōng cháng cí 
知  音  人  诉   无 尽  衷    肠    词 
yù rén ér bǎ lán gān yǐ 
玉 人  儿 把 栏  杆  倚 
nán dé zhī jǐ 
难  得 知  己 
bǎ zhǎn wèn yuàn jūn mò qī 
把 盏   问  愿   君  莫 欺 
xī fēng chū dìng   cǐ qíng jì 
西 风   初  定     此 情   寄 
chén zhāng tài kāng : 
陈   张    太  康   : 
jiàn wú qíng   zhǐ wéi zhī jǐ nán dé 
剑   无 情     只  为  知  己 难  得 
mù yě xìn : 
木 野 信  : 
qín yǒu shēng   kě tàn wú rén yì huì 
琴  有  声      可 叹  无 人  意 会  
chén zhāng tài kāng : 
陈   张    太  康   : 
zhè bēi jiǔ   wéi jìng zhī yīn yì rén 
这  杯  酒    唯  敬   知  音  一 人  
yǔ fēn fēi   zhuǎn shùn jiān   qīng tàn bié lí 
雨 纷  飞    转    瞬   间     轻   叹  别  离 
qīng fēng wéi xìn wù xiāng zèng yǔ jūn cí 
青   锋   为  信  物 相    赠   与 君  辞 
bà líng liǔ qǐng chán chī 
霸 陵   柳  请   缠   痴  
cháng niàn jì 
长    念   记 
fēng shū yún dàn   yí shù fán huā wéi jūn sī 
风   舒  云  淡    一 树  繁  花  为  君  思 
shǒu zhōng wú qíng jiàn   xīn xì shì shuí 
手   中    无 情   剑     心  系 是  谁   
shèng yǒu shēng hēi bái wéi qí 
胜    有  声    黑  白  为  棋 
nán dé zhī jǐ 
难  得 知  己 
jīn zūn jiǔ yāo gòng yì xī 
金  樽  酒  邀  共   一 夕 
gōng chóu cuò   zhú chāi héng 
觥   筹   错    竹  钗   横   
tān bēi sì yì 
贪  杯  肆 意 
zhī yīn rén sù   wú jìn zhōng cháng cí 
知  音  人  诉   无 尽  衷    肠    词 
yù rén ér bǎ lán gān yǐ 
玉 人  儿 把 栏  杆  倚 
nán dé zhī jǐ 
难  得 知  己 
bǎ zhǎn wèn yuàn jūn mò qī 
把 盏   问  愿   君  莫 欺 
xī fēng chū dìng   cǐ qíng jì 
西 风   初  定     此 情   寄 
shǒu zhōng wú qíng jiàn   xīn xì shì shuí 
手   中    无 情   剑     心  系 是  谁   
shèng yǒu shēng hēi bái wéi qí 
胜    有  声    黑  白  为  棋 
nán dé zhī jǐ 
难  得 知  己 
jīn zūn jiǔ yāo gòng yì xī 
金  樽  酒  邀  共   一 夕 
gōng chóu cuò   zhú chāi héng 
觥   筹   错    竹  钗   横   
tān bēi sì yì 
贪  杯  肆 意 
zhī yīn rén sù   wú jìn zhōng cháng cí 
知  音  人  诉   无 尽  衷    肠    词 
yù rén ér bǎ lán gān yǐ 
玉 人  儿 把 栏  杆  倚 
nán dé zhī jǐ 
难  得 知  己 
bǎ zhǎn wèn yuàn jūn mò qī 
把 盏   问  愿   君  莫 欺 
xī fēng chū dìng   cǐ qíng jì 
西 风   初  定     此 情   寄 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.