Du Shi Niang 杜十娘 Du Shiniang Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huang Xiao Ting 黄晓婷

Du Shi Niang 杜十娘 Du Shiniang Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huang Xiao Ting 黄晓婷

Chinese Song Name:Du Shi Niang 杜十娘 
English Translation Name:Du Shiniang 
Chinese Singer: Huang Xiao Ting 黄晓婷
Chinese Composer:Pan Qiong Lin 潘琼林
Chinese Lyrics:Li Xiang Yu 李翔宇,Pan Qiong Lin 潘琼林

Du Shi Niang 杜十娘 Du Shiniang Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huang Xiao Ting 黄晓婷

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

jiāng chūn sè sān fēn 
将    春   色 三  分  
èr fēn liú shuǐ   yì fēn luò huā 
二 分  流  水     一 分  落  花  
jiāng rén xīn xì huà   chú què róng huá 
将    人  心  细 化    除  却  荣   华  
qí yú bù kān shuō 
其 余 不 堪  说   
shì fǒu hóng chén lì jìn bàn shēng 
是  否  红   尘   历 尽  半  生    
nán rù rén jiān wàn jiā dēng huǒ 
难  入 人  间   万  家  灯   火  
bù rú cǐ shēn cháng suí 
不 如 此 身   长    随  
yōu yōu jiāng shuǐ rèn   liú nián cōng cōng guò 
悠  悠  江    水   任    流  年   匆   匆   过  
shì shì shì duō biàn 
是  世  事  多  变   
huò hóng yán mìng báo   jūn yǒu hé zuì 
或  红   颜  命   薄    君  有  何 罪  
niàn qín lóu chǔ guǎn 
念   秦  楼  楚  馆   
duō shǎo gù shi yǒu lèi yǒu xuè 
多  少   故 事  有  泪  有  血  
yí xiàng duō qíng láo yàn fēn fēi 
一 向    多  情   劳  燕  分  飞  
zǒng shì shān méng píng tiān xiào hua 
总   是  山   盟   凭   添   笑   话  
kě lián zǐ yù xiāng chén 
可 怜   紫 玉 香    沉   
tàn míng zhū pèi lěng 
叹  明   珠  佩  冷   
bàn jiāng xīn yì lún míng yuè 
伴  江    心  一 轮  明   月  
ài shì xīn xīn xiāng yìn 
爱 是  心  心  相    印  
qiān lǐ yě néng xiāng huì 
千   里 也 能   相    会  
qíng shì zhōng shēn xiāng tuō 
情   是  终    身   相    托  
wéi wàng nián nián suì suì 
唯  望   年   年   岁  岁  
bú liào jiā huà chéng chuán shuō 
不 料   佳  话  成    传    说   
wǎng jiāo jīn shēng huó yì huí 
枉   教   今  生    活  一 回  
zhōng yǐ nù chén bǎi bǎo 
终    以 怒 沉   百  宝  
yì bié liǎng kuān wèi 
一 别  两    宽   慰  
wàng míng yuè   yè nán mèi 
望   明   月    夜 难  寐  
fēng xuě chuī   rén wèi huí 
风   雪  吹     人  未  回  
duàn cháng lèi   dài kǔ jiǔ rù bēi 
断   肠    泪    代  苦 酒  入 杯  
jūn mò huǐ   shì shí niáng bú pèi 
君  莫 悔    是  十  娘    不 配  
shì shì shì duō biàn 
是  世  事  多  变   
huò hóng yán mìng báo   jūn yǒu hé zuì 
或  红   颜  命   薄    君  有  何 罪  
niàn qín lóu chǔ guǎn 
念   秦  楼  楚  馆   
duō shǎo gù shi yǒu lèi yǒu xuè 
多  少   故 事  有  泪  有  血  
yí xiàng duō qíng láo yàn fēn fēi 
一 向    多  情   劳  燕  分  飞  
zǒng shì shān méng píng tiān xiào hua 
总   是  山   盟   凭   添   笑   话  
kě lián zǐ yù xiāng chén 
可 怜   紫 玉 香    沉   
tàn míng zhū pèi lěng 
叹  明   珠  佩  冷   
bàn jiāng xīn yì lún míng yuè 
伴  江    心  一 轮  明   月  
ài shì xīn xīn xiāng yìn 
爱 是  心  心  相    印  
qiān lǐ yě néng xiāng huì 
千   里 也 能   相    会  
qíng shì zhōng shēn xiāng tuō 
情   是  终    身   相    托  
wéi wàng nián nián suì suì 
唯  望   年   年   岁  岁  
bú liào jiā huà chéng chuán shuō 
不 料   佳  话  成    传    说   
wǎng jiāo jīn shēng huó yì huí 
枉   教   今  生    活  一 回  
zhōng yǐ nù chén bǎi bǎo 
终    以 怒 沉   百  宝  
yì bié liǎng kuān wèi 
一 别  两    宽   慰  
wàng míng yuè   yè nán mèi 
望   明   月    夜 难  寐  
fēng xuě chuī   rén wèi huí 
风   雪  吹     人  未  回  
duàn cháng lèi   dài kǔ jiǔ rù bēi 
断   肠    泪    代  苦 酒  入 杯  
jūn mò huǐ   shì shí niáng bú pèi 
君  莫 悔    是  十  娘    不 配  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.