Dong Feng Bu Jie Yu 东风不解语 Unexplained Language Of East Wind Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhao Shu Long 赵舒龙

Dong Feng Bu Jie Yu 东风不解语 Unexplained Language Of East Wind Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhao Shu Long 赵舒龙

Chinese Song Name:Dong Feng Bu Jie Yu 东风不解语
English Translation Name: Unexplained Language Of East Wind 
Chinese Singer: Zhao Shu Long 赵舒龙
Chinese Composer:Zhao Shu Long 赵舒龙
Chinese Lyrics:Zi Yu Wan Zi 梓瑜丸子

Dong Feng Bu Jie Yu 东风不解语 Unexplained Language Of East Wind Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhao Shu Long 赵舒龙

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

rù mèng qià tīng wén 
入 梦   恰  听   闻  
hái dǎo chū zhuǎn bīng lún 
海  岛  初  转    冰   轮  
jiàn chūn shān nián shào 
见   春   衫   年   少   
gù pàn xīng huī shēng 
顾 盼  星   辉  生    
mù luò xì zhōng rén 
幕 落  戏 中    人  
shì qù zhè fěn mò zhuāng hén 
拭  去 这  粉  墨 妆     痕  
huí shǒu 
回  首   
zhōu xuán yú hēi bái fāng cùn 
周   旋   于 黑  白  方   寸  
fēng guò juǎn xiāng chén 
风   过  卷   香    尘   
tīng yí yè luò yǔ shēng 
听   一 夜 落  雨 声    
gù zhǐ duī lǐ mái zàng 
故 纸  堆  里 埋  葬   
duō shǎo cì lí fēn 
多  少   次 离 分  
dēng huǒ shēn shēn 
灯   火  深   深   
yìng zhào jìn wàn hù qiān mén 
映   照   进  万  户 千   门  
zhào bú jìn 
照   不 进  
xīn dǐ jǐn suǒ de gū chéng 
心  底 紧  锁  的 孤 城    
yún zhōng zì yì cǐ shēn 
云  中    恣 意 此 身   
hé céng jù chán yán qiān rèn 
何 曾   惧 巉   岩  千   仞  
què dī shǒu 
却  低 首   
jiǎo nòng bàn shēng fú yǔ chén 
搅   弄   半  生    浮 与 沉   
xuè sè jìn rùn 
血  色 浸  润  
yì mén róng rǔ duàn yīn yáng qián kūn 
一 门  荣   辱 断   阴  阳   乾   坤  
yuàn dōng fēng 
怨   东   风   
bù jiě hǎi táng yǔ chūn shēn 
不 解  海  棠   语 春   深   
zhǐ kǒng yè shēn huā shuì qù 
只  恐   夜 深   花  睡   去 
gù shāo gāo zhú zhào hóng zhuāng 
故 烧   高  烛  照   红   妆     
gù shi jiǎ huò zhēn 
故 事  假  或  真   
zhù dìng zài cǐ chén lún 
注  定   在  此 沉   沦  
biàn jiāng zhè shì jiān 
便   将    这  世  间   
léng nuǎn dōu shú rěn 
冷   暖   都  熟  稔  
xiào yán zuò péi chèn 
笑   颜  作  陪  衬   
yǎn cáng jìn kè gǔ shāng hén 
掩  藏   尽  刻 骨 伤    痕  
zhǐ jiān 
指  尖   
rè xuè shàng cán liú yú wēn 
热 血  尚    残  留  余 温  
fēi xuě yǐn gù rén 
飞  雪  引  故 人  
shí nián wèi gǎi rè chéng 
十  年   未  改  热 诚    
zài jiāng shēng sǐ bēi huān 
再  将    生    死 悲  欢   
yì shēn dōu jiāo chéng 
一 身   都  交   呈    
suàn móu quán héng 
算   谋  权   衡   
kàn guàn shēng shā de cán rěn 
看  惯   生    杀  的 残  忍  
zhōng bù kěn 
终    不 肯  
dàn què nà yì mǒ tiān zhēn 
淡  却  那 一 抹 天   真   
yún zhōng zì yì cǐ shēn 
云  中    恣 意 此 身   
biàn guān sú shì āi yǔ chén 
遍   观   俗 世  埃 与 尘   
què huí shǒu 
却  回  首   
hán xiào niān huā pǐn xì wén 
含  笑   拈   花  品  戏 文  
qián chéng mò wèn 
前   程    莫 问  
sān tú guǐ shén jiē fǔ shǒu chēng chén 
三  途 鬼  神   皆  俯 首   称    臣   
tàn dōng fēng 
叹  东   风   
wèi jiě hǎi táng yǔ chūn shēn 
未  解  海  棠   语 春   深   
yóu jì xī rì huáng hūn yì huáng hūn 
犹  记 昔 日 黄    昏  忆 黄    昏  
luó gǔ xiàng wài de zhuǎn shēn 
锣  鼓 巷    外  的 转    身   
xī shí mèng wèi rǎn chén 
昔 时  梦   未  染  尘   
tán zhǐ jiān duō qíng xì 
弹  指  间   多  情   戏 
zài huì jìn zuò jú zhōng rén 
再  会  尽  作  局 中    人  
jǐ rén wén 
几 人  闻  
yǎn bà fēng yuè dài bīng lún 
演  罢 风   月  待  冰   轮  
yì bēi qīng chá xiāng yuǎn liǎo wú hén 
一 杯  清   茶  香    远   了   无 痕  
fèn wài míng zhào qián kūn 
分  外  明   照   乾   坤  
yāo dōng fēng 
邀  东   风   
gòng jiě hǎi táng yǔ chūn shēn 
共   解  海  棠   语 春   深   
huā jiě yǔ zì qīng chéng 
花  解  语 自 倾   城    
zhǐ kǒng yè shēn huā shuì qù 
只  恐   夜 深   花  睡   去 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.