Dong Fang Zan 东方赞 Oriental Praise Lyrics 歌詞 With Pinyin By Mu Rong Xiao Xiao 慕容晓晓 Murong Xiaoxiao

Dong Fang Zan 东方赞 Oriental Praise Lyrics 歌詞 With Pinyin By Mu Rong Xiao Xiao 慕容晓晓 Murong Xiaoxiao

Chinese Song Name:Dong Fang Zan 东方赞 
English Translation Name:Oriental Praise 
Chinese Singer: Mu Rong Xiao Xiao 慕容晓晓 Murong Xiaoxiao 
Chinese Composer:Zheng Wen 郑文
Chinese Lyrics:Zheng Wen 郑文

Dong Fang Zan 东方赞 Oriental Praise Lyrics 歌詞 With Pinyin By Mu Rong Xiao Xiao 慕容晓晓 Murong Xiaoxiao 

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

gǔ jīn zhōng wài   zì yùn rǎn 
古 今  中    外    字 韵  染  
wài rú nèi dǎn   zì tǎn rán 
外  儒 内  胆    自 坦  然  
wàn nián dōng fāng   dàng qǐ xiān yī   xì mǔ dān 
万  年   东   方     荡   起 鲜   衣   戏 牡 丹  
huáng hé   yùn yù   wàn shān 
黄    河   孕  育   万  山   
dàng qǐ   zǐ wēi   hóng luán 
荡   起   紫 微    红   鸾   
dìng dāng   rì shēng dōng fāng 
定   当     日 升    东   方   
jīng tiān cháng xiào   guò qīng shān 
惊   天   长    啸     过  青   山   
dōng fēng guò   liú guāng dù zhuǎn 
东   风   过    流  光    度 转    
hóng qiáng wài   bǎi huā qí zhǎn 
红   墙    外    百  花  齐 展   
jiǔ zhōu huá xià   zhòng yīng háo   yǐn shèng xián fán 
九  州   华  夏    众    英   豪    隐  圣    贤   凡  
yuè guāng mǎn wàn lǐ jiāng shān 
月  光    满  万  里 江    山   
yǒu zhì zhě   bú wèn fēng hán 
有  志  者    不 问  风   寒  
háo qíng jiǔ yì tán   xiōng huái shēng yōu lán 
豪  情   酒  一 坛    胸    怀   生    幽  兰  
dōng fāng měi   qīng chéng zuì 
东   方   美    倾   城    醉  
wǒ yuàn méi huā lèi   huì rù huáng hé shuǐ 
我 愿   梅  花  泪    汇  入 黄    河 水   
dōng fāng měi   shēng bǎi mèi 
东   方   美    生    百  媚  
shān hé rú shì shuǐ   wǒ yuàn cháng yī wēi 
山   河 如 视  水     我 愿   长    依 偎  
dōng fēng guò   liú guāng dù zhuǎn 
东   风   过    流  光    度 转    
hóng qiáng wài   bǎi huā qí zhǎn 
红   墙    外    百  花  齐 展   
jiǔ zhōu huá xià   zhòng yīng háo   yǐn shèng xián fán 
九  州   华  夏    众    英   豪    隐  圣    贤   凡  
yuè guāng mǎn wàn lǐ jiāng shān 
月  光    满  万  里 江    山   
yǒu zhì zhě   bú wèn fēng hán 
有  志  者    不 问  风   寒  
háo qíng jiǔ yì tán   xiōng huái shēng yōu lán 
豪  情   酒  一 坛    胸    怀   生    幽  兰  
dōng fāng měi   qīng chéng zuì 
东   方   美    倾   城    醉  
wǒ yuàn méi huā lèi   huì rù huáng hé shuǐ 
我 愿   梅  花  泪    汇  入 黄    河 水   
dōng fāng měi   shēng bǎi mèi 
东   方   美    生    百  媚  
shān hé rú shì shuǐ   wǒ yuàn cháng yī wēi 
山   河 如 视  水     我 愿   长    依 偎  
dōng fāng měi   qīng chéng zuì 
东   方   美    倾   城    醉  
wǒ yuàn méi huā lèi   huì rù huáng hé shuǐ 
我 愿   梅  花  泪    汇  入 黄    河 水   
dōng fāng měi   shēng bǎi mèi 
东   方   美    生    百  媚  
shān hé rú shì shuǐ   wǒ yuàn cháng yī wēi 
山   河 如 视  水     我 愿   长    依 偎  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.