Die Lian Hua Da Li Shu Yi 蝶恋花·答李淑一 Butterfly In Love With Flower Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tan Wei Wei 谭维维 Tan Weiwei

Chinese Song Name:Die Lian Hua Da Li Shu Yi 蝶恋花·答李淑一 
English Translation Name:Butterfly In Love With Flower 
Chinese Singer: Tan Wei Wei 谭维维 Tan Weiwei 
Chinese Composer:Liu Zhuo 刘卓
Chinese Lyrics:Mao Ze Dong 毛泽东

Die Lian Hua Da Li Shu Yi 蝶恋花·答李淑一 Butterfly In Love With Flower Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tan Wei Wei 谭维维 Tan Weiwei 

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

wǒ shī jiāo yáng jūn shī liǔ 
我 失  骄   杨   君  失  柳  
yáng liǔ qīng yáng zhí shàng chóng xiāo jiǔ 
杨   柳  轻   飏   直  上    重    霄   九  
wèn xùn wú gāng hé suó yǒu 
问  讯  吴 刚   何 所  有  
wú gāng pěng chū guì huā jiǔ 
吴 刚   捧   出  桂  花  酒  
jì mò cháng é  shū guǎng xiù 
寂 寞 嫦    娥 舒  广    袖  
wàn lǐ cháng kōng qiě wéi zhōng hún wǔ 
万  里 长    空   且  为  忠    魂  舞 
hū bào rén jiān céng fú hǔ 
忽 报  人  间   曾   伏 虎 
lèi fēi dùn zuò qīng pén yǔ 
泪  飞  顿  作  倾   盆  雨 
wǒ shī jiāo yáng jūn shī liǔ 
我 失  骄   杨   君  失  柳  
yáng liǔ qīng yáng zhí shàng chóng xiāo jiǔ 
杨   柳  轻   飏   直  上    重    霄   九  
wèn xùn wú gāng hé suó yǒu 
问  讯  吴 刚   何 所  有  
wú gāng pěng chū guì huā jiǔ 
吴 刚   捧   出  桂  花  酒  
jì mò cháng é  shū guǎng xiù 
寂 寞 嫦    娥 舒  广    袖  
wàn lǐ cháng kōng qiě wéi zhōng hún wǔ 
万  里 长    空   且  为  忠    魂  舞 
hū bào rén jiān céng fú hǔ 
忽 报  人  间   曾   伏 虎 
lèi fēi dùn zuò qīng pén yǔ 
泪  飞  顿  作  倾   盆  雨 
jì mò cháng é  shū guǎng xiù 
寂 寞 嫦    娥 舒  广    袖  
wàn lǐ cháng kōng qiě wéi zhōng hún wǔ 
万  里 长    空   且  为  忠    魂  舞 
hū bào rén jiān céng fú hǔ 
忽 报  人  间   曾   伏 虎 
lèi fēi dùn zuò qīng pén yǔ 
泪  飞  顿  作  倾   盆  雨 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.