Friday, July 19, 2024
HomePopDi Nv Hua Jiang Shan Feng Yue 帝女花江山风月 The Imperial Lady Is...

Di Nv Hua Jiang Shan Feng Yue 帝女花江山风月 The Imperial Lady Is A Beautiful Woman Lyrics 歌詞 With Pinyin By HITA

Chinese Song Name: Di Nv Hua Jiang Shan Feng Yue 帝女花江山风月
English Tranlation Name: The Imperial Lady Is A Beautiful Woman
Chinese Singer: HITA
Chinese Composer: Xi Men Zhen 西门振
Chinese Lyrics: Xie Jiang Qiu 谢江秋

Di Nv Hua Jiang Shan Feng Yue 帝女花江山风月 The Imperial Lady Is A Beautiful Woman Lyrics 歌詞 With Pinyin By HITA

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

tiān dì shòu yí bài 
天   地 受   一 拜  
jiàn zhèng rén jiān yì shuāng chī ài 
见   证    人  间   一 双     痴  爱 
piàn kè líng xī yě tóu bái 
片   刻 灵   犀 也 头  白  
rèn cǐ yè xiá pèi yǔ gù guó tóng chén mái 
任  此 夜 霞  帔  与 故 国  同   沉   埋  
dì nǚ huā yóu zài   fēng yuè bǐ duān kāi 
帝 女 花  犹  在    风   月  笔 端   开  
luàn shì bǐ yì duō jié zāi 
乱   世  比 翼 多  劫  灾  
shān méng réng zài   jù sàn wú nài 
山   盟   仍   在    聚 散  无 奈  
zhú yǐng yáo hóng lián lǐ zhī 
烛  影   摇  红   连   理 枝  
sān bēi xiè zào huà   chéng quán ēn ài 
三  杯  谢  造  化    成    全   恩 爱 
tí jí yīn yuán ruò zhàn dé gù shi yí yè 
提 及 姻  缘   若  占   得 故 事  一 页 
dìng bú fù liǎng xīn xiāng zhào jiǎo jié 
定   不 负 两    心  相    照   皎   洁  
gāo táng shòu yí bài 
高  堂   受   一 拜  
chéng quán rén jiān yì shuāng chī ài 
成    全   人  间   一 双     痴  爱 
piàn kè líng xī yě tóu bái 
片   刻 灵   犀 也 头  白  
rèn cǐ yè xiá pèi yǔ gù guó tóng chén mái 
任  此 夜 霞  帔  与 故 国  同   沉   埋  
dì nǚ huā yóu zài   fēng yuè bǐ duān kāi 
帝 女 花  犹  在    风   月  笔 端   开  
yǐ diàn yīn sēn qí shù shuāng 
倚 殿   阴  森  奇 树  霜     
míng zhū wàn kē yìng huā huáng 
明   珠  万  颗 映   花  黄    
rú cǐ duàn cháng huā zhú yè 
如 此 断   肠    花  烛  夜 
bù xū shì nǚ bàn shēn páng   xià qu 
不 须 侍  女 伴  身   旁     下  去 
tiě mǎ xīng chén dòng dì lái 
铁  马 腥   尘   动   地 来  
fēng zhōng piāo xù   yǔ zhōng mín āi 
风   中    飘   絮   雨 中    民  哀 
xīng shuāi zhòng pǔ jiāng shān gǎi 
兴   衰    重    谱 江    山   改  
zhí shǒu xiàn dān xīn   gòng fù quán tái 
执  手   献   丹  心    共   赴 泉   台  
tí jí yù suì ruò zhàn dé gù shi yí yè 
提 及 玉 碎  若  占   得 故 事  一 页 
biàn bù wū jiā guó qīng míng wàn zǎi 
便   不 污 家  国  清   名   万  载  
nǐ wǒ xiāng jiāo bài 
你 我 相    交   拜  
qià shì rén jiān yì shuāng chī ài 
恰  是  人  间   一 双     痴  爱 
yuàn hé xùn gù guó chén āi 
愿   合 殉  故 国  尘   埃 
rèn kāng kǎi qiān qiū míng yuè guāng zhào bì xuè 
任  慷   慨  千   秋  明   月  光    照   碧 血  
hòu shì chuán wén lǐ   yóu yǒu bìng dì kāi 
后  世  传    闻  里   犹  有  并   蒂 开  
luò huā mǎn tiān bì yuè guāng 
落  花  满  天   蔽 月  光    
jiè yì bēi fù jiàn fèng tái shàng 
借  一 杯  附 荐   凤   台  上    
dì nǚ huā dài lèi shàng xiāng 
帝 女 花  带  泪  上    香    
yuàn sàng shēng huí xiè diē niáng 
愿   丧   生    回  谢  爹  娘    
cùn xīn pàn wàng néng tóng hé zàng 
寸  心  盼  望   能   同   合 葬   
yuān yāng lǚ xiāng wēi bàng 
鸳   鸯   侣 相    偎  傍   
quán tái shàng zài shè xīn fáng 
泉   台  上    再  设  新  房   
dì fǔ yīn sī lǐ 
地 府 阴  司 里 
zài mì nà píng yáng mén xiàng 
再  觅 那 平   阳   门  巷    

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags