Deng Shi Xing 灯市行 Lantern Fair Line Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cai Yi Sheng 蔡翊昇

Deng Shi Xing 灯市行 Lantern Fair Line Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Deng Shi Xing 灯市行
English Tranlation Name: Lantern Fair Line
Chinese Singer: Cai Yi Sheng 蔡翊昇
Chinese Composer: Cai Yi Sheng 蔡翊昇 Rong Qian 容千
Chinese Lyrics: Huo Huo 火火

Deng Shi Xing 灯市行 Lantern Fair Line Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cai Yi Sheng 蔡翊昇

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

xuǎn yì pǐ shàng hǎo de bái mǎ 
选   一 匹 上    好  的 白  马 
zuì hǎo yào yǎn sì táo huā 
最  好  要  眼  似 桃  花  
xuán yì bǐng bǎo jiàn hóng yīng xià 
悬   一 柄   宝  剑   红   缨   下  
cái suàn shì shào nián fēng yǎ 
才  算   是  少   年   风   雅 
kàn xiǎo èr yīn qín lái yìng dá 
看  小   二 殷  勤  来  应   答 
pāo jǐ qián suì yín yǔ tā 
抛  几 钱   碎  银  予 他 
tīng lú jiān sān liǎng jù xián huà 
听   垆 间   三  两    句 闲   话  
tán xiào fēng shēng shuō wǔ líng xiá 
谈  笑   风   生    说   五 陵   侠  
gū liè jiǔ jǐ tán dōu pāi kāi 
沽 烈  酒  几 坛  都  拍  开  
jìng zhòng rén yì xún sè bù gǎi 
敬   众    人  一 巡  色 不 改  
xìn shǒu chéng xiāo lú mǎn táng cǎi 
信  手   成    枭   卢 满  堂   彩  
yǎng tiān dà xiào gāo gē chū mén 
仰   天   大 笑   高  歌 出  门  
dēng rú hǎi 
灯   如 海  
qiān sī wàn yǎn guāng yǐng luàn 
千   丝 万  眼  光    影   乱   
fán xīng shǒu kě zhāi 
繁  星   手   可 摘   
lín lín xiāng qiē yuè yīn xuān 
鳞  鳞  相    切  乐  音  喧   
cháng xiào fāng shū huái 
长    啸   方   抒  怀   
shí lǐ lán shè àn xiāng fú 
十  里 兰  麝  暗 香    浮 
shí yì méi zhū chāi 
拾  一 枚  珠  钗   
fàng làng xíng hái 
放   浪   形   骸  
fán huá chà nà míng miè 
繁  华  刹  那 明   灭  
bù zú shū zhōng zǎi 
不 足 书  中    载  
ān dé bàn bēi lěng jiǔ 
安 得 半  杯  冷   酒  
liú yǐn dào dōng fāng jì bái 
留  饮  到  东   方   既 白  
dāng chèn sān fēn zuì yì 
当   趁   三  分  醉  意 
lóu gāo zài dēng tái 
楼  高  再  登   台  
yì lǎn yún shān huǒ shù 
一 揽  云  山   火  树  
gún gǔn zhǐ wéi wǒ yì rén lái 
滚  滚  只  为  我 一 人  来  
huǎng hū jiān ěr rè yǎn yě huā 
恍    惚 间   耳 热 眼  也 花  
yuè shàng le shù shāo zuò xià 
跃  上    了 树  梢   坐  下  
kàn jiǎo biān rén qún hé chē mǎ 
看  脚   边   人  群  和 车  马 
hǎo yì chǎng shèng shì fán huá 
好  一 场    盛    世  繁  华  
fàng yǎn wàng zhòng hǎi jiē tiān yá 
放   眼  望   重    海  接  天   涯 
yuè zhèng mǎn yán shàng qīng wǎ 
月  正    满  檐  上    青   瓦 
shì shí jié shī jiǔ chèn nián huá 
是  时  节  诗  酒  趁   年   华  
guǎn shén me qíng zhēn huò yì jiǎ 
管   什   么 情   真   或  意 假  
yǒu bēi jiǔ xiāng féng kě chēng kuài 
有  杯  酒  相    逢   可 称    快   
yǒu luó qǐ zhì guǒ nà rù huái 
有  罗  绮 掷  果  纳 入 怀   
yǒu lù rén cè mù bù wéi guài 
有  路 人  侧 目 不 为  怪   
yǎng tiān dà xiào jī jié ér gē 
仰   天   大 笑   击 节  而 歌 
dēng rú hǎi 
灯   如 海  
lián dēng yíng huǒ xīng rú yǔ 
莲   灯   荧   火  星   如 雨 
zhǐ shì míng yuè zài 
只  是  明   月  在  
shēng huáng qín sè dòng sī zhú 
笙    簧    琴  瑟 动   丝 竹  
yī rán yún wèi gǎi 
依 然  云  未  改  
yān luò huī fēi chéng luàn xuě 
烟  落  灰  飞  成    乱   雪  
zhuán yǎn tǔ zhōng mái 
转    眼  土 中    埋  
hé zú dào zāi 
何 足 道  哉  
gāo gē kāng kǎi qǐ bú tòng kuài 
高  歌 慷   慨  岂 不 痛   快   
fán huá chà nà míng miè 
繁  华  刹  那 明   灭  
bù zú shū zhōng zǎi 
不 足 书  中    载  
ān dé bàn bēi lěng jiǔ 
安 得 半  杯  冷   酒  
liú yǐn dào dōng fāng jì bái 
留  饮  到  东   方   既 白  
dāng chèn sān fēn zuì yì 
当   趁   三  分  醉  意 
lóu gāo zài dēng tái 
楼  高  再  登   台  
yì lǎn yún shān huǒ shù 
一 揽  云  山   火  树  
gún gǔn zhǐ wéi wǒ yì rén lái 
滚  滚  只  为  我 一 人  来  
zhèng hǎo jiè zhè cán jiǔ 
正    好  借  这  残  酒  
jiāo xiōng zhōng lěi kuài 
浇   胸    中    垒  块   
biàn yǒu xū yú xiào ào 
便   有  须 臾 笑   傲 
bù wǎng shì jiān qù fù lái 
不 枉   世  间   去 复 来  
míng cháo dǎ mǎ chūn fēng 
明   朝   打 马 春   风   
zì sì lǚ péng lái 
恣 肆 履 蓬   莱  
fǔ yǎng tiān mén sǒng zhì 
俯 仰   天   门  耸   峙  
lín lín yě yóu wǒ yì shǒu kāi 
辚  辚  也 由  我 一 手   开  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.