Wednesday, May 22, 2024
HomePopDao Yi Yin 捣衣吟 Dao Clothing Yin Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Dao Yi Yin 捣衣吟 Dao Clothing Yin Lyrics 歌詞 With Pinyin By CRITTY Xi Yin SHe 汐音社 TheSeaing

Chinese Song Name: Dao Yi Yin 捣衣吟
English Tranlation Name: Dao Clothing Yin
Chinese Singer: CRITTY Xi Yin SHe 汐音社 TheSeaing
Chinese Composer: Bing Lan Se Xiao Mo 冰蓝色小沫
Chinese Lyrics: Xian Zhi 闲止

Dao Yi Yin 捣衣吟 Dao Clothing Yin Lyrics 歌詞 With Pinyin By CRITTY Xi Yin SHe 汐音社 TheSeaing

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

míng yuè yíng hào wàn   fú lái dǎo yī shēng 
明   月  迎   皓  腕    拂 来  捣  衣 声    
hún yǒu qiè qiè yǔ   gèng tán qiè qiè xīn yì 
混  有  窃  窃  语   更   谈  切  切  心  意 
jīng xǐng chè yè cháng fēng 
惊   醒   彻  夜 长    风   
xiān qǐ wǎng shì yì yú 
掀   起 往   事  一 隅 
kuī tàn gè zhōng zǒu bǐ 
窥  探  个 中    走  笔 
huí shǒu cǐ qián xī xū   wú qù wú qí 
回  首   此 前   唏 嘘   无 趣 无 奇 
yǒu rú chūn shuǐ fú píng 
有  如 春   水   浮 萍   
píng shēng shì lái qù wú dìng   zuǒ yòu wú jì 
平   生    是  来  去 无 定     左  右  无 计 
hū yǒu cháo qǐ hū yǒu yǔ jí 
忽 有  潮   起 忽 有  雨 急 
zhāo hu lái huī shǒu qì qù 
招   呼 来  挥  手   弃 去 
yì píng hé chuān   xiē bù suí yì 
一 凭   河 川      歇  步 随  意 
míng yuè yíng hào wàn   fú lái dǎo yī shēng 
明   月  迎   皓  腕    拂 来  捣  衣 声    
hún yǒu qiè qiè yǔ   gèng tán qiè qiè xīn yì 
混  有  窃  窃  语   更   谈  切  切  心  意 
jīng xǐng chè yè cháng fēng 
惊   醒   彻  夜 长    风   
zhuàng fān hǎo mèng yì pěng 
撞     翻  好  梦   一 捧   
kuī tàn gè zhōng zǒu bǐ 
窥  探  个 中    走  笔 
huò lùn cǐ hòu qí qū   wú píng wú jì 
或  论  此 后  崎 岖   无 凭   无 寄 
yǒu rú yě dù zhōu tíng 
有  如 野 渡 舟   停   
xiǎng lái yīng lái qù wú dìng   zuǒ yòu wú jì 
想    来  应   来  去 无 定     左  右  无 计 
hū yǒu cháo qǐ hū yǒu yǔ jí 
忽 有  潮   起 忽 有  雨 急 
zhāo hu lái huī shǒu qì qù 
招   呼 来  挥  手   弃 去 
yì píng hé chuān   xiē bù suí yì 
一 凭   河 川      歇  步 随  意 
yuè jiāng guī   yǐn yǐn quàn zǎo huí 
月  将    归    殷  殷  劝   早  回  
xié lù shān   pī shuāng yī xíng 
携  露 衫     披 霜     衣 行   
shí jiē qià tuī mén   huí shēn xiǎo lì 
拾  阶  恰  推  门    回  身   小   立 
yù zhé èr sān zān fā   dī méi bù rěn 
欲 折  二 三  簪  发   低 眉  不 忍  
shù xíng lèi sǎ fēng qù 
数  行   泪  洒 风   去 
yuàn nián nián huá zhī chūn mǎn   fēn míng jiù shí 
怨   年   年   华  枝  春   满    分  明   旧  识  
kàn huā rén bù dǐ shào nián shí 
看  花  人  不 抵 少   年   时  
yān yān shuì qù dài tiān míng 
恹  恹  睡   去 待  天   明   
hái qǐng chuī yān   yī yī 
还  请   炊   烟    依 依 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags