Thursday, October 5, 2023
HomeFolkDao Jiang Xing 盗将行 Pirates Will Leave Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Dao Jiang Xing 盗将行 Pirates Will Leave Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Zhou 花粥 Ma Yu Yang 马雨阳 Ma Yuyang

Chinese Song Name: Dao Jiang Xing 盗将行
English Tranlation Name: Pirates Will Leave
Chinese Singer:  Hua Zhou 花粥  Ma Yu Yang 马雨阳  Ma Yuyang
Chinese Composer:   Hua Zhou 花粥
Chinese Lyrics:  Ji Xiao 姬霄

Dao Jiang Xing 盗将行 Pirates Will Leave Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Zhou 花粥  Ma Yu Yang 马雨阳  Ma Yuyang

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

jié guò jiǔ chóng chéng guān 
劫  过  九  重    城    关   
wǒ zuò xià mǎ zhèng hān 
我 座  下  马 正    酣  
kàn nà qīng piāo piāo de yī bǎi 
看  那 轻   飘   飘   的 衣 摆  
chèn cā jiān bǎ qún xiān 
趁   擦 肩   把 裙  掀   
tà biàn sān jiāng liù àn 
踏 遍   三  江    六  岸 
jiè dāo guāng zuò chuán fān 
借  刀  光    做  船    帆  
rèn lù shuǐ jìn tòu le duǎn shān 
任  露 水   浸  透  了 短   衫   
dà dào pì nì sì yě 
大 盗  睥 睨 四 野 
zhěn fēng sù xuě duō nián 
枕   风   宿 雪  多  年   
wǒ yǔ hǔ móu zǎo cān 
我 与 虎 谋  早  餐  
līn zhe diào sǒu de yú xián 
拎  着  钓   叟  的 鱼 弦   
wèn wò lóng jǐ liǎng qián 
问  卧 龙   几 两    钱   
shǔ zhōng dà yǔ lián mián 
蜀  中    大 雨 连   绵   
guān wài héng shī biàn yě 
关   外  横   尸  遍   野 
nǐ de xiào xiàng yì tiáo è  quǎn 
你 的 笑   像    一 条   恶 犬   
zhuàng luàn le wǒ xīn xián 
撞     乱   了 我 心  弦   
tán huā yǐn yuè fù xián 
谈  花  饮  月  赋 闲   
zhè chūn xiāo yàn yáng tiān 
这  春   宵   艳  阳   天   
dài dào mèng xǐng shí fēn zhēng yǎn 
待  到  梦   醒   时  分  睁    眼  
tié jiǎ hán yì lǐn liè 
铁  甲  寒  意 凛  冽  
sù yuàn zhǐ gé yí jiàn 
夙 愿   只  隔 一 箭   
gù xiāng jìn sì tiān biān 
故 乡    近  似 天   边   
bù zhī hé rén qiǎn chàng nòng xián 
不 知  何 人  浅   唱    弄   弦   
wǒ páng huáng bù kě qián 
我 彷   徨    不 可 前   
zhěn fēng sù xuě duō nián 
枕   风   宿 雪  多  年   
wǒ yǔ hǔ móu zǎo cān 
我 与 虎 谋  早  餐  
līn zhe diào sǒu de yú xián 
拎  着  钓   叟  的 鱼 弦   
wèn wò lóng jǐ liǎng qián 
问  卧 龙   几 两    钱   
shǔ zhōng dà yǔ lián mián 
蜀  中    大 雨 连   绵   
guān wài héng shī biàn yě 
关   外  横   尸  遍   野 
nǐ de xiào xiàng yì tiáo è  quǎn 
你 的 笑   像    一 条   恶 犬   
zhuàng luàn wǒ xīn xián 
撞     乱   我 心  弦   
fēng yān wàn lǐ rú xián 
烽   烟  万  里 如 衔   
zhì qún xióng xià jiǔ yàn 
掷  群  雄    下  酒  宴  
xiè jué cè xūn shí èr zhuǎn 
谢  绝  策 勋  十  二 转    
xiǎng wéi nǐ qiè yù zān 
想    为  你 窃  玉 簪  
rù xiàng jiān chī tāng miàn 
入 巷    间   吃  汤   面   
xiào kàn chuāng biān fēi xuě 
笑   看  窗     边   飞  雪  
qǔ yāo jiān míng zhū dàn shān què 
取 腰  间   明   珠  弹  山   雀  
lì pí pá yú tíng qián 
立 琵 琶 于 庭   前   
rù xiàng jiān chī tāng miàn 
入 巷    间   吃  汤   面   
xiào kàn chuāng biān fēi xuě 
笑   看  窗     边   飞  雪  
qǔ yāo jiān míng zhū dàn shān què 
取 腰  间   明   珠  弹  山   雀  
lì pí pá yú tíng qián 
立 琵 琶 于 庭   前   

RELATED ARTICLES
Jack Smith
Jack Smith
I am a Chinese music lover, and I am thrilled to have the opportunity to share my passion for Chinese music with you. Through my love for Chinese music, I hope to connect with fellow enthusiasts and explore the beauty and depth of this incredible art form.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags