Dao Ji Jiang Xue 道寄江雪 Send Tao River In The Snow Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Ming Jiong Jun 封茗囧菌

Dao Ji Jiang Xue 道寄江雪 Send Tao River In The Snow Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Ming Jiong Jun 封茗囧菌

Chinese Song Name: Dao Ji Jiang Xue 道寄江雪
English Tranlation Name: Send Tao River In The Snow
Chinese Singer: Feng Ming Jiong Jun 封茗囧菌
Chinese Composer: Wu Ren Yao Ying 无刃妖影
Chinese Lyrics: An Ling Ying Qin 安岭影钦

Dao Ji Jiang Xue 道寄江雪 Send Tao River In The Snow Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Ming Jiong Jun 封茗囧菌

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

wèi jīng xú kě   bù dé fān chàng huò shǐ yòng 
未  经   许 可   不 得 翻  唱    或  使  用   
xuě mǎn cháng ān dào   qīng lǒng báo yī xiù jiǎo 
雪  满  长    安 道    轻   拢   薄  衣 袖  角   
bù yuǎn chuī yān xiǎo qiáo   suì bù niǎo què xián jīng rǎo 
不 远   炊   烟  小   桥     碎  步 鸟   雀  嫌   惊   扰  
běn xīn kě yǒu suǒ rǎo   tiān dì jiān duō jì liáo 
本  心  可 有  所  扰    天   地 间   多  寂 寥   
dǒu luò yì shēn liào qiào   fāng tīng bù cái shuō xiāo yáo 
抖  落  一 身   料   峭     方   听   不 才  说   逍   遥  
shí míng yě xiū jiāo   miào táng fēng guāng lái yāo 
拾  名   也 休  教     庙   堂   风   光    来  邀  
góng shǒu xiào chēng tóng liáo   wǒ xīn fěi shí yǔ jūn qiáo 
拱   手   笑   称    同   僚     我 心  匪  石  与 君  瞧   
kuáng bìng fù gǔ qīng ào   tuán yún tiān shàng fú yáo 
狂    病   附 骨 清   傲   抟   云  天   上    扶 摇  
nán míng qiě zǒu yì zāo   zhǐ chà hǎo fēng wèi dào 
南  冥   且  走  一 遭    只  差  好  风   未  到  
wǒ yǒu huà dié cán mèng xǔ xǔ diān dǎo chuān hǎi 
我 有  化  蝶  残  梦   栩 栩 颠   倒  川    海  
fāng jiāo piāo miǎo péng lái qīng qiǎn fú qù chén āi 
方   教   缥   缈   蓬   莱  清   浅   拂 去 尘   埃 
wǒ yǒu qīng yá bái lù fǎng míng shān fēng shàng bái 
我 有  青   崖 白  鹿 访   名   山   峰   上    白  
yān bō wēi máng xiān rén liú cǐ fēng liú yí mài 
烟  波 微  茫   仙   人  留  此 风   流  一 脉  
wǒ yǒu jiāng fēng shuǐ yuè hē xuě qī kāi 
我 有  江    风   水   月  呵 雪  沏 开  
lù guò tiáo tiáo rén jiān xiāo yáo fú shēng zì zai 
路 过  迢   迢   人  间   逍   遥  浮 生    自 在  
wǒ yǒu cháng jiàn sān chǐ piān bù qǔ shēng shā zhài 
我 有  长    剑   三  尺  偏   不 取 生    杀  债   
huá kāi bā qiān suì wáng hóu jiàng xiāng jǐ xìng bài 
划  开  八 千   岁  王   侯  将    相    几 兴   败  
xiān rén yǒu dài chéng huáng hè   hǎi kè wú xīn suí bái ōu 
仙   人  有  待  乘    黄    鹤   海  客 无 心  随  白  鸥 
dào wǒ zuì lái zhēn gè zuì   bù zhī chóu shì zěn shēng chóu 
道  我 醉  来  真   个 醉    不 知  愁   是  怎  生    愁   
dé dào nián lái bā bǎi qiū   chén huán yí mèng quàn jūn xiū 
得 道  年   来  八 百  秋    尘   寰   一 梦   劝   君  休  
shì jiān jiǎ zǐ guǎn bù dé   hú lǐ qián kūn zhǐ zì yóu 
世  间   甲  子 管   不 得   壶 里 乾   坤  只  自 由  
nǎ guǎn làng yǔ cháo   hào shǒu zǒng huàn nián shào 
哪 管   浪   与 潮     皓  首   总   换   年   少   
ēn yuàn tā nián jìn le   wǒ jiàn jiāng hú duō yōng rǎo 
恩 怨   他 年   尽  了   我 见   江    湖 多  庸   扰  
rén shēng dǐng fèi xuān xiāo   zhū jūn jǐ wèi zhī jiāo 
人  声    鼎   沸  喧   嚣     诸  君  几 位  知  交   
kōng qī hóng chén xiāo tiáo   cǐ wèi xián jìng kě rù yào 
空   欺 红   尘   萧   条     此 味  闲   静   可 入 药  
yuè sè rú jiǔ shāo   jiù zì tiě yù liáo cǎo 
月  色 如 酒  烧     旧  字 帖  愈 潦   草  
wén zhāng juàn zhì duō shǎo   zuì hòu jù wěi lǎn tuī qiāo 
文  章    卷   帙  多  少     醉  后  句 尾  懒  推  敲   
dà dào bù xū zhēng gāo   jiāng hé bú fèi gǔ zhào 
大 道  不 需 争    高    江    河 不 废  古 照   
wǒ suàn jīn shí zhèng hǎo   hūn hūn sú shì pò xiǎo 
我 算   今  时  正    好    昏  昏  俗 世  破 晓   
wǒ yǒu qīng zhōu wàn lǐ jiàn dé jīng hóng wù ǎi 
我 有  轻   舟   万  里 见   得 惊   鸿   雾 霭 
chéng wù yǐ yóu xīn dú yǔ tiān dì xiāng wǎng lái 
乘    物 以 游  心  独 与 天   地 相    往   来  
wǒ zhī xiāng rú yǐ mò bú ruò xiāng wàng jiāng hǎi 
我 知  相    濡 以 沫 不 若  相    忘   江    海  
bái tóu yí mèng shēng píng jǐ bǐ cí wén liáo gǎi 
白  头  一 梦   生    平   几 笔 词 文  潦   改  
wǒ yǒu chuán shuō shì ruǎn hóng shí zhàng zài 
我 有  传    说   事  软   红   十  丈    在  
bù xū jīng táng mù luò zài shì nóng mò zhòng cǎi 
不 须 惊   堂   木 落  再  饰  浓   墨 重    彩  
wǒ zhī bái jū guò xì jí jīn hào jiǔ bù mái 
我 知  白  驹 过  隙 及 今  好  酒  不 埋  
yù mián qīng qiě qù míng cháo yǒu yì bào qín lái 
欲 眠   卿   且  去 明   朝   有  意 抱  琴  来  
qiān qiū wàn zǎi 
千   秋  万  载  
wǒ quàn yì kāng kǎi 
我 劝   一 慷   慨  
mǐng dǐng jiǔ sì wài 
酩   酊   酒  肆 外  
yě zuì guān shān sāi 
也 醉  关   山   塞  
hé shì zhí yíng huái 
何 事  值  萦   怀   
wǒ gē yí kuài zāi 
我 歌 一 快   哉  
jǐ dòu shī qiān bǎi 
几 斗  诗  千   百  
lái cái 
来  裁  
wǒ yǒu jiāng fēng shuǐ yuè yì bēi hē xuě qī kāi 
我 有  江    风   水   月  一 杯  呵 雪  沏 开  
lù guò tiáo tiáo rén jiān xiāo yáo fú shēng zì zai 
路 过  迢   迢   人  间   逍   遥  浮 生    自 在  
wǒ yǒu cháng jiàn sān chǐ piān bù qǔ shēng shā zhài 
我 有  长    剑   三  尺  偏   不 取 生    杀  债   
huá kāi bā qiān suì wáng hóu jiàng xiāng jǐ xìng bài 
划  开  八 千   岁  王   侯  将    相    几 兴   败  
wǒ yǒu chuán shuō shì ruǎn hóng shí zhàng zài 
我 有  传    说   事  软   红   十  丈    在  
bù xū jīng táng mù luò zài shì nóng mò zhòng cǎi 
不 须 惊   堂   木 落  再  饰  浓   墨 重    彩  
wǒ zhī bái jū guò xì jí jīn hào jiǔ bù mái 
我 知  白  驹 过  隙 及 今  好  酒  不 埋  
yù mián qīng qiě qù míng cháo yǒu yì bào qín lái 
欲 眠   卿   且  去 明   朝   有  意 抱  琴  来  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.