Da Shen Xian 大神仙 The Great Immortal Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lie Tian 裂天

Da Shen Xian 大神仙 The Great Immortal Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lie Tian 裂天

Chinese Song Name:Da Shen Xian 大神仙 
English Tranlation Name: The Great Immortal
Chinese Singer: Lie Tian 裂天
Chinese Composer:Bi Ke 毕克
Chinese Lyrics:Bi Ke 毕克

Da Shen Xian 大神仙 The Great Immortal Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lie Tian 裂天

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

fēng huá shào nián 
风   华  少   年   
xīn rú lǎng rì qīng kōng 
心  如 朗   日 青   空   
zhì bǐ qí tiān 
志  比 齐 天   
xiào kàn wǎng shì yōng yán 
笑   看  往   事  慵   言  
zhù líng xiū yuán 
铸  灵   修  元   
zhuī fēng yú hào hàn 
追   风   于 浩  瀚  
jiǔ fēng xún jì 
九  峰   寻  迹 
xiāo yáo xiá qì hàn qīng shān 
逍   遥  侠  气 撼  青   山   
xiào cāng qióng 
笑   苍   穹    
qì guàn cháng hóng chè jiǔ tiān 
气 贯   长    虹   彻  九  天   
guǎng líng jūn zhù tǐ 
广    陵   君  铸  体 
chí chěng tiān dì jiān 
驰  骋    天   地 间   
lín zhèn qián 
临  阵   前   
tài yuè xiān gǔ fēng léi dòng 
泰  岳  仙   谷 风   雷  动   
wǒ shì dà shén xiān 
我 是  大 神   仙   
fú yáo zhàng jiǔ qiān 
扶 摇  丈    九  千   
fēng huá shào nián 
风   华  少   年   
xīn rú lǎng rì qīng kōng 
心  如 朗   日 青   空   
zhì bǐ qí tiān 
志  比 齐 天   
xiào kàn wǎng shì yōng yán 
笑   看  往   事  慵   言  
zhù líng xiū yuán 
铸  灵   修  元   
zhuī fēng yú hào hàn 
追   风   于 浩  瀚  
jiǔ fēng xún jì 
九  峰   寻  迹 
xiāo yáo xiá qì hàn qīng shān 
逍   遥  侠  气 撼  青   山   
xiào cāng qióng 
笑   苍   穹    
qì guàn cháng hóng chè jiǔ tiān 
气 贯   长    虹   彻  九  天   
guǎng líng jūn zhù tǐ 
广    陵   君  铸  体 
chí chěng tiān dì jiān 
驰  骋    天   地 间   
lín zhèn qián 
临  阵   前   
tài yuè xiān gǔ fēng léi dòng 
泰  岳  仙   谷 风   雷  动   
wǒ shì dà shén xiān 
我 是  大 神   仙   
fú yáo zhàng jiǔ qiān 
扶 摇  丈    九  千   
xiào cāng qióng 
笑   苍   穹    
qì guàn cháng hóng chè jiǔ tiān  
气 贯   长    虹   彻  九  天    
guǎng líng jūn zhù tǐ 
广    陵   君  铸  体 
chí chěng tiān dì jiān 
驰  骋    天   地 间   
lín zhèn qián 
临  阵   前   
tài yuè xiān gǔ fēng léi dòng 
泰  岳  仙   谷 风   雷  动   
wǒ shì dà shén xiān 
我 是  大 神   仙   
fú yáo zhàng jiǔ qiān 
扶 摇  丈    九  千   
xiào cāng qióng 
笑   苍   穹    
qì guàn cháng hóng chè jiǔ tiān  
气 贯   长    虹   彻  九  天    
guǎng líng jūn zhù tǐ 
广    陵   君  铸  体 
chí chěng tiān dì jiān 
驰  骋    天   地 间   
lín zhèn qián 
临  阵   前   
tài yuè xiān gǔ fēng léi dòng 
泰  岳  仙   谷 风   雷  动   
wǒ shì dà shén xiān 
我 是  大 神   仙   
fú yáo zhàng jiǔ qiān 
扶 摇  丈    九  千   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.