Da Meng He Shi Liao 大梦何时了 When Daydream Ends Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye Xuan Qing 叶炫清 Ye Xuanqing

Da Meng He Shi Liao 大梦何时了 When Daydream Ends Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye Xuan Qing 叶炫清 Ye Xuanqing

Chinese Song Name:Da Meng He Shi Liao 大梦何时了 
English Translation Name:When Daydream Ends 
Chinese Singer: Ye Xuan Qing 叶炫清 Ye Xuanqing 
Chinese Composer:Wang Ji Yu 王霁宇(Mr.Tear)
Chinese Lyrics:Wei Zi Fu 未子夫

Da Meng He Shi Liao 大梦何时了 When Daydream Ends Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye Xuan Qing 叶炫清 Ye Xuanqing 

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

mù mù   zhāo zhāo   fēn fēn   rǎo rǎo   yì zāo jiāng hú dào 
暮 暮   朝   朝     纷  纷    扰  扰    一 遭  江    湖 道  
míng yuè   jiǎo jiǎo   xīng hàn   tiáo tiáo   qīng tàn gù rén yáo 
明   月    皎   皎     星   汉    迢   迢     轻   叹  故 人  遥  
ài hèn jí xìng qí cǎo   zhǐ bǐ néng xiě jǐ fēn jì liáo 
爱 恨  即 兴   起 草    纸  笔 能   写  几 分  寂 寥   
liú guāng jiāng lí rén pāo   fàng zhú cán niàn piāo liú hǎi jiǎo 
流  光    将    离 人  抛    放   逐  残  念   漂   流  海  角   
wǔ lín zhōng dú lǐng fēng sāo 
武 林  中    独 领   风   骚  
bù rú   jì shēn shān shuǐ xiāo yáo 
不 如   寄 身   山   水   逍   遥  
duō qíng yáo   wú qíng zhāo 
多  情   谣    无 情   招   
chāi sǎn le yǒu nǐ de nián shào 
拆   散  了 有  你 的 年   少   
cǐ qù   cháng fēng xiāo xiāo   yān yǔ piāo piāo   dà mèng hé shí le 
此 去   长    风   潇   潇     烟  雨 飘   飘     大 梦   何 时  了 
cǐ hòu   tiān yá miǎo miǎo   sī niàn niǎo niǎo   zhǐ jiān rào 
此 后    天   涯 渺   渺     思 念   袅   袅     指  尖   绕  
chūn shuǐ tāo tāo   hán yè qiāo qiāo   cháo huā qǐ néng liú wǎn zhào 
春   水   滔  滔    寒  夜 悄   悄     朝   花  岂 能   留  晚  照   
cǐ shēng   wú yuán yǔ nǐ   kàn yún dàn tiān gāo 
此 生      无 缘   与 你   看  云  淡  天   高  
shuí chàng sān qiān ruò shuǐ qǔ yì piáo 
谁   唱    三  千   弱  水   取 一 瓢   
què yòu wéi cāng hǎi qīng dǎo 
却  又  为  沧   海  倾   倒  
shuí dào yīng xióng gū yǒng zhuī míng hào 
谁   道  英   雄    孤 勇   追   名   号  
zhuǎn shēn   què hóng yán qún xià zhé yāo 
转    身     却  红   颜  裙  下  折  腰  
wǔ lín zhōng dú lǐng fēng sāo 
武 林  中    独 领   风   骚  
bù rú   jì shēn shān shuǐ xiāo yáo 
不 如   寄 身   山   水   逍   遥  
duō qíng yáo   wú qíng zhāo 
多  情   谣    无 情   招   
chāi sǎn le yǒu nǐ de nián shào 
拆   散  了 有  你 的 年   少   
cǐ qù   cháng fēng xiāo xiāo   yān yǔ piāo piāo   dà mèng hé shí le 
此 去   长    风   潇   潇     烟  雨 飘   飘     大 梦   何 时  了 
cǐ hòu   tiān yá miǎo miǎo   sī niàn niǎo niǎo   zhǐ jiān rào 
此 后    天   涯 渺   渺     思 念   袅   袅     指  尖   绕  
chūn shuǐ tāo tāo   hán yè qiāo qiāo   cháo huā qǐ néng liú wǎn zhào 
春   水   滔  滔    寒  夜 悄   悄     朝   花  岂 能   留  晚  照   
cǐ shēng   wú yuán yǔ nǐ   kàn yún dàn tiān gāo 
此 生      无 缘   与 你   看  云  淡  天   高  
cǐ qù   cháng fēng xiāo xiāo   yān yǔ piāo piāo   dà mèng hé shí le 
此 去   长    风   潇   潇     烟  雨 飘   飘     大 梦   何 时  了 
cǐ hòu   tiān yá miǎo miǎo   sī niàn niǎo niǎo   zhǐ jiān rào 
此 后    天   涯 渺   渺     思 念   袅   袅     指  尖   绕  
chūn shuǐ tāo tāo   hán yè qiāo qiāo   cháo huā qǐ néng liú wǎn zhào 
春   水   滔  滔    寒  夜 悄   悄     朝   花  岂 能   留  晚  照   
cǐ shēng   wú yuán yǔ nǐ   kàn yún dàn tiān gāo 
此 生      无 缘   与 你   看  云  淡  天   高  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.