Da Lie Feng 大裂缝 Large Crack Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Li 陈粒 Chen Li

Da Lie Feng 大裂缝 Large Crack Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Li 陈粒 Chen Li

Chinese Song Name:Da Lie Feng 大裂缝 
English Translation Name:Large Crack
Chinese Singer: Chen Li 陈粒 Chen Li
Chinese Composer:Chen Li 陈粒 Chen Li
Chinese Lyrics:Chen Li 陈粒 Chen Li

Da Lie Feng 大裂缝 Large Crack Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Li 陈粒 Chen Li

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qíng yě bú cuò   yǔ yě bú cuò 
晴   也 不 错    雨 也 不 错  
shuí jīng guò   shuí yòu zǒu le 
谁   经   过    谁   又  走  了 
duì yě shì wǒ   cuò yě shì wǒ 
对  也 是  我   错  也 是  我 
néng nài hé 
能   奈  何 
wèn tí fēi cháng shí jì   shēng huó hěn hào fèi jīng lì 
问  题 非  常    实  际   生    活  很  耗  费  精   力 
wǒ duǒ kāi wǒ de zì yóu   duǒ jìn wǒ de mèng lǐ tou 
我 躲  开  我 的 自 由    躲  进  我 的 梦   里 头  
nǐ de shēn yǐng   nǐ de yù yì 
你 的 身   影     你 的 寓 意 
xiàng qīng xī   yòu bù yí dìng 
像    清   晰   又  不 一 定   
yáo yáo tiān jì   liáo liáo dà dì 
遥  遥  天   际   辽   辽   大 地 
méi jù lí 
没  距 离 
péng zhàng   shōu suō   rì zi yì tiān yi tiān dì liú zhe 
膨   胀      收   缩    日 子 一 天   一 天   地 流  着  
wǒ duǒ kāi wǒ de yǐ hòu   duǒ jìn wǒ de mèng lǐ tou 
我 躲  开  我 的 以 后    躲  进  我 的 梦   里 头  
wú yán yuè dú yuè shēn kè   wǒ men yuè lái yuè chén mò 
无 言  越  读 越  深   刻   我 们  越  来  越  沉   默 
gū dú yuè kàn yuè bú cuò   yuè zhēng zhá yuè bèi bāo guǒ 
孤 独 越  看  越  不 错    越  挣    扎  越  被  包  裹  
rén qún zhōng yóu diǎn zì wǒ   bù néng shǎo yě bù néng duō 
人  群  中    有  点   自 我   不 能   少   也 不 能   多  
piān zhí de jǐn liàng pāo kōng   xiǎo yǔ zhòu   dà liè fèng 
偏   执  的 尽  量    抛  空     小   宇 宙     大 裂  缝   
piān ài yě wú fǎ zhěng jiù   lí jiě yuè liáo yuè méi yǒu 
偏   爱 也 无 法 拯    救    理 解  越  聊   越  没  有  
xiāng yù yòu bù néng cóng tóu   shuí xiān lái   shuí xiān zǒu 
相    遇 又  不 能   从   头    谁   先   来    谁   先   走  
shuí liàn xí duō nián yǐ hòu   jiǎn dān de   wèn hòu 
谁   练   习 多  年   以 后    简   单  的   问  候  
nǐ de shēng yīn   nǐ de yù yì 
你 的 声    音    你 的 寓 意 
xiàng qīng xī   yòu bù yí dìng 
像    清   晰   又  不 一 定   
yáo yáo tiān jì   liáo liáo dà dì 
遥  遥  天   际   辽   辽   大 地 
méi jù lí 
没  距 离 
péng zhàng   shōu suō   rì zi yì tiān yi tiān dì liú zhe 
膨   胀      收   缩    日 子 一 天   一 天   地 流  着  
wǒ duǒ kāi wǒ de yǐ hòu   duǒ jìn wǒ de mèng lǐ tou 
我 躲  开  我 的 以 后    躲  进  我 的 梦   里 头  
wú yán yuè dú yuè shēn kè   wǒ men yuè lái yuè chén mò 
无 言  越  读 越  深   刻   我 们  越  来  越  沉   默 
gū dú yuè kàn yuè bú cuò   yuè zhēng zhá yuè bèi bāo guǒ 
孤 独 越  看  越  不 错    越  挣    扎  越  被  包  裹  
rén qún zhōng yóu diǎn zì wǒ   bù néng shǎo yě bù néng duō 
人  群  中    有  点   自 我   不 能   少   也 不 能   多  
piān zhí de jǐn liàng pāo kōng   xiǎo yǔ zhòu   dà liè fèng 
偏   执  的 尽  量    抛  空     小   宇 宙     大 裂  缝   
piān ài yě wú fǎ zhěng jiù   lí jiě yuè liáo yuè méi yǒu 
偏   爱 也 无 法 拯    救    理 解  越  聊   越  没  有  
xiāng yù yòu bù néng cóng tóu   shuí xiān lái   shuí xiān zǒu 
相    遇 又  不 能   从   头    谁   先   来    谁   先   走  
shuí liàn xí duō nián yǐ hòu   jiǎn dān de   wèn hòu 
谁   练   习 多  年   以 后    简   单  的   问  候  
wú yán yuè dú yuè shēn kè   wǒ men yuè lái yuè chén mò 
无 言  越  读 越  深   刻   我 们  越  来  越  沉   默 
gū dú yuè kàn yuè bú cuò   yuè zhēng zhá yuè bèi bāo guǒ 
孤 独 越  看  越  不 错    越  挣    扎  越  被  包  裹  
rén qún zhōng yóu diǎn zì wǒ   bù néng shǎo yě bù néng duō 
人  群  中    有  点   自 我   不 能   少   也 不 能   多  
piān zhí de jǐn liàng pāo kōng   xiǎo yǔ zhòu   dà liè fèng 
偏   执  的 尽  量    抛  空     小   宇 宙     大 裂  缝   
piān ài yě wú fǎ zhěng jiù   lí jiě yuè liáo yuè méi yǒu 
偏   爱 也 无 法 拯    救    理 解  越  聊   越  没  有  
xiāng yù yòu bù néng cóng tóu   shuí xiān lái   shuí xiān zǒu 
相    遇 又  不 能   从   头    谁   先   来    谁   先   走  
shuí liàn xí duō nián yǐ hòu   jiǎn dān de   wèn hòu 
谁   练   习 多  年   以 后    简   单  的   问  候  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.