Da Jiang Dong Qu 大江东去 Great RiverEast To Go To Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tian Ying 田颖

Da Jiang Dong Qu 大江东去 Great RiverEast To Go To Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tian Ying 田颖

Chinese Song Name: Da Jiang Dong Qu 大江东去
English Tranlation Name: Great RiverEast To Go To
Chinese Singer: Tian Ying 田颖
Chinese Composer: Yan Dai Tai Lang 岩代太郎
Chinese Lyrics: Li Chao Xiong 李焯雄

Da Jiang Dong Qu 大江东去 Great RiverEast To Go To Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tian Ying 田颖

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

kàn   dà jiāng dōng qù 
看    大 江    东   去 
làng huā táo jìn qiān gǔ yīng xióng 
浪   花  淘  尽  千   古 英   雄    
xiào   zhí diǎn jiāng shān 
笑     指  点   江    山   
shì fēi chéng bài jù huī fēi yān miè 
是  非  成    败  俱 灰  飞  烟  灭  
cǐ dì yì wéi bié 
此 地 一 为  别  
qīng shān jiù   yǔ chū xiē 
青   山   旧    雨 初  歇  
háo qíng què   xiàng shuí shuō 
豪  情   却    向    谁   说   
jī yù nàn shē   dōng fēng qiě zàn jiè 
机 遇 难  赊    东   风   且  暂  借  
liú nián sì shuǐ   zú yìn nán chóng dié 
流  年   似 水     足 印  难  重    叠  
chì bì nán biàn   fēng liú yún sǎn chù 
赤  壁 难  辨     风   流  云  散  处  
zhǐ shèng xià dāng shí míng yuè 
只  剩    下  当   时  明   月  
wǎng hǎi kuò tiān kōng 
枉   海  阔  天   空   
gù rén bù cén rù mèng 
故 人  不 曾  入 梦   
jǐ dù xī yáng hóng   wǎn zhōng 
几 度 夕 阳   红     晚  钟    
fēn jiǔ bì hé   hé jiǔ bì fēn 
分  久  必 合   合 久  必 分  
zàn jì tiān dì zhī jiān dí yǒu nán fēn 
暂  寄 天   地 之  间   敌 友  难  分  
duō qíng yīng xiào wǒ huá fā shēng 
多  情   应   笑   我 华  发 生    
dàn wéi jūn gù dú chén yín zhì jīn 
但  为  君  故 独 沉   吟  至  今  
yì shí yú liàng   yì hú jiǔ   wàn gǔ xiāo chén 
一 时  瑜 亮      一 壶 酒    万  古 销   沉   
rén dào shì   fēn jiǔ bì hé   hé jiǔ bì fēn 
人  道  是    分  久  必 合   合 久  必 分  
hé nǐ zhōng xū yì bié 
和 你 终    须 一 别  
qiū yuè chūn fēng cán xuě 
秋  月  春   风   残  雪  
wǎng hǎi kuò tiān kōng 
枉   海  阔  天   空   
gù rén bù cén rù mèng 
故 人  不 曾  入 梦   
jǐ dù xī yáng hóng 
几 度 夕 阳   红   
wǎn zhōng 
晚  钟    
fēn jiǔ bì hé   hé jiǔ bì fēn 
分  久  必 合   合 久  必 分  
zàn jì tiān dì zhī jiān zhǔ kè nán fēn 
暂  寄 天   地 之  间   主  客 难  分  
duō qíng yīng xiào wǒ huá fā shēng 
多  情   应   笑   我 华  发 生    
dàn wéi jūn gù dú chén yín zhì jīn 
但  为  君  故 独 沉   吟  至  今  
yì shí yú liàng   yì hú jiǔ   róng mǎ yì shēng 
一 时  瑜 亮      一 壶 酒    戎   马 一 生    
rén dào shì   fēn jiǔ bì hé   hé jiǔ bì fēn 
人  道  是    分  久  必 合   合 久  必 分  
rén shēng zòng shǐ yì bié 
人  生    纵   使  一 别  
tiān yá gòng cǐ míng yuè 
天   涯 共   此 明   月  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.