Tuesday, February 27, 2024
HomeBuddhismDa Bei Zhou 大悲咒 Great Compassion Mantra Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Da Bei Zhou 大悲咒 Great Compassion Mantra Lyrics 歌詞 With Pinyin By Gong Yue 龚玥

Chinese Song Name: Da Bei Zhou 大悲咒
English Tranlation Name: Great Compassion Mantra
Chinese Singer: Gong Yue 龚玥
Chinese Composer: Unkonw
Chinese Lyrics: Unkonw

Da Bei Zhou 大悲咒 Great Compassion Mantra Lyrics 歌詞 With Pinyin By Gong Yue 龚玥

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

na me hē luó dá nà duō luó yè yē
南 无 喝 罗  怛 那 哆  罗  夜 耶
na me ā  lī yē pó lú jié dì
南 无 阿 唎 耶 婆 卢 羯  帝
shuò bō luó yē pú tí sà
烁   钵 罗  耶 菩 提 萨
duǒ pó yē mó hē sà duǒ pó yē
埵  婆 耶 摩 诃 萨 埵  婆 耶
mó hē jiā lú ní jiā yē ǎn sà pó luó fá yè
摩 诃 迦  卢 尼 迦  耶 唵 萨 皤 罗  罚 曳
shù dá nà dá xiě
数  怛 那 怛 写
na me xī jí lì duǒ yī méng ā  lī yē
南 无 悉 吉 栗 埵  伊 蒙   阿 唎 耶
pó lú jí dì shì fó luó lèng tuó pó
婆 卢 吉 帝 室  佛 罗  愣   驮  婆
na me nà luó jǐn chí xiān lì mó hē pó duō shā miē
南 无 那 罗  谨  墀  酰   利 摩 诃 皤 哆  沙  咩
sà pó ā  tā dòu shū péng ā  shì yùn
萨 婆 阿 他 豆  输  朋   阿 逝  孕
sà pó sà duō
萨 婆 萨 哆
nà mó pó sà duō
那 摩 婆 萨 哆
nà mó pó gā mó fá tè dòu
那 摩 婆 伽 摩 罚 特 豆
dá zhí tā ǎn
怛 侄  他 唵
ā  pó lú xiān lú jiā dì jiā luó dì yí xiān lī
阿 婆 卢 酰   卢 迦  帝 迦  罗  帝 夷 酰   唎
mó hē pú tí sà duǒ sà pó sà pó
摩 诃 菩 提 萨 埵  萨 婆 萨 婆
mó luó mó luó mó xiān mó xiān lī tuó yùn
摩 罗  摩 罗  摩 酰   摩 酰   唎 驮  孕
jù lú jù lú jié méng
俱 卢 俱 卢 羯  蒙
dù lú dù lú fá shé yē dì
度 卢 度 卢 罚 阇  耶 帝
mó hē fá shé yē dì
摩 诃 罚 阇  耶 帝
tuó luó tuó luó dì lī ní shì fó luó yē
陀  罗  陀  罗  地 唎 尼 室  佛 罗  耶
zhē luó zhē luó mó me fá mó luó
遮  罗  遮  罗  摩 么 罚 摩 罗
mù dì lì
穆 帝 隶
yī xiān yī xiān shì nà shì nà ā  luó cān fó luó shě lì
伊 酰   伊 酰   室  那 室  那 阿 罗  参  佛 罗  舍  利
fá shā fá cān fó luó shě yē
罚 沙  罚 参  佛 罗  舍  耶
hū lú hū lú mó luó hū lú hū lú xiān lì
呼 嚧 呼 嚧 摩 罗  呼 嚧 呼 嚧 酰   利
suō luó suō luó
娑  罗  娑  罗
xī lī xī lī
悉 唎 悉 唎
sū lú sū lú
苏 嚧 苏 嚧
pú tí yè pú tí yè
菩 提 夜 菩 提 夜
pú tuó yè pú tuó yè
菩 驮  夜 菩 驮  夜
mí dì lī yè nà luó jǐn
弥 帝 唎 夜 那 罗  谨
chí dì lì sè ní nà
墀  地 利 瑟 尼 那
bō yè mó nà suō pó hē
波 夜 摩 那 娑  婆 诃
xī tuó yè suō pó hē
悉 陀  夜 娑  婆 诃
mó hē xī tuó yè suō pó hē
摩 诃 悉 陀  夜 娑  婆 诃
xī tuó yù yì shì pó luó yē suō pó hē
悉 陀  喻 艺 室  皤 罗  耶 娑  婆 诃
nà luó jǐn chí suō pó hē
那 罗  谨  墀  娑  婆 诃
mó luó nà luó suō pó hē
摩 罗  那 罗  娑  婆 诃
xī luó sēng ā  mù qū yē suō pó hē
悉 罗  僧   阿 穆 佉 耶 娑  婆 诃
suō pó mó hē ā  xī tuó yè suō pó hē
娑  婆 摩 诃 阿 悉 陀  夜 娑  婆 诃
zhě jí luó ā  xī tuó yè suō pó hē
者  吉 罗  阿 悉 陀  夜 娑  婆 诃
bō tuó mó jié xī tuó yè suō pó hē
波 陀  摩 羯  悉 陀  夜 娑  婆 诃
nà luó jǐn chí pó gā luó yē suō pó hē
那 罗  谨  墀  皤 伽 罗  耶 娑  婆 诃
mó pó lì shèng jié luó yè suō pó hē
摩 婆 利 胜    羯  罗  夜 娑  婆 诃
na me hē luó dá nà duō luó yè yē na me ā  lī yē
南 无 喝 罗  怛 那 哆  罗  夜 耶 南 无 阿 唎 耶
pó lú jí dì shuò pó luó yè
婆 嚧 吉 帝 烁   皤 罗  夜
suō pó hē ǎn xī diàn dōu
娑  婆 诃 唵 悉 殿   都
màn duō luó
漫  多  罗
bá tuó yē suō pó hē
跋 陀  耶 娑  婆 诃
na me hē luó dá nà duō luó yè yē
南 无 喝 罗  怛 那 哆  罗  夜 耶
na me ā  lī yē pó lú jié dì
南 无 阿 唎 耶 婆 卢 羯  帝
shuò bō luó yē pú tí sà
烁   钵 罗  耶 菩 提 萨
duǒ pó yē mó hē sà duǒ pó yē
埵  婆 耶 摩 诃 萨 埵  婆 耶
mó hē jiā lú ní jiā yē ǎn sà pó luó fá yè
摩 诃 迦  卢 尼 迦  耶 唵 萨 皤 罗  罚 曳
shù dá nà dá xiě
数  怛 那 怛 写
na me xī jí lì duǒ yī méng ā  lī yē
南 无 悉 吉 栗 埵  伊 蒙   阿 唎 耶
pó lú jí dì shì fó luó lèng tuó pó
婆 卢 吉 帝 室  佛 罗  愣   驮  婆
na me nà luó jǐn chí xiān lì mó hē pó duō shā miē
南 无 那 罗  谨  墀  酰   利 摩 诃 皤 哆  沙  咩
sà pó ā  tā dòu shū péng ā  shì yùn
萨 婆 阿 他 豆  输  朋   阿 逝  孕
sà pó sà duō
萨 婆 萨 哆
nà mó pó sà duō
那 摩 婆 萨 哆
nà mó pó gā mó fá tè dòu
那 摩 婆 伽 摩 罚 特 豆
dá zhí tā ǎn
怛 侄  他 唵
ā  pó lú xiān lú jiā dì jiā luó dì yí xiān lī
阿 婆 卢 酰   卢 迦  帝 迦  罗  帝 夷 酰   唎
mó hē pú tí sà duǒ sà pó sà pó
摩 诃 菩 提 萨 埵  萨 婆 萨 婆
mó luó mó luó mó xiān mó xiān lī tuó yùn
摩 罗  摩 罗  摩 酰   摩 酰   唎 驮  孕
jù lú jù lú jié méng
俱 卢 俱 卢 羯  蒙
dù lú dù lú fá shé yē dì
度 卢 度 卢 罚 阇  耶 帝
mó hē fá shé yē dì
摩 诃 罚 阇  耶 帝
tuó luó tuó luó dì lī ní shì fó luó yē
陀  罗  陀  罗  地 唎 尼 室  佛 罗  耶
zhē luó zhē luó mó me fá mó luó
遮  罗  遮  罗  摩 么 罚 摩 罗
mù dì lì
穆 帝 隶
yī xiān yī xiān shì nà shì nà ā  luó cān fó luó shě lì
伊 酰   伊 酰   室  那 室  那 阿 罗  参  佛 罗  舍  利
fá shā fá cān fó luó shě yē
罚 沙  罚 参  佛 罗  舍  耶
hū lú hū lú mó luó hū lú hū lú xiān lì
呼 嚧 呼 嚧 摩 罗  呼 嚧 呼 嚧 酰   利
suō luó suō luó
娑  罗  娑  罗
xī lī xī lī
悉 唎 悉 唎
sū lú sū lú
苏 嚧 苏 嚧
pú tí yè pú tí yè
菩 提 夜 菩 提 夜
pú tuó yè pú tuó yè
菩 驮  夜 菩 驮  夜
mí dì lī yè nà luó jǐn
弥 帝 唎 夜 那 罗  谨
chí dì lì sè ní nà
墀  地 利 瑟 尼 那
bō yè mó nà suō pó hē
波 夜 摩 那 娑  婆 诃
xī tuó yè suō pó hē
悉 陀  夜 娑  婆 诃
mó hē xī tuó yè suō pó hē
摩 诃 悉 陀  夜 娑  婆 诃
xī tuó yù yì shì pó luó yē suō pó hē
悉 陀  喻 艺 室  皤 罗  耶 娑  婆 诃
nà luó jǐn chí suō pó hē
那 罗  谨  墀  娑  婆 诃
mó luó nà luó suō pó hē
摩 罗  那 罗  娑  婆 诃
xī luó sēng ā  mù qū yē suō pó hē
悉 罗  僧   阿 穆 佉 耶 娑  婆 诃
suō pó mó hē ā  xī tuó yè suō pó hē
娑  婆 摩 诃 阿 悉 陀  夜 娑  婆 诃
zhě jí luó ā  xī tuó yè suō pó hē
者  吉 罗  阿 悉 陀  夜 娑  婆 诃
bō tuó mó jié xī tuó yè suō pó hē
波 陀  摩 羯  悉 陀  夜 娑  婆 诃
nà luó jǐn chí pó gā luó yē suō pó hē
那 罗  谨  墀  皤 伽 罗  耶 娑  婆 诃
mó pó lì shèng jié luó yè suō pó hē
摩 婆 利 胜    羯  罗  夜 娑  婆 诃
na me hē luó dá nà duō luó yè yē na me ā  lī yē
南 无 喝 罗  怛 那 哆  罗  夜 耶 南 无 阿 唎 耶
pó lú jí dì shuò pó luó yè
婆 嚧 吉 帝 烁   皤 罗  夜
suō pó hē ǎn xī diàn dōu
娑  婆 诃 唵 悉 殿   都
màn duō luó
漫  多  罗
bá tuó yē suō pó hē
跋 陀  耶 娑  婆 诃
na me hē luó dá nà duō luó yè yē
南 无 喝 罗  怛 那 哆  罗  夜 耶
na me ā  lī yē pó lú jié dì
南 无 阿 唎 耶 婆 卢 羯  帝
shuò bō luó yē pú tí sà
烁   钵 罗  耶 菩 提 萨
duǒ pó yē mó hē sà duǒ pó yē
埵  婆 耶 摩 诃 萨 埵  婆 耶
mó hē jiā lú ní jiā yē ǎn sà pó luó fá yè
摩 诃 迦  卢 尼 迦  耶 唵 萨 皤 罗  罚 曳
shù dá nà dá xiě
数  怛 那 怛 写
na me xī jí lì duǒ yī méng ā  lī yē
南 无 悉 吉 栗 埵  伊 蒙   阿 唎 耶
pó lú jí dì shì fó luó lèng tuó pó
婆 卢 吉 帝 室  佛 罗  愣   驮  婆
na me nà luó jǐn chí xiān lì mó hē pó duō shā miē
南 无 那 罗  谨  墀  酰   利 摩 诃 皤 哆  沙  咩
sà pó ā  tā dòu shū péng ā  shì yùn
萨 婆 阿 他 豆  输  朋   阿 逝  孕
sà pó sà duō
萨 婆 萨 哆
nà mó pó sà duō
那 摩 婆 萨 哆
nà mó pó gā mó fá tè dòu
那 摩 婆 伽 摩 罚 特 豆
dá zhí tā ǎn
怛 侄  他 唵
ā  pó lú xiān lú jiā dì jiā luó dì yí xiān lī
阿 婆 卢 酰   卢 迦  帝 迦  罗  帝 夷 酰   唎
mó hē pú tí sà duǒ sà pó sà pó
摩 诃 菩 提 萨 埵  萨 婆 萨 婆
mó luó mó luó mó xiān mó xiān lī tuó yùn
摩 罗  摩 罗  摩 酰   摩 酰   唎 驮  孕
jù lú jù lú jié méng
俱 卢 俱 卢 羯  蒙
dù lú dù lú fá shé yē dì
度 卢 度 卢 罚 阇  耶 帝
mó hē fá shé yē dì
摩 诃 罚 阇  耶 帝
tuó luó tuó luó dì lī ní shì fó luó yē
陀  罗  陀  罗  地 唎 尼 室  佛 罗  耶
zhē luó zhē luó mó me fá mó luó
遮  罗  遮  罗  摩 么 罚 摩 罗
mù dì lì
穆 帝 隶
yī xiān yī xiān shì nà shì nà ā  luó cān fó luó shě lì
伊 酰   伊 酰   室  那 室  那 阿 罗  参  佛 罗  舍  利
fá shā fá cān fó luó shě yē
罚 沙  罚 参  佛 罗  舍  耶
hū lú hū lú mó luó hū lú hū lú xiān lì
呼 嚧 呼 嚧 摩 罗  呼 嚧 呼 嚧 酰   利
suō luó suō luó
娑  罗  娑  罗
xī lī xī lī
悉 唎 悉 唎
sū lú sū lú
苏 嚧 苏 嚧
pú tí yè pú tí yè
菩 提 夜 菩 提 夜
pú tuó yè pú tuó yè
菩 驮  夜 菩 驮  夜
mí dì lī yè nà luó jǐn
弥 帝 唎 夜 那 罗  谨
chí dì lì sè ní nà
墀  地 利 瑟 尼 那
bō yè mó nà suō pó hē
波 夜 摩 那 娑  婆 诃
xī tuó yè suō pó hē
悉 陀  夜 娑  婆 诃
mó hē xī tuó yè suō pó hē
摩 诃 悉 陀  夜 娑  婆 诃
xī tuó yù yì shì pó luó yē suō pó hē
悉 陀  喻 艺 室  皤 罗  耶 娑  婆 诃
nà luó jǐn chí suō pó hē
那 罗  谨  墀  娑  婆 诃
mó luó nà luó suō pó hē
摩 罗  那 罗  娑  婆 诃
xī luó sēng ā  mù qū yē suō pó hē
悉 罗  僧   阿 穆 佉 耶 娑  婆 诃
suō pó mó hē ā  xī tuó yè suō pó hē
娑  婆 摩 诃 阿 悉 陀  夜 娑  婆 诃
zhě jí luó ā  xī tuó yè suō pó hē
者  吉 罗  阿 悉 陀  夜 娑  婆 诃
bō tuó mó jié xī tuó yè suō pó hē
波 陀  摩 羯  悉 陀  夜 娑  婆 诃
nà luó jǐn chí pó gā luó yē suō pó hē
那 罗  谨  墀  皤 伽 罗  耶 娑  婆 诃
mó pó lì shèng jié luó yè suō pó hē
摩 婆 利 胜    羯  罗  夜 娑  婆 诃
na me hē luó dá nà duō luó yè yē na me ā  lī yē
南 无 喝 罗  怛 那 哆  罗  夜 耶 南 无 阿 唎 耶
pó lú jí dì shuò pó luó yè
婆 嚧 吉 帝 烁   皤 罗  夜
suō pó hē ǎn xī diàn dōu
娑  婆 诃 唵 悉 殿   都
màn duō luó
漫  多  罗
bá tuó yē suō pó hē
跋 陀  耶 娑  婆 诃 

RELATED ARTICLES
Jack Smith
Jack Smith
I am a Chinese music lover, and I am thrilled to have the opportunity to share my passion for Chinese music with you. Through my love for Chinese music, I hope to connect with fellow enthusiasts and explore the beauty and depth of this incredible art form.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags