Sunday, December 3, 2023
HomePopCun Xin 寸心 Inch Heart Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Li...

Cun Xin 寸心 Inch Heart Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Li Hong 王力宏 Wang Leehom Tan Wei Wei 谭维维 Tan Weiwei

Chinese Song Name:Cun Xin 寸心 
English Translation Name:Inch Heart
Chinese Singer: Wang Li Hong 王力宏 Wang Leehom Tan Wei Wei 谭维维 Tan Weiwei
Chinese Composer:Zhang Zheng 张征
Chinese Lyrics:An Jiu 安九

Cun Xin 寸心 Inch Heart Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Li Hong 王力宏 Wang Leehom Tan Wei Wei 谭维维 Tan Weiwei

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

nǐ kàn   yuǎn fāng rú zuó 
你 看    远   方   如 昨  
nà xiē gù shi yī rán hái jì dé 
那 些  故 事  依 然  还  记 得 
fēng yān zhī xià   qiān wàn lǐ shǔ bù qīng de 
烽   烟  之  下    千   万  里 数  不 清   的 
cháng lù shuí céng bá shè 
长    路 谁   曾   跋 涉  
nǐ kàn   jiǔ zhōu liáo kuò 
你 看    九  州   寥   廓  
nà xiē fēng bēi yóng yuǎn dōu lì zhe 
那 些  丰   碑  永   远   都  立 着  
shān chuān zhī xià   qiān wàn rén céng qǐ pàn de 
山   川    之  下    千   万  人  曾   企 盼  的 
lí míng qiǎo rán lái le 
黎 明   悄   然  来  了 
měi yí cùn tǔ   dōu yǒu rén bēn fù 
每  一 寸  土   都  有  人  奔  赴 
měi yí cùn tiān   dōu yǐ shēng sǐ lái shǒu hù 
每  一 寸  天     都  以 生    死 来  守   护 
měi yí cùn xīn 
每  一 寸  心  
dōu jiāng rén jiān zhèng dào jiāo zhù 
都  将    人  间   正    道  浇   铸  
liú xià yí yè bù xiǔ qiān gǔ 
留  下  一 页 不 朽  千   古 
nǐ kàn   jǐn xiù jiāng hé 
你 看    锦  绣  江    河 
nà xiē suì yuè míng jì le yǒng zhě 
那 些  岁  月  铭   记 了 勇   者  
fēng yǔ zhī hòu   qiān wàn cì jiān xìn guò de 
风   雨 之  后    千   万  次 坚   信  过  的 
lí míng cóng cǐ lái le 
黎 明   从   此 来  了 
měi yí cùn tǔ   dōu yǒu rén bēn fù 
每  一 寸  土   都  有  人  奔  赴 
měi yí cùn tiān   dōu yǐ shēng sǐ lái shǒu hù 
每  一 寸  天     都  以 生    死 来  守   护 
měi yí cùn xīn 
每  一 寸  心  
dōu jiāng rén jiān zhèng dào jiāo zhù 
都  将    人  间   正    道  浇   铸  
liú xià yí yè bù xiǔ qiān gǔ 
留  下  一 页 不 朽  千   古 
měi yí cùn bù   dōu wú wèi jiān chǔ 
每  一 寸  步   都  无 畏  艰   楚  
měi yí cùn guāng   dōu yǐ xuè hàn lái dān fù 
每  一 寸  光      都  以 血  汗  来  担  负 
měi yí cùn xīn 
每  一 寸  心  
dōu jiāng rén jiān zhèng dào jiāo zhù 
都  将    人  间   正    道  浇   铸  
liú xià yí yè bù xiǔ qiān gǔ 
留  下  一 页 不 朽  千   古 
měi yí cùn xīn 
每  一 寸  心  
dōu jiāng rén jiān zhèng dào jiāo zhù 
都  将    人  间   正    道  浇   铸  
liú xià yí yè bù xiǔ qiān gǔ 
留  下  一 页 不 朽  千   古 

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags